Slávnosť požehnania v Rajeckej Lesnej

V nedeľu 16. júna 2024 popoludní o 16,00 hod. sme v našom farskom a pútnickom chráme – bazilike minor v Rajeckej Lesnej, prežili nádherné chvíle v spoločenstve s Pannou Máriou. Chcem sa v týchto riadkoch podeliť o myšlienky, slová a zážitky, ktoré mám v srdci. No uvedomujem si, že nevyjadrím všetko to, čo sme dnes prežili. Panna Mária Zázračnej medaily prichádza dnes aj do našej farnosti. Prišla vlastne domov, veď prišla ku nám do baziliky Narodenia Panny Márie. V sobotu večer sme pripravili 5 kaplniek Panny Márie pred oltár, pretože bolo ich požehnanie pri slávnostnej sv. omši a odovzdanie prvým rodinám, aby k nim zavítala táto veľmi vzácna návšteva. Na jej príchod sme sa veľmi radi a veľmi oduševnene pripravovali. Každý sa ujal nejakej povinnosti, aby svätá omša bola pre túto chvíľu naozaj slávnostná.

 

Sme veľmi radi, že sme na nej mohli privítať dvoch nám drahých hostí: vincentku sr. Gemmu a celebrujúceho kňaza, národného direktora ZZM P. Jozefa Nogu CM. Bola to práve sr. Gemma, ktorá nás ešte v apríli prišla zapáliť láskou k Panne Márii. Pamätám si na jej prednášky spred dvoch mesiacov, ktoré moja duša vpíjala ako lakmusový papierik. Toľko lásky a požehnania bolo v tých slovách! No a to bol už len krôčik k tomu, aby Bez hriechu počatá Panna Mária mohla u nás konať svoje dielo. Ona naozaj k nám chcela prísť, ako mi sestrička povedala vtedy, pri rozlúčke. Áno, chcela tu byť, veď o tom svedčí aj počet rodín a osamelých, ktorí sa prihlásili a prejavili záujem, za čo Jej, Nepoškvrnenej, nekonečne ďakujeme!

 

No a veľká vďaka patrí nášmu drahému pánovi farárovi Marekovi Smatanovi, že nás v tom podporil i milovanému Kristovmu a Máriinmu kňazovi Jozefovi, ktorý sa nám aj v kázni prihovoril a povzbudil. Ďakujeme, že je nástrojom Tej, ktorá šliape hlavu hadovi. Že prišiel z Bratislavy posvätiť kaplnky Panny Márie i do našej farnosti. Že si ho sem Ona sama zavolala a vedie ho. Že počúva Jej hlas, ktorý nás všetkých volá, aby sme sa ukryli pod Jej materinský plášť. Lebo všetci sme Jej deti. Jej milované deti a Ona nechce stratiť ani jedného z nás.

 

Aké vznešené je Meno Mária! A ja sa odvážim v tejto chvíli zvolať spolu so sv. Bernardom: „V nebezpečenstvách, v úzkostiach, v pochybnostiach, hľaď na Hviezdu, vzývaj Máriu. Jej meno nech nezíde z tvojich úst, nech nevymizne z tvojho srdca. A aby si získal podporu jej príhovoru, nezabúdaj na príklad jej života. Nasleduj ju a nezblúdiš. Pros ju a nezúfaš si. Na ňu mysli a nikdy sa nezmýliš. Jej sa drž a nikdy nepadneš. Pod jej ochranou nebudeš poznať strach. Keď ťa bude ona viesť, neunavíš sa. Keď ti bude ona milostivá, dosiahneš cieľ. A tak na sebe samom skúsiš, ako správne evanjelista hovorí: „A meno Panny bolo Mária.“

koordinátorka Evka