Stretnutie vo farnosti Rudno nad Hronom a požehnanie kaplniek PM

V nedeľu 23. júna 2019 sme navštívili farnosť v banskobystrickej diecéze Rudno nad Hronom so súhlasom správcu farnosti dp. Andrejom Porubským. Vo farskom kostole v Rudne a vo filiálke Voznica pri sv. omšiach sme sa v krátkosti prihovorili a predstavili ZZM a jeho apoštolát podomovú návštevu. Po sv. omšiach sme pred kostolom rozdávali Zázračné medaily s letáčikmi.

Popoludní o 14.00 hod. sme vo filiálnom kostolíku sv. Kataríny Alexandrijskej vo Voznici  mali priestor na prezentáciu o Zázračnej medaile, podrobné predstavenie Združenia a informácie, ako prebieha apoštolát podomovej návštevy Panny Márie. Nechýbali ani viaceré svedectvá o udelených milostiach a daroch skrze prítomnosť Panny Márie v rodinách. Očakávali nás farníci, ktorí sa prihlasujú a s radosťou túžia po prítomnosti Panny Márie. Boli vďační za užitočné  a obohacujúce využitie nedeľného popoludnia. Na záver sme sa pomodlili modlitbu zasvätenia sa Panne Márii. Ďakujeme všetkým za milé prijatie a spoločenstvo. Nech pána farára, aj celú farnosť, neustále sprevádza Božie požehnanie a pokoj srdca, na mocný príhovor Panny Márie Zázračnej medaily.

.
Počas leta sa vo farnosti vytvorili tri skupiny rodín i osamelých farníkov, ktorí s láskou túžili prijímať Pannu Máriu Zázračnej medaily do svojich domácností. V sobotu na sviatok Povýšenia sv. Kríža 14. septembra 2019 o 10,00 hod.
vo farskom kostole požehnal kaplnky Panny Márie P. Ondrej Skočík CM. Ďakujeme Panna Mária, že si s nami v našom živote, pri každodenných povinnostiach a starostiach!