Zasvätenie sa Panne Márii

Milovaná Panna Mária, tvojmu prečistému srdcu zasväcujeme náš domov i všetkých, ktorí v ňom bývajú! Nech sa náš dom, tak ako tvoj v Nazarete, stane oázou pokoja, a to plnením Božej vôle, konaním skutkov lásky
a odovzdaním sa do Božej prozreteľnosti. Nauč nás milovať členov našej rodiny a mať úctu ku každému človeku tak, ako nás miluje a učí Ježiš Kristus.
Pomáhaj nám, aby sme žili ako kresťania a boli verní našej Katolíckej cirkvi.
Najsvätejšia Panna, zahrň nás svojou nehou a skrze zasvätenie sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu, premeň naše srdcia i našu domácnosť na malé nebo. Požehnaj naše manželstvo, naše deti, vnúčatá!
Požehnaj našu rodinu a prihováraj sa za nás u svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.