História ZZM na Slovensku

História vzniku ZZM na Slovensku siaha do rokov 2008 – 2009.

Od 16.4.2008 do 20.11.2009 bol vyhlásený jubilejný rok Združenia Zázračnej medaily, keďže táto vetva vincentskej rodiny slávila sté výročie od chvíle, kedy bola schválená Sv. otcom pre celú Cirkev. Tak sa píše v deklarácii od P. Gregory Gay, generálneho predstaveného zo 16. apríla 2008. Téma jubilejného roku bola „Sto rokov putovania s Máriou… Cez Zázračnú medailu zjednotení s Ježišom, ktorého nachádzame v chudobných“, je stále aktuálna i pre dcéry kresťanskej lásky a našla odozvu aj v srdci sestry Veroniky Gergelovej, ktorá bola v tom čase sestrou služobnicou v komunite v Košiciach. List bol inšpiráciou a uvažovaním, čo budeme robiť, ako pomôcť rodinám v ich životných ťažkostiach.

Od januára 2006 sa so svojimi spolusestrami intenzívnejšie angažovala v službe ľuďom bez domova a rodinám v núdzi v nízkoprahových zariadeniach na Rázusovej ul., neskôr v bývalých kasárňach na Kukučínovej ul. a od konca marca 2009 na Alejovej ulici v Košiciach. Sestry boli svedkami mnohých ľudských príbehov poznačených utrpením a bolesťou. Potreba sprostredkovať pomoc Božej Matky ľuďom v bezvýchodiskových situáciách bola stále viac a viac naliehavejšia. Po prečítaní listu generálneho otca Gregoryho, v ktorom tiež pozýval členov VR (vincentskej rodiny), aby podnikali aktivity, ktoré povzbudia k väčšej úcte a láske k našej Nebeskej Matke a spolu s ňou aj láske k chudobným. Tiež v liste vyzval zakladať ZZM v krajinách, v ktorých ešte nepôsobí. Sr. Veronika vyjadrila túžbu sestre vizitátorke Alžbete Vološinovej, ktorá bola touto myšlienkou a výzvou generálneho otca tiež inšpirovaná a dala dovolenie, aby sa začali robiť prípravy pre vznik Združenia Zázračnej medaily na Slovensku. Sr. Alžbeta pôsobila dva roky v provinciálnom dome v Madride a tam spoznala činnosť ZZM v Španielsku. V tom čase navštívil dom sestier pán Tibor s prosbou o pomoc na ceste hľadania Boha. Mal so sebou Zázračnú medailu, ktorú mu podarovala jeho známa. Ukázalo sa, že Panna Mária si ako starostlivá Matka chráni svoje deti a privádza ich k svojmu Synovi. A túžba založenia ZZM sa začala napĺňať. Božia Prozreteľnosť poslala sestrám do cesty MUDr. Štefana Nebesňáka, ktorý keď dostal milosť obrátenia, celý svoj život zasvätil Panne Márii. Po rozhovore so sr. Veronikou sa dal k dispozícii k službám Božej Matky v rodiacom sa Združení Zázračnej medaily.

Pri príležitosti ukončenia Jubilejného roka ZZM sa v dňoch 15.11. – 20.11. 2009 konalo 3. medzinárodné stretnutie ZZM v Paríži na Rue de Bac. Zúčastnili sa ho aj MUDr. Nebesňák so sr. Petrou Jedličkovou ako pozorovatelia, spolu z 80-timi účastníkmi z 30 krajín sveta. Cieľom stretnutia bolo zrevidovať medzinárodné štatúty Združenia. Tu mali možnosť nahliadnuť, akým spôsobom jednotlivé krajiny realizujú život ZZM. Vybrali spôsob, ktorý je v španielsky hovoriacich krajinách – Španielsko, Latinská Amerika. V nich praktizujú okrem nosenia Zázračnej medaily, aj apoštolát putovných kaplniek Panny Márie Zázračnej medaily, t.j Podomovú návštevu PM, ktorá putuje po rodinách členov Združenia. Doniesli potrebné materiály, letáky, štatúty, ktoré sa preložili a prispôsobili pre podmienky na Slovensku.

27.11.2009 na sviatok Panny Márie Zázračnej medaily v kaplnke Nepoškvrneného počatia Panny Márie na Smetanovej ul. 6 v Košiciach boli sestry svedkami dvoch vzácnych udalostí. Pri rannej svätej omši, ktorú slúžil otec dekan Bartolomej Urbanec, pán Tibor, ktorý cez Zázračnú medailu dostal milosť obrátenia, prijal sviatosti uvedenia do kresťanského života a pri večernej eucharistickej slávnosti bola posvätená prvá putovná kaplnka so sochou Panny Márie, ktorú z rúk otca vizitátora Misijnej spoločnosti Jozefa Nogu prevzal do svojej rodiny a do farnosti Podhradová MUDr. Štefan Nebesňák. Tento deň považujeme za založenie ZZM na Slovensku.

Združenie Zázračnej medaily sa začalo šíriť po farnostiach cez sestry vincentky, tam kde pôsobili, s kým sa stretli, aj cez Ľudové misie pátrov vincentínov. Všetko sme zverili Panne Márii Zázračnej medaily, ktorá je hlavným „motorom“ a iniciátorkou. Zodpovednosť za Združenie prevzal Páter Ondrej Skočík z Misijnej spoločnosti (CM), ktorý je zároveň zodpovedný za misijný tím a Ľudové misie po farnostiach.

Za sestry vincentky sr. Petra Jedličková a z laikov sa stal hlavným horliteľom MUDr. Štefan Nebesňák. Pán Nebesňák v roku 2012 pocítil povolanie ku kňazstvu a nastúpil do Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach.

V roku 2013 bol vytvorený tím sestier zodpovedných za ZZM, bola to sr. Veronika Gergelová, sr. Renáta Bezáková a sr. Gemma Blašková, neskôr ešte sr. Agnesa Šurinová, až do tohto roku 2020. ZZM a apoštolát Podomovej návštevy PM sa za 10 rokov rozšíril po celom Slovenku, vo všetkých diecézach, ba aj do slovenských komunít v zahraničí. Vnímame ho ako veľké požehnanie a povzbudenie pre rodiny i osamelých, či v rôznych zariadeniach sociálnych služieb, domovov dôchodcov, v školách, v škôlkach, v nemocnici, vo väznici, či útulkoch pre bezdomovcov, v rómskej osade, kde ju pravidelne prijímajú. Cítime a veríme, že nás Panna Mária viedla počas týchto rokov a rady svojich nasledovníkov neustále rozširuje.

Aj po 10-tich rokoch je ZZM pre mnohých novinkou. Neustále pribúdajú nové farnosti s prosbou o založenie Združenia s jeho apoštolátom. Našou túžbou je, aby celé toto dielo nezostalo len pri počiatočnom nadšení, ale aby malo trvácnosť, aby sa v rodinách odovzdávala láska a úcta k Panne Márii do ďalších generácii a v mladých rodinách.

Do nových farností prichádzame po žiadosti záujemcov(rodín, kňaza) a po súhlase správcu farnosti. Vo farnosti urobíme prezentáciu s potrebnými informáciami a podelíme sa o niekoľko svedectiev. Záujemcovia sa môžu prihlásiť, aby sa vytvorili skupinky, v ktorých bude Panna Mária putovať. Každá domácnosť dostáva dekrét členstva s modlitbou zasvätenia a Zázračnú medailu. Dňom založenia ZZM vo farnosti sa považuje deň požehnania kaplnky Panny Márie, či viacerých kaplniek (podľa záujmu) kňazom Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul a odovzdanie do rodín/domácností. Vo farnostiach sa šíria skupinky všeobecných členov modliacich sa v rodine (apoštolát vo svojej rodine).

Panna Mária takto putuje už v 226 farnostiach, v približne 23 000 domácnostiach. Všetci veriaci, ktorí nosia s úctou a dôverou posvätenú Zázračnú medailu, často sa modlia povzdych na medaile: „Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.“, a do svojej domácnosti prijímajú putovnú kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily, stávajú sa členmi Združenia Zázračnej medaily.

V roku 2012 boli prvé stretnutia vedúcich skupín/koordinátorov v Nitre a v Košiciach, ktoré bolo zamerané na vzájomné povzbudenie, zdieľanie o svojich radostiach a starostiach v tejto službe. Tiež boli odovzdané potrebné informácie k príprave slovenských štatútov Združenia.

Od roku 2013 sme videli potrebu ponúknuť duchovné obnovy alebo duchovné cvičenia, ktoré mali byť osobnou formáciou a povzbudením v horlivosti pre tento apoštolát. Členovia, ktorí prejavili záujem, sa každoročne zúčastňovali trojdňových duchovných cvičení, aby sa neustále udržiavala horlivosť pre Pannu Máriu.

V roku 2014 boli vypracované a dňa 22.8.2014 Generálnym otcom schválené štatúty Združenia pre Slovensko.

9. novembra 2014 sa uskutočnilo prvé medzinárodné generálne zhromaždenie ZZM v Ríme, na ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia zo Slovenka, sr. Renáta Bezáková a Ing. Štefan Strieška, ktorého zvoili do generálnej rady za Európu. Zúčastňuje sa na pravidelných zasadaniach rady spolu s Generálnym otcom Misijnej spoločnosti a celej vincentskej rodiny.

Ešte v ten mesiac sme pre členov pripravili dve stretnutia v Nitre a v Košiciach, kde sme si pripomenuli 5 rokov ZZM na Slovensku. Účastníci generálneho zhromaždenia pripravili prednášku a prezentáciu, v ktorých zhrnuli informácie z generálneho zhromaždenia v Ríme.

V roku 2015 sme začali bloky polročnej formácie v regiónoch Slovenska – Nitra a okolie, Kysuce, Orava, východné Slovensko, Bratislava – Záhorie a Považie. Zúčastnilo sa ich okolo 200 záujemcov. Cieľom formácie je bližšie spoznať Pannu Máriu a zamilovať si Ju. Tiež je potrebné a dôležité poznať ducha Združenia, jeho charakter, ciele, prostriedky, celkové fungovanie a oboznámenie sa s vincentskou špiritualitou. Keďže členovia Združenia patria do tejto rodiny, charizma sv. Vincenta de Paul môže byť inšpiráciou pre ich aktivity. Prehlbujú sa aj v základných kresťanských čnostiach, potrebných pre každodenný život, a to v každom veku. Zavŕšením formácie bolo prijatie do aktívneho členstva v ZZM, ktorého cieľom je vytvoriť užšie spoločenstvo pre angažovanie sa podľa možností v Združení, zapájať sa do aktivít Združenia, spolupracovať a slúžiť tam, kde sa nachádzajú. Aktívni členovia sa venujú službe vo farnosti, spolupracujú s kňazmi vo farnostiach, s mládežou, stávajú sa pozornejšími voči chudobným a tým, ktorí to potrebujú. Členovia rozdávajú Zázračnú medailu a rozširujú úctu k nej. Zapájajú sa do zbierky Boj proti hladu, do potravinovej zbierky pred Vianocami – „Taška sv. Vincenta“, spolupracujú a spravujú farskú Charitu. Organizujú spoločné modlitbové stretnutia členov vo farnostiach, pri príležitosti hlavného sviatku Združenia, 27. novembra, kedy si pripomíname deň zjavenia Panny Márie sr. Kataríne Labouré a darovanie Zázračnej medaily svetu s prísľubom: „Kto bude s veľkou dôverou nosiť túto medailu, dostane mnoho milostí a bude pod Jej zvláštnou ochranou!“

V roku 2016 sme spustili webovú stránku ZZM, www.zzm.sk, ktorú spravujú naši členovia, tiež facebookovú stránku, kde je možné dozvedieť sa viac o ZZM a jeho minulých či budúcich aktivitách.

V roku 2016 sme začali spoločne organizovať púte do Paríža, do kaplnky Zjavenia na Rue de Bac, k sv. Vincentovi de Paul na Rue de Sevrés. Tieto sa už stali každoročnou tradíciou. Je to čas vzájomného spoznávania, aj časom prehĺbenia a zakorenenie sa v mariánskej úcte a láske v Združení.

V roku 2017 sme si pripomínali 400-té výročie vincentskej charizmy a zúčastňovali sme sa na aktivitách s ním spojených, na púti Vincentskej rodiny v Rajeckej Lesnej, v Ríme so sv. Otcom pri príležitosti ukončenia jubilejného roka.

V roku 2018 sme ukončili formáciu aktívnych členov a mali sme poformačné stretnutia v regiónoch Slovenska.

27.10.2018 sme zorganizovali prvé celoslovenské stretnutie aktívnych členov ZZM v Nitre, na ktoré sme pozvali a generálneho subdirektora P. Carla Piebra CM z Pensylvánie. Zúčastnilo sa 160 členov ZZM.

Rok 2019 bol výnimočný tým, že na Slovenku putovali relikvie sv. Vincenta de Paul. Členovia ZZM boli aktívne zapojení do tejto vzácnej udalosti, či pri organizácii alebo pri prijatí vo farnostiach, kde ZZM pôsobí.

V roku 2019 bol pozvaný na Slovensko P. Waldemar Rakocy CM, poľský biblista, ktorý sa zaoberá zjavením PM sr. Kataríne Labouré. V kňazskom seminári v Nitre a v Spišskej Kapitule sa uskutočnili dve veľké formačné stretnutia pre vincentskú rodinu, ktorých sa naši členovia vo veľkom počte a s radosťou zúčastnili.

Rok 2019 bol rokom desiateho výročia založenia ZZM na Slovensku. Máme za čo ďakovať, aj preto sme sa spoločne rozhodli zorganizovať púť členov, ktorá by mala najmä ďakovný charakter.

Púť sa podarilo naplánovať na 25. júla 2020. Kvôli vírusu Covid-19 sa mnohé aktivity, návštevy, stretnutia museli stopnúť. Ďakujeme Panne Márii, že sme sa takto mohli stretnúť a spoločne Jej ďakovať!

V roku 2020 pokračujeme v návštevách a prezentovaní ZZM v nových farnostiach – v priemere 20 farností ročne; v organizovaní duchovných cvičení – 9 turnusov po rôznych regiónoch Slovenska.

V roku 2020 sme začali realizovať stretnutia vedúcich skupín ZZM, počas víkendových duchovných cvičeniach v rôznych regiónoch. V súčasnosti je na Slovensku viac než 860 skupín, v ktorých putuje kaplnka Panny Márie, a tým aj približne rovnaký počet vedúcich/koordinátorov.