Požehnanie kaplnky v Oravskej Lesnej

S radosťou a pokorou sme prijali kaplnku do našej domácnosti a sme veľmi radi že sa zvyšuje záujem aj iných rodín
o prijatie Panny Márie Zázračnej medaily, ktorú nám posvätil náš správca farnosti Peter Dobrovič  2. marca 2021
v Kostole sv. Anny v Oravskej Lesnej. Avšak z dôvodu nepriaznivých pandemických opatrení sme sa na tejto posviacke mohli zúčastniť len my, členovia našej domácnosti.

.
Vyprosujeme všetkým, ktorí sú zapojení alebo sa ešte zapoja do tejto podomovej návštevy aby im Panna Mária
aj v týchto ťažkých časoch prinášala úľavu na tele i na duši.
Veríme, že ZZM sa bude naďalej rozrastať o ďalších členov, lebo len s pomocou Panny Márie sa nám môže podariť dosiahnuť kráľovstvo nebeské.
Vyprosujeme Vám veľa Božích milostí vo Vašej práci pre spásu Božieho ľudu.

S úctou, vďakou a pozdravom rodina Murínová

 

zdieľajte - lajkujte :-)