Pôvod združenia

PÁPEŽSKÉ SCHVÁLENIE

Združenie bolo schválené pápežom Piom IX. dňa 21. júna 1847 na základe zjavení Panny Márie sv. Kataríne Labouré, ktoré mala v roku1830. Zo začiatku malo iba miestny charakter – bolo založené pre Paríž (Dom sv. Lazára). 8. júla 1909 pápež sv. Pius X. schválil Združenie Nepoškvrneného Počatia Posvätnej medaily s univerzálnym charakterom pre celú Cirkev. Dal mu vlastné Štatúty a jeho vedenie zveril generálnemu predstavenému Misijnej spoločnosti a Spoločnosti dcér kresťanskej lásky. Postupom času a kvôli zmenám, ktoré nastali v Cirkvi, bolo potrebné urobiť zmeny aj v Štatútoch, aby sa združenie prispôsobilo novým podmienkam doby. Tieto zmeny boli schválené Svätou stolicou 8. septembra 1990.

 

Združenie je medzinárodné, schválené Sv. otcom Piom X. v roku 1909, s jeho cieľmi a štatútmi pre celú Cirkev. V roku 1998 bolmedzinárodne schválený spoločný názov AMM – Association of the Miraculous Medal, Združenie Zázračnej medaily. V roku 2010 boli Sv. otcom Benediktom XVI. potvrdené zrevidované medzinárodné štatúty, podľa ktorých sme pripravovali štatúty pre Slovensko. Na Slovensku sme dostali dovolenie a požehnanie od biskupov pre šírenie Združenia s jeho apoštolátom Podomovej návštevy Panny Márie.

 

 

V roku 1998 bol schválený jednotný názov THE ASSOCIATION OF THE MIRACULOUS MEDAL – ZDRUŽENIE ZÁZRAČNEJ MEDIALY. 11. decembra 1999 Sv. Otec schválil ďalšie zmeny v Štatútoch, schválených Piom X. pre Španielsko na žiadosť generálneho predstaveného Misijnej spoločnosti – otca R. Maloneyho. V dňoch 16. – 20. novembra 2009 sa uskutočnilo prvé medzinárodné stretnutie ZZM v Paríži. 27. novembra 2009 vzniklo Združenie Zázračnej medaily na Slovensku.

14. apríla 2010 boli generálnymi predstavenými zrevidované a Sv. stolicou schválené medzinárodné štatúty združenia s povzbudením, aby si jednotlivé krajiny zrevidovali národné štatúty a krajiny, kde združenie začína si ich vytvorili. Pripravené štatúty pre Slovensko boli 10. júla 2014 schválené generálnym otcom Gregory Gayom CM. V dňoch  3. – 9. novembra 2014 sa uskutočnilo 1. generálne zhromaždenie ZZM v Ríme.