List prezidenta ZZM na pôst 2024

Nie, nestačí sa postiť, dodržiavať pravidlá, plniť úlohy misie; treba to robiť v duchu Ježiša Krista, to znamená dokonale, pre ten istý cieľ a za každých okolností, ako to robil on sám.    (sv. Vincent de Paul)

 

  1. február 2024

Drahí vedúci skupiniek, drahí aktívni a všeobecní členovia ZZM a všetci ctitelia Panny Márie.

 

Popolcovou stredou vstupujeme do pôstneho obdobia, ktoré nás pozýva k vnútornej premene, k nasledovaniu Ježiša Krista. Pôstny čas je obdobím, keď si ešte intenzívnejšie uvedomujeme, že sme Kristovými vyslancami. On, ktorý trpel a zomrel za nás, nás pozýva, aby sme konali skutky pokánia nielen za svoje hriechy, ale aj za hriechy celého sveta.

Pred niekoľkými dňami sme si pripomenuli sviatok Panny Márie Lurdskej, ktorá mladučkej Bernadete – a cez ňu nám všetkým – adresuje tieto slová. „Pokánie, pokánie, pokánie!“ Tak nám hovorí naša nebeská Mama vždy, keď sa zjavuje človeku:. „Robte pokánie!“

A tu prichádza otázka, ako najlepšie realizovať pokánie? Odpoveď je jednoduchá. Máme v ruke tri mocné zbrane. Pôst, modlitbu a almužnu.

Almužna – alebo aj konanie dobra v prospech núdznych – je prirodzeným a správnym zhmotnením našej vnútornej túžby nezištne sa darovať druhým. V duchu kresťanskej lásky a v zhode s našou vincentskou charizmou sa práve v pôstnom období máme ešte viac a úprimnejšie angažovať v pomoci tomu, kto je v tiesni, v ochrane slabších, v nasledovaní Krista v skutkoch milosrdenstva. Nezabúdajme na slová zo Skutkov apoštolov „Blaženejšie je dávať, ako prijímať“ (Sk 20, 35)

Naša modlitba má byť, podľa vzoru Panny Márie – ktorá dala Bohu svoje bezpodmienečné a okamžité „Áno!“ – predovšetkým priestorom, v ktorom dovolíme Bohu v sebe konať. Nie presadzovať svoju vôľu, ale nechať toho, ktorý nás najlepšie pozná, pôsobiť v našom živote. Meniť naše vnútro a tým meniť aj svet okolo nás.

A čo pôst? Každý z nás si predstaví ten najtypickejší – a povedzme si otvorene – možno aj najľahší spôsob. Odopriem si mäso, odopriem si sladkosť.. a je to vybavené. Čo tak ale urobiť niečo zložitejšie? Čo sa stane, ak si dám napríklad pôst od klebetenia? Čo ak sa budem postiť od smútku a zatrpknutosti? Nájsť ten správny spôsob pôstu nám pomôže aj návod Sv. Otca Františka, ktorý sme sa rozhodli prijať ako našu tohtoročnú pôstnu výzvu. Môžete túto výzvu zdieľať so svojimi rodinami, priateľmi, či vo svojom farskom spoločenstve.

Na záver ešte slová Sv. Otca Františka z tohtoročného pôstneho posolstva s akcentom na citát zo svätého písma z knihy Exodus „Nebudeš mať iných bohov okrem mňa“ (Ex 20, 3): „Je čas konať, no v Pôstnom období konať znamená aj zastaviť sa. Zastaviť sa v modlitbe, prijať Božie slovo a zastaviť sa ako Samaritán v prítomnosti zraneného brata. Láska k Bohu a k blížnemu je jedna a tá istá láska. Nemať iných bohov znamená zastaviť sa v prítomnosti Boha, pri tele blížneho.“ Tieto slová nech sú pre nás obrazom našej charizmy, majme ich na mysli vždy, keď stretneme brata alebo sestru v núdzi.

Prajem vám požehnané a na skutky pokánia bohaté pôstne obdobie,

Bc. Silvia Lehutová, prezident ZZM

 

K pozdravu sa pripájajú – národný direktor ZZM P. Jozef Noga CM, sestra koordinátorka Agnesa Šurinová DKL, regionálne sestry Mária Gostíková DKL, Gemma Blašková DKL, Alena Jurkyová DKL a sestra Renáta Bezáková DKL, ktorá sa venuje službe vo formácii AČ. 

PS: rozšírte prosím tento list medzi členov svojich skupiniek, vložte ho do kaplnky, prípadne zverejnite iným spôsobom 

 

Originál listu – TU!
Prianie – TU!

.