Návšteva vo farnosti Bobrovec

Do farnosti Bobrovec sme dostali pozvanie od pána farára, ktorý sa o nás dozvedel od pátra Franiška Honíška CM. Naša návšteva sa uskutočnila 15. augusta 2017, na sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Zúčastnili sme sa na sv. omši vo filiálnom kostole v Pavlovej Vsi, kde sme oboznámili veriacich o Združení Zázračnej medaily,
jeho apoštoláte – Podomová návšteva Panny Márie a o Zázračnej medaile, ktorú sme po sv. omši rozdávali.

Vo farskom kostole v Bobrovci sme pri večernej sv. omši zažili nádhernú, slávnostnú atmosféru na počesť Nanebovzatej Panny Márie spolu s celou farskou rodinou. Po nej bolo stretnutie, na ktorom sr. Gemma pomocou prezentácie priblížila prítomným zjavenie Panny Márie sestre Kataríne Labouré, ktorú poverila dať raziť medaile podľa vzoru ako jej ukázala v zjavení. Medaila je veľký dar Panny Márie pre nás. Je to JEJ prítomnosť – JEJ blízkosť, veď povedala, kto ju bude nosiť s veľkou dôverou pocíti JEJ mocnú ochranu a dostane mnoho milostí. Preto ju ľudia začali volať Zázračná medaila. Podomová návšteva Panny Márie Zázračnej medaily je tichý apoštolát Panny Márie v našich rodinách. Túžbou Panny Márie je, aby sa v rodinách obnovila spoločná modlitba. Sv. Otec Ján Pavol II. povedal: „Rodina, ktorá sa spolu modlí zostáva jednotná.“

O tom ako sa Panna Mária skrze túto návštevu dotýka mnohých sŕdc, ako zbližuje členov rodiny, uzdravuje duchovne i telesne, ako pôsobí v ťažkých životných situáciách, podala sr. Renáta viaceré svedectvá, ktoré nám napísali šťastné a vďačné rodiny. Áno, Podomová návšteva Panny Márie je nádejou pre naše rodiny; aj naši otcovia biskupi radi a s veľkou nádejou dali požehnanie pre šírenie úcty k Panne Márii prostredníctvom Združenia Zázračnej medaily.

Farníci, ktorí sa zúčastnili a prejavili záujem prijímať kaplnku Panny Márie do svojej domácnosti, boli veľmi vďační a tešili sa našej návšteve. Sme vďačné aj miestnemu pánovi farárovi Michalovi Marlengovi za milé prijatie a privítanie.

Po našej návšteve sa vo farnosti vytvorili 4 skupiny rodín i osamelých, ktorí túžia prijímať Pannu Máriu a tak patriť do Združenia Zázračnej medaily. 8. septembra 2017 páter František Honíšek z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, pri večernej sv. omši požehnal kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily, ktoré budú putovať po rodinách, ktoré sa prihlásili. Je neustále možnosť prihlásiť.

Nech je Pán oslávený skrze Pannu Máriu a nech tento nenápadný apoštolát prinesie do bobroveckej farnosti
a do každej rodiny Boží pokoj, lásku a požehnanie.

vďačné sestry vincentky