List generálneho otca o „Aliancii Vincentskej rodiny s ľuďmi bez domova“

Rím 12. augusta 2019
Deň narodenia svätej Lujzy de Marillac

Všetkým členom Vincentskej rodiny

Drahí bratia a sestry!
Milosť a pokoj Ježiša Krista nech je vždy s nami!

V roku 2017 sme oslávili 400. výročie zrodu vincentskej charizmy. Poďakovali sme Ježišovi za stále živú charizmu, za mnoho žien a mužov z rôznych kútov, ktorí sa obetovali počas uplynulých štyroch storočí, i za tých, ktorí denne pokračujú v bezpodmienečnej službe Kristovi v osobe chudobných a robia to s veľkým odhodlaním, nadšením a láskou.

Vincentská charizma nám vďaka svojej Božskej inšpirácii neustále ukazuje, akým spôsobom máme odpovedať na potreby rastúceho počtu ľudí, ktorí sú vo svete opustení, žijú na okraji spoločnosti a sú zanedbaní po duchovnej, materiálnej, telesnej či emocionálnej stránke. Jedným z plodov jubilejného roka bola túžba členov rôznych vetiev Vincentskej rodiny na celom svete začať iniciatívu, ktorá by pomohla prehĺbiť našu spoluprácu a efektívnosť pri odpovedaní na „volanie chudobných“.

Za týmto účelom sme počas sympózia Vincentskej rodiny v októbri 2017 na námestí sv. Petra v prítomnosti pápeža Františka slávnostne otvorili „Alianciu Vincentskej rodiny s ľuďmi bez domova“ (FHA). Ide o celosvetovú iniciatívu zameranú na bezdomovectvo v mnohých podobách. Aliancia podporuje členov Vincentskej rodiny pri riešení jedného z najnaliehavejších problémov dnešnej doby, aby dokázali „prijať cudzinca“ do svojich spoločenstiev.

Služba ľuďom bez domova nie je pre mnohé vetvy Vincentskej rodiny ničím novým. Už dlho sa úspešne zapájajú do riešenia týchto obrovských potrieb, ktorých snahou je ukončiť bezdomovectvo vo svete.

Zámerom tejto iniciatívy je zapojiť 150 vetiev Vincentskej rodiny do boja proti bezdomovectvu. Aliancia je koordinovaná medzinárodnou radou. Vo všetkých krajinách sveta ju sprevádza Medzinárodná komisia. Medzi jej konkrétne ciele patrí najmä ochota učiť sa jeden od druhého, vzájomná pomoc a spolupráca pri poskytovaní priamej podpory bezdomovcom, ako aj spolupráca pri ich obhajobe, ktorá sa stáva mocnejšou a efektívnejšou silou. V snahe o dosiahnutie týchto cieľov nám Medzinárodná komisia Aliancie ponúka mnoho nástrojov na boj proti fenoménu, ktorý sa týka 1,2 miliardy ľudí na celom svete.

Keď hovoríme o ľuďoch bez domova, máme na mysli tri skupiny ľudí:

  1. a) osoby, ktoré žijú na ulici,
  2. b) utečencov, ktorí museli opustiť svoj domov,
  3. c) ľudí, ktorí bývajú v nevyhovujúcich podmienkach.

Žiaden z nich nemá skutočný domov, preto je bezdomovec.

Som veľmi vďačný za všetko, čo sa doteraz vykonalo. Chcel by som spomenúť najmä tri iniciatívy:

  1. dynamickú a plodnú Medzinárodnú vincentskú konferenciu o bezdomovectve (Rím, november 2018);
  2. vplyv Vincentskej rodiny na to, aby sa bezdomovectvo stalo prvoradou prioritou významného stretnutia Organizácie spojených národov (Komisia pre sociálny rozvoj, sesia v januári 2020);
  3. a neustále rastúca spolupráca na programe Aliancie Vincentskej rodiny s ľuďmi bez domova Kampaň „13 domov“.

Tohoročný sviatok sv. Vincenta de Paul na začiatku piateho storočia vincentskej charizmy sa stáva vynikajúcou príležitosťou na prehĺbenie angažovanosti v spomínanej Aliancii a spolupráce medzi vetvami, alebo na zaangažovanie sa do tejto iniciatívy. Cieľom je zapojiť všetky vetvy Vincentskej rodiny: kongregácie, laické združenia a spoločnosti v 158 krajinách, kde pôsobí Vincentská rodina.

Mnoho vetiev Vincentskej rodiny pracuje v Aliancii veľmi aktívnym spôsobom. Mnoho iných táto cesta ešte len čaká.

Týmto listom by som chcel vyzvať národné rady Vincentskej rodiny, aby pri príprave slávenia sviatku sv. Vincenta de Paul v každej krajine, kde pôsobí Vincentská rodina, zhromaždili svojich členov. V krajinách, kde Vincentská rodina ešte neexistuje, povzbudzujem jedného z vedúcich predstaviteľov, aby zvolal na stretnutie všetkých zástupcov rôznych vetiev. V obidvoch prípadoch ide o veľmi konkrétny cieľ: spoločne sa zapojiť do projektu Aliancie Vincentskej rodiny s ľuďmi bez domova.

Jednotlivé vetvy Vincentskej rodiny sa môžu zúčastniť na projekte Aliancie rôznymi spôsobmi:

  1. Môžu poskytnúť Aliancii informácie o svojich projektoch boja proti bezdomovectvu. To jej umožní zmapovať náš globálny vplyv a poukázať na silu služby Vincentskej rodiny pri bezdomovcoch.
  2. Môžu sa podeliť o svoje odborné znalosti s veľkou Vincentskou rodinou. Aliancia hľadá projekty, ktoré by privítali mladého lídra na krátku výmenu za účelom získania skúseností. Môžete tiež nadviazať partnerstvo s inými skupinami zapojenými do sektora bezdomovectva.
  3. Môžu sa zúčastniť na výskume, rozhovoroch a vzdelávacích školeniach, ktoré nám môžu pomôcť lepšie pochopiť realitu mnohých ničivých utečeneckých kríz, na ktoré sa príliš často zabúda.

Okrem troch vyššie uvedených bodov by som pri príležitosti najbližšieho sviatku sv. Vincenta rád povzbudil všetky krajiny, v ktorých kampaň „13 domov“ ešte nezačala, aby prijali konkrétne opatrenia na jej spustenie. Je to jeden z projektov Aliancie, ktorý sa priamo dotýka života ľudí bez domova.

Názov projektu „13 domov“ pochádza z jednej iniciatívy sv. Vincenta de Paul, ktorá bola odpoveďou na ničivú chudobu v Paríži v jeho dobe. Spolu s dcérami kresťanskej lásky, Misijnou spoločnosťou a paniami kresťanskej lásky (AIC), postavil 13 domov pre deti bez domova.

Cieľom kampane „13 domov“ je zapojiť vetvy Vincentskej rodiny v danej krajine do spoločného vybudovania domov pre tých, ktorí nemajú kde bývať. Počet domov alebo kreatívnych spôsobov pri hľadaní bývania pre bezdomovcov bude v každej krajine iný. V niektorých krajinách môže Vincentská rodina postaviť dva alebo desať domov; v iných viac než trinásť. V každom prípade sa všetci môžeme zúčastniť na kampani nazvanej „13 domov“. Medzinárodná komisia Aliancie si praje a je ochotná prispieť k realizácii vášho projektu vďaka svojmu tímu odborníkov, ktorí vám pomôžu naplánovať, vyhotoviť a v prípade potreby aj hľadať potrebné finančné prostriedky prostredníctvom partnerstiev, fondu solidarity alebo zostavením žiadosti o grant.

            Povzbudzujem všetkých medzinárodných, národných a miestnych vedúcich predstaviteľov rôznych vetiev Vincentskej rodiny, aby – na medzinárodnej úrovni, alebo osobitne na národnej či lokálnej úrovni – nadviazali kontakt s členkou koordinačného výboru, pani Yasmine Cajusteovou fha.info@famvin.org, a odovzdali jej, alebo si od nej vyžiadali potrebné informácie. Môžete tiež navštíviť webovú stránku Aliancie: vfhomelessalliance.org.

Tu je link na video, ktoré povzbudzuje k účasti na kampani „13 domov“:  https://youtu.be/42xwaMfCjO4.

Dúfam, že výročná slávnosť sv. Vincenta de Paul pomôže všetkým členom Vincentskej rodiny ešte efektívnejšie pracovať v službe chudobným. Keď pomáhame ľuďom v núdzi, iní sa postarajú o naše potreby. Je to posvätná výmena, svätá zem.

Nech nám sv. Vincent de Paul „mystik lásky“ pomôže stále viac rásť v našom vzťahu s Bohom a s chudobnými, aby sme vo svetle Ducha Svätého aj my zatúžili stať sa mystikmi lásky.

Váš brat vo svätom Vincentovi

Tomaž Mavrič, CM
Generálny predstavený

 

Originál na stiahnutie TU!

 

zdieľajte - lajkujte :-)