Požehnanie v Dubodieli

Požehnanie kaplniek v našej farnosti sa uskutočnilo 17.12.2023 kňazom Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, Milanom Grossmanom. Na dvoch sv. omšiach odovzdal páter Milan kaplnky do našej farnosti a filiálok na Veľkú Hradnú a Cimennú. Oboznámil nás o svojej činnosti v Spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Priblížil nám svoju prácu a svojimi svedectvami nám ukázal, aký veľký význam má putovanie Panny Márie v našich domovoch. Akú silu a príhovor u svojho Syna má jej láska v našich životoch. Svätá omša bola veľkým povzbudením pre všetkých veriacich v našej farnosti. Preto by som sa chcela poďakovať pátrovi Milanovi za posvätenie kaplniek a pútavú kázeň na svätej omši, nášmu pánovi farárovi Ľubošovi Utekalovi za vľúdne privítanie, spevákom farnosti za krásny spev a veriacim za účasť na tomto stretnutí. Tiež by som sa chcela poďakovať pani Šisovskej a pani Margolienovej, koordinátorkám na Veľkej Hradnej a Cimennej.

Janka Petríková, Dubodiel.

.