sv. Vincent de Paul – litánie

Pane zmiluj sa! Pane, zmiluj sa!
Kriste zmiluj sa! Kriste zmiluj sa!
Pane zmiluj sa! Pane zmiluj sa!

Otec na nebesiach., Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
Duch Svätý Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh,

Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätý Vincent de Paul, oroduj za nás.
Svätý Vincent, od detstva vedený Božou múdrosťou,
Svätý Vincent, od mladosti milosrdný,
Svätý Vincent, od oviec k vedeniu Božieho ľudu povolaný,
Svätý Vincent, ktorý si aj v otroctve zachoval pravú slobodu,
Svätý Vincent, spravodlivý a z viery žijúci,
Svätý Vincent, pevný v kresťanskej nádeji,

Svätý Vincent, zapálený ohňom kresťanskej lásky,
Svätý Vincent, muž jednoduchý, priamy a bohabojný,
Svätý Vincent, podľa príkladu Krista tichý a pokorný srdcom,
Svätý Vincent, umŕtvený na tele i na duchu,
Svätý Vincent, žijúci duchom Ježiša Krista,
Svätý Vincent, pravý horliteľ za slávu Božiu,
Svätý Vincent, neúnavný apoštol duší,
Svätý Vincent, dôsledný odporca zásad sveta,

Svätý Vincent, bohatý v kresťanskej chudobe,
Svätý Vincent, v čistote podobný anjelom,
Svätý Vincent, v poslušnosti víťaziaci,
Svätý Vincent, od mladosti namáhavo pracujúci,
Svätý Vincent, ktorý sa chránil i zdanlivého zla,
Svätý Vincent, horlivý v snahe o dokonalosť,
Svätý Vincent, uprostred búrlivého mora sveta ako skala neochvejný,
Svätý Vincent, vo všetkých protivenstvách veľmi trpezlivý,

Svätý Vincent, znášanlivý a veľkodušný v odpúšťaní,
Svätý Vincent, verný syn Rímskokatolíckej cirkvi,
Svätý Vincent, až do smrti oddaný katedre Petrovej,
Svätý Vincent, bludným novotám sveta odporujúci,
Svätý Vincent, povolaný hlásať evanjelium chudobným,
Svätý Vincent, láskavý otec kňazov,
Svätý Vincent, múdry zakladateľ Misijnej spoločnosti,
Svätý Vincent, bedlivý zakladateľ Spoločnosti dcér kresťanskej lásky,

Svätý Vincent, patrón všetkých spolkov kresťanskej lásky,
Svätý Vincent, ktorý formoval svojich pre všetky dobročinné diela,
Svätý Vincent, veľkodušný v rozdávaní almužny chudobným,
Svätý Vincent, horlivý v modlitbe a evanjelizácii,
Svätý Vincent, verný nasledovník Kristovho života a jeho čností,
Svätý Vincent, až do konca života v dobrom vytrvalý,
Svätý Vincent, ktorého smrť bola vzácna pred Pánom,
Svätý Vincent, teraz z vlastnenia pravdy a lásky vo večnosti blažený,
Svätý Vincent, aby sme ťa, ako verné dietky svojho otca nasledovali, oroduj za nás.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V.  Pán viedol spravodlivého priamymi cestami.
R.  A priviedol ho do Božieho kráľovstva.

Modlime sa:
Milosrdný Bože, svätého Vincenta si obdaril apoštolskými čnosťami, aby sa staral o chudobných a o výchovu dobrých kňazov, prosíme ťa, daj, aby sme nasledovali príklad jeho života, a tak vytrvalou láskou pokračovali vo svete v poslaní tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým na veky vekov. Amen.

Na stiahnutie  TU!
zdieľajte - lajkujte :-)