O nás

Združenie Zá­zračnej medaily je živou a stálou spomienkou na zjavenia Nepo­škvrnenej Panny Márie svätej Ka­taríne Labouré z roku 1830 v Paríži. Zdru­ženie vzniklo pre lepšie poznanie Panny Márie Zá­zračnej medaily a pre šírenie posol­stva Zázračnej medaily ako kate­chézy dejín spásy. Samotní ľudia ju nazvali „zázrač­nou“ pre ne­spo­četné milosti, ktoré prostredníctvom nej udeľoval Boh.

Združenie Zázračnej medaily je vetva vincentskej rodiny, ktorej hlavným cieľom je úcta a šírenie posolstva Zázračnej medaily pre osobné posvätenie a prehĺbenia sa vo viere, aj pre duchovnú pomoc rodinám a ich záchranu pre večný život. Združenie Zázračnej medaily je jedným z najlepších konkrétnych spôsobov ako odpovedať na posolstvo Panny Márie, ktoré nám odovzdala prostredníctvom sestry Kataríny Labouré.

Apoštolátom tohto združenia je šírenie Zázračnej medaily a Podomová návšteva Panny Márie Zázračnej medaily. Socha Panny Márie je umiestnená v kaplnke a putuje po rodinách. Rodina sa doma stretá na spoločnej modlitbe, aby si tak pri Panne Márii, ktorá ich navštívila, uvedomili Jej živú prítomnosť, našli čas na Pána Boha, na seba navzájom a tak sa prostredníctvom Panny Márie vrátil do rodín duch modlitby a kresťanský život.

Je to medzinárodné združenie schválené pre celú cirkev v r. 1909. Na Slovensku vzniklo v roku 2009. Šíria sa vo farnostiach skupinky všeobecných členov modliacich sa v rodine /apoštolát vo svojej rodine/. Panna Mária takto putuje vo vyše 340 farnostiach po Slovensku vo všetkých diecézach. V roku 2015 a vroku 2023 prebiehali aj formačné stretnutia pre tých, ktorí majú záujem o aktívne členstvo /apoštolát aj mimo rodiny, pre farnosť/.

V roku 2023 ZZM prijalo novú štruktúru a predstavených. ZZM na Slovensku je rozdelené podľa diecéz do troch regiónov, každý región má pridelenú regionálnu sestru. Región Západ – (diecézy Nitrianska, Trnavská, Bratislavská, Banskobystrická); Región Sever – (diecézy Žilinská a Spišská); Región Východ –(diecézy Košická a Rožňavská); sestra koordinátorka – sr. Agnesa Šurinová DKL; národný direktor – P. Jozef Noga CM; prezident ZZM – Bc. Silvia Lehutová.

SÍDLO ZDRUŽENIA

Národné sídlo a centrum združe­nia je pro­vinciálny dom sestier Spoloč­nosti dcér kresťan­skej lásky, adresa: Orav­ská 10, 949 01 Nitra.

ZNAK ZDRUŽENIA

Znakom Združenia Zázračnej medaily je medaila, ktorá je znázornená na obrázku. Je rovnaký vo všetkých krajinách.

HLAVNÝ SVIATOK

Hlavný sviatok združenia sa slávi 27. novem­bra – v deň zjavenia Panny Márie Zázračnej me­daily svätej Kataríne Labouré.