Prijatie do AČ ZZM v Žiline

5. novembra 2023 prijalo v Žiline aktívne členstvo 16 nových aktívnych členov ZZM

V mesiacoch október a november sa naše Združenie venuje formácii nových aktívnych členov ZZM. Počas dvoch víkendových blokoch prechádzajú budúci noví členovia v súlade s charakteristikou ZZM intenzívnou formáciou v cirkevnom, mariánskom a vincentskom duchu.

Prvý región už má túto krásnu formáciu za sebou. V Žiline sme v nedeľu 5. novembra slávnostne prijali 16 nových aktívnych členov ZZM za región Sever. Po ukončení posledných z prednášok, ktoré viedli národný direktor ZZM P. Jozef Noga CM (štatúty ZZM), sr. Renáta Bezáková DKL (mariológia) a prezident ZZM Bc. Silvia Lehutová (praktický život v ZZM a vincentskej rodine), sme počas slávnostnej sv. omše boli svedkami tejto nezabudnuteľnej a dojímavej chvíle.

Noví aktívni členovia si po svojom vymenovaní národným direktorom P. Jozefom Nogom CM prevzali menovacie dekréty z rúk prezidenta ZZM Silvie Lehutovej. Sestra koordinátorka Agnesa Šurinová DKL im následne odovzdala odznak aktívneho členstva ako znak príslušnosti k ZZM a na záver slávnostného aktu bol regionálnou sestrou Alenou Jurkyovou DKL vykonaný zápis novovymenovaných členov do Knihy aktívnych členov.

Aktívne členstvo prijali títo členovia ZZM:
Tatiana Bajanová
Johana Bielaková
Emília Brišová
Jana Ďurčová
Anna Gašiaková
Petra Dvorská
Mária Hodásová
Magdaléna Ištvanová
Miroslava Janišíková
Miroslava Kravecová
Alena Kubaščíková
Mária Mieresová
Viera Smolenová
Miroslav Synák
Jana Štaffenová
Jana Vojtušová

.

Na záver vám ešte sprostredkúvame dojmy jedného z účastníkov formácií a nového aktívneho člena ZZM p. Miroslava Synáka.

V dňoch 13.-15.10.2023 a 3.-5.11.2023 sme v Žiline u Saleziánov spoločne strávili dva krásne a nezabudnuteľné formačné víkendy pre prijatie do aktívneho členstva ZZM. Národný direktor ZZM P. Jozef Noga CM a prezidentka ZZM p. Silvia Lehutová nám priblížili štruktúru združenia a jeho rozvoj. Veľmi hodnotné prednášky sr. Renáty Bezákovej DKL, starostlivosť, láska, veľké úsilie a koordinácia pri napĺňaní stanoveného programu – prednášky, adorácia, sväté omše, modlitba posvätného ruženca – o to všetko sa starali regionálna sestra sr. Alenka Jurkyová a sestra koordinátorka Agnesa Šurinová.

Všetci účastníci žiarili oddanosťou Panne Márií Zázračnej medaily a túžbou dať sa Jej do služby.

Ochraňujte v srdci vzácnu perlu osobného volania, žiť hlbokú životnú intimitu s Vašou Nebeskou Matkou.“ – tak povedala Panna Mária Otcovi Gobbimu, ale takto to hovorí aj nám. V modlitbe zasvätenia Panne Márii Zázračnej medaily na formačnom víkende sme Jej výslovne povedali… „Prijmi moje bytie, disponuj so mnou telom i dušou.“ A Otcovi Gobbimu hovorí, aby mu ešte viac priblížila život v zasvätení jej Nepoškvrnenému Srdcu: …v každom okamihu budeš všetko odo mňa očakávať… To ale neznamená pre nás pasivitu, čakanie, to vôbec nie. Ale aktivitu, kde umožníme konať Márii.

Kto sa rozhodol skutočne žiť zasvätenie sa Jej Nepoškvrnenému Srdcu pocíti, že Jej ruka je skutočne veľmi láskavá…ale aj pevná, ako dobrá Matka.

Pri návšteve Otca Gobbiho v r.1996 v Rajeckej Lesnej Otec Gobbi povedal: „Slovensko je krajina Panny Márie, Slovensko malé, ale veľké, celému svetu dá príklad.“ Teda dajme sa formovať Panne Márii, aby sme splnili to, čo Nebo od nás očakáva, aj tieto naše formačné víkendy sú súčasťou Máriinho plánu, keď Jej päta navždy rozšliape hlavu hada, aby nikdy viac nemohol škodiť.

Novým aktívnym členom z celého srdca želáme, aby všetky ich ďalšie kroky viedla Panna Mária, aby všetky nové vedomosti a skúsenosti, ktoré načerpali počas formačných cvičení, vedeli plnohodnotne využívať v duchu vincentskej charizmy pre dobro núdznych.

Bc. Silvia Lehutová, prezident ZZM

.