Charakter združenia

Združenie Zázračnej medaily je medzinárodné verejné združenie veriacich (porov. KKP, kán. 312), do ktorého môžu patriť všetci, ktorí s úctou nosia Zázračnú medailu, a podľa svojho životného stavu sa snažia rozvíjať kresťanský život prostredníctvom šírenia jej posolstva. (Štatúty ZZM kap. II. čl. 5)

ZNAKY ZDRUŽENIA

Združenie charakterizujú tri znaky:

  • Cirkevný:

Všetci členovia sú krstom povolaní mať účasť na spásonosnom poslaní Cirkvi pod vedením svojich duchovných pastierov. Plnenie cieľov združenia je spojené s poslaním Cirkvi. Združenie bolo schválené a uznané Cirkvou.

  • Mariánsky:

Samotná podstata kresťanskej spirituality zahŕňa v sebe mariánsky rozmer. Združenie má
korene v zjaveniach Panny Márie sv. Kataríne Labouré z roku 1830. Všetci členovia sú
povolaní poznať, žiť a šíriť posolstvo týchto zjavení.

  • Vincentský:

Združenie vzniklo v rámci rodiny sv. Vincenta de Paul a sv. Lujzy de Marillac, ktorej
charizmou je služba a evanjelizácia chudobných. Vedenie združenia bolo zverené generálnemu
predstavenému Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul a Spoločnosti dcér kresťanskej lásky
sv. Vincenta de Paul. (Štatúty ZZM kap. II. čl. 5)