List generálneho otca GZ v Ríme 2014

Rím, 8. decembra 2014

Všetkým členom vincentskej rodiny

Drahí bratia a sestry,

adventný čas, do ktorého vstupujeme modlitbou a prípravou na príchod „Slova, ktoré sa stalo telom“ (Jn 1, 14), je ideálnym časom na meditáciu o Márii, Matke Pána. Jej „Fiat“ – toto úplné podriadenie sa Božej vôli, vstupujúc do tajomstva Vtelenia – sa odrážalo od vekov a je tomu tak aj dnes. Panna Mária zostáva prvou a najvernejšou učeníčkou Pána.

Darovanie zázračnej medaily sv. Kataríne Labouré bolo výrazom vôle Panny Márie priviesť všetkých k svojmu Synovi, Ježišovi. Združenie Zázračnej medaily už viac ako sto rokov šíri oddanosť k Panne Márii Zázračnej medaily na obdržanie hojných Božích milostí s príhovorom Panny Márie, ktorá nás posilňuje v tomto svete, smädnom po spravodlivosti a milosrdenstve.

Mal som tú česť predsedať v Ríme a zúčastniť sa na prvom generálnom zhromaždení Združenia Zázračnej medaily (2. – 9. novembra 2014). Toto radostné zhromaždenie s približne so 100 účastníkmi, ktorí prišli zo štyroch kútov sveta, posilnilo náš záväzok šíriť oddanosť k Panne Márii Zázračnej medaily a pracovať v dielach kresťanskej lásky a spravodlivosti tohto Združenia.

Členovia tohto generálneho zhromaždenia vypracovali „línie činnosti“, ktoré pripájam. Prosím vás, aby ste si ich v tomto adventnom čase premeditovali. Žiadam, aby sa v budúcnosti rôzne vetvy vincentskej rodiny, hlavne tie, ktoré majú špeciálnu oddanosť k Zázračnej medaile, modlili, uvažovali a diskutovali o spôsobe, ako upovedomiť osoby na oddanosť k Zázračnej medaile, podporovať ju u nich a pobádať ich pracovať v dielach kresťanskej lásky tohto pekného Združenia.

Nech vás Pán žehná a Panna Mária Zázračnej medaily nech sa za vás prihovára.

Váš brat vo sv. Vincentovi
Gregory Gay, C.M.
generálny predstavený

.