Symboly Zázračnej medaily

V tejto kaplnke, ktorú si vyvolil Boh, prišla Panna Mária osobne zjaviť svoju identitu cez malý predmet – medailu –
určenú pre všetkých ľudí bez rozdielu!

V roku 431 Efezský koncil prehlásil prvú mariánsku dogmu: Mária je Božou Matkou, Bohorodičkou. Od roku 1830, prinesie svoj hlboký účinok vzývanie: „Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!“, ktoré vystupuje do neba tisíce, státisíce krát opakovaním v srdciach kresťanov na celom svete, a to na prosbu tejto Matky Božej!

8. decembra 1854, Pius IX. prehlasuje dogmu o Nepoškvrnenom počatí: Panna Mária bola od prvého okamihu svojho počatia uchránená od každej škvrny dedičného hriechu osobitnou milosťou a výsadou všemohúceho Boha vzhľadom na zásluhy Ježiša Krista…. O štyri roku, v roku 1858, potvrdili túto dogmu a privilégium Matky Božej – Bohorodičky zjavenia v Lurdoch Bernadete Soubirousovej. Nepoškvrnené Srdce, Panna Mária, je prvá vykúpená zásluhami Ježiša Krista. Je svetlom pre našu zem My všetci podobne ako ona, sme určený pre večné šťastie. Niekoľko mesiacov po zjaveniach bola sestra Katarína poslaná do služby do Hospicu Enghien (v 12. okrese Paríža), aby sa tu starala o starcov. Pustila sa do práce. Vnútorný hlas však naliehal: Treba dať raziť medailu. Katarína o tom hovorila svojmu spovedníkovi, otcovi Aladelovi.

Vo februári 1832 vypukla v Paríži hrozná epidémia cholery, pri ktorej postupne zomrelo 20 000 ľudí! V júni začali dcéry kresťanskej lásky začali rozdávať medaily. Rozdali ich okolo 2000 – boli to prvé medaily, ktoré dal raziť otec Aladel. Začali sa množiť uzdravenia, zvláštna ochrana ako i obrátenia. Bola to obrovská vlna zázrakov, preto parížsky ľud nazval túto medailu „zázračná“. Na jeseň roku 1834 už bolo rozdaných okolo 500 000 medailí. O rok neskôr, v roku 1835 vo svete ich už bolo viac ako milión. V roku 1839 bolo rozdaných viac ako desať miliónov medailí. V čase smrti sestry Kataríny, na konci roku 1876, ich už bolo viac ako jedna miliarda! Slová a znaky vyryté na prednej strane medaily vyjadrujú posolstvo s tromi úzko spojenými aspektmi. „Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame“. Tu je nám jasne zjavená Máriina identita: Panna Mária je nepoškvrnená od svojho počatia. Z tohto privilégia, ktoré vychádza zo zásluh utrpenia jej Syna, Ježiša Krista, vyplýva jej všemocný príhovor, za tých, ktorí ju prosia. Preto Panna pozýva všetkých ľudí, aby sa k nej obracali v ťažkostiach svojho života.

Nohami stojí na pologuli a šliape hadovi hlavu. Pologuľa predstavuje svet, had u Židov ako i kresťanov had je personifikáciou Satana a síl zla. Panna Mária sa sama púšťa do duchovného boja proti zlu, ktorého bojiskom je náš svet. Volá nás, aby sme aj my vstúpili do Božej logiky, ktorá nie je logikou sveta. Toto je autentická milosť obrátenia, ktorý si má kresťan prosiť od Panny Márie a odovzdávať ju svetu.

 

Mária má náruč roztvorenú, jej prsty sú ozdobené prsteňmi s drahými kameňmi, z ktorých vychádzajú lúče a tieto dopadajú na zem a šíria okolo nej. Žiara týchto lúčov je ako krása a svetlo, ktoré opísala sestra Katarína po zjavení. Volajú, oprávňujú a živia našu dôveru vo vernosť Panne Márii (ich znakom sú prstene), k nášmu Stvoriteľovi a voči jeho deťom, dôveru v účinnosť jej príhovoru (lúče milosti dopadajú na zem) a v konečné víťazstvo (svetlo), pretože ona sama, ako prvá učeníčka Krista, je prvá vykúpená. Medaila má na zadnej strane Máriinu iniciálku a ďalšie obrazy, ktoré nás vovádzajú do Máriinhotajomstva.

 

Písmeno „M“ je spojené z krížom. „M“ je Máriina iniciálka, kríž je Kristovým krížom. Oba znaky sú prepletené a poukazujú na nerozlučiteľné spojenie medzi Kristom a jeho presvätou Matkou. Mária je úzko spojená jej Synom Ježišom a jeho poslaním spásy celého ľudstva. Mária svojím milosrdenstvom má účasť na samotnom akte Kristovej vykupiteľskej obety.

 

Pod písmenom sú dve srdcia, jedno s tŕňovou korunou, druhé prebodnuté mečom. Srdce s tŕňovou korunou je Ježišovho Srdce. Pripomína nám krutú časť Kristovho utrpenia, ktoré je opísané v evanjeliách, predtým, ako zomrel. Predstavuje jeho utrpenie z lásky k ľuďom. Srdce prebodnuté mečom je Máriino srdce. Pripomína nám Simeonovo proroctvo tiež opísané v evanjeliách, v deň, keď Mária s Jozefom priniesli Ježiša do chrámu, aby ho obetovali Bohu. Predstavuje lásku, ktorú má Mária ku Kristovi a k nám: pre našu spásu prijíma obetu svojho vlastného Syna. Blízkosť oboch Sŕdc vyjadruje, že Máriin život je dôverne spojený s Ježišovým životom.

 

Dvanásť hviezd na medaile zodpovedajú dvanástim apoštolom a predstavujú Cirkev. Byť v Cirkvi, patriť do nej, znamená milovať Krista a mať účasť na jeho utrpení pre spásu sveta. Každý pokrstený je pozvaný pripojiť sa ku Kristovmu poslaniu tým, že sa chceme zjednotiť s Ježišovým a Máriiným srdcom. Medaila sa chce prihovoriť k svedomiu každého, aby si zvolil cestu lásky až po úplné darovanie sa, ako to urobili Ježiš a Mária.