Modlitba prosby

(Modlí sa pri prijatí kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily)

Panna Mária, Matka nášho Pána, prijímame a vítame ťa s pokorou,
dôverou a láskou. Naša rodina sa chce modliť slovami, ktoré Duch Svätý
vložil do úst sv. Alžbety, keď si ju ty sama navštívi­la: „Požehnaná si medzi ženami… Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?“

Nepoškvrnená Matka, je pre teba po­tešením žiť so svojimi deťmi.
Naša dôvera nás privádza k tebe – našej Matke, lebo nás miluješ a chceš,
aby sme cítili tvoj mocný príhovor u tvojho Syna a nášho Pána. Skrze neho
nám sprostredkuješ milosti, ktoré potrebujeme. Ty sama si povedala, že lúče,
ktoré vychádzajú z tvojich rúk predstavujú milosti a ochranu, ktoré obsiahnu tí, ktorí budú posvätenú Zázračnú medailu s dôverou nosiť a zbožne sa modliť.

Mária, Matka naša, chceme prežívať tvoju prítomnosť uprostred nášho rodinného spoločenstva, aby si nás privádzala k Ježišovi; aby milosti,
ktoré sálajú z tvojich rúk, vyplnili prázdnotu našich sŕdc; aby Ježiš,
plod tvojho života, zničil plody nášho egoizmu a od­pustil nám naše previnenia.
Chceme ťa nasledovať v čnostiach tvojho života: v pokore, poslušnosti,
jed­noduchosti, v láske a tak žiť v jednote medzi sebou, aj v jednote s tvojím Synom. Prijmi prejav úcty a oddanosti od našej rodiny, ktorá úprimne túži po tvojom materinskom objatí.

Zverujeme ti celú našu rodinu – našu domácnosť. Buď jej Kráľovnou;
túžime po tvojej prítomnosti vo všetkých chvíľach a okolnostiach života nášho rodinného spoločenstva. Ty, Poklad­nica milostí, si Matkou malých i veľkých každodenných záz­rakov, vyprosuj  nám milosť neustále prežívať tvoju blízkosť a lásku. Buď sprostredkovateľkou cesty, ktorá nás neustále približuje ku Kristovi a vzorom čností, aby sme podľa tvojho príkladu žili dôstojne ako
tvoje deti, aj ako bratia sestry v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen.

„Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.“

(„Nihil obstat.“ prof. ThDr. Anton Adam, PhD.)