DC ZZM na Ústí nad Priehradou

Počas druhého júlového víkendu v dňoch 15.7.2022 – 17.7.2022 sme sa opäť mohli stretnúť na duchovnej obnove v krásnom oravskom prostredí v dedinke Ústie nad Priehradou. Naším exercitátorom bol mladý kňaz dp. Peter Olas, ktorý študoval biblistiku v Jeruzaleme a zároveň je kaplánom vo farnosti Bytča.

Duchovné cvičenia začali v piatok po spoločnej registrácii, ubytovaní a večeri sme začali modlitbou posvätného bolestného ruženca a potom nasledovala sv. omša, pri ktorej sa nám dp. Peter predstavil a začal už na kázni s úvodným príhovorom o význame duchovnej obnovy v našom živote.

.

Po sv. omši sme mali 1. prednášku, kde nám bola predstavená nádherná téma celých duchovných cvičení a tým je téma Duch Svätý OŽIVOVATE. Téma bola na každý jeden deň rozložená tak, aby sme mohli vnímať a prežívať slovo od dp. Petra čo najzrozumiteľnejšie.

Po prednáške nasledovala modlitba ukončenia dňa – kompletórium a po nej vyložil Najsvätejšiu sviatosť oltárnu a začalo nočné bdenie s Ježišom. Počas neho sme sa vložili do rúk Božej prozreteľnosti Ježišovho Srdca cez slovo a piesne a naučili sa modliť ruženec k Božej prozreteľnosti. Nočná adorácia bola rozdelená tak, aby sme celú noc mohli všetci stráviť čas s Pánom Ježišom a ukončená bola v ranných hodinách EUCHARISTICKÝM POŽEHNANÍM a modlitbou ranných chvál.

.

Počas celých troch dní duchovnej obnovy nás dp. Peter sprevádzal prekrásnou témou Ducha Svätého v rôznej štruktúre. Bolo to vysvetlenie darov, chariziem, čností, ovocia Ducha Svätého tak, aby to bolo späté s nami a najviac zrozumiteľné pre nás.

Taktiež prednášal, ako Duch Svätý pôsobí v Slove v biblickej časti a nakoniec v reálnom živote každého kresťana.

V sobotu po prednáške sme sa opäť stretli na modlitbe radostného posvätného ruženca so zamysleniami, nasledovala sv. omša a v čase 15:00 hodiny sme sa opäť spolu mohli modliť v Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Po 16:00 hodine sme mali možnosť prijať sviatosť zmierenia.

.

Po večeri sme mali čas na „filmový večer“, kde nám sestra Gemma predstavila a priblížila históriu ZZM krátkym filmom, ktorý bol urobený pri príležitosti 10. výročia existencie ZZM a tiež nám porozprávala o daroch neba, napr. Zelenom a Červenom škapuliari, ukončili sme spoločnou záverečnou modlitbou chvál. A v kaplnke nasledovala modlitba dp. Petra nad každým jedným účastníkom duchovnej obnovy. Táto modlitba bola v Duchu Svätom, kde prostredníctvom rúk a modlitby dp. Petra nás Duch Svätý očisťoval, utešoval, oživoval a rozdával dary a charizmy.

V nedeľu po poslednej prednáške sme mali možnosť sa zdieľať o prežití duchovného času na obnove, bol to prejav veľkej vďačnosti účastníkov. Zároveň sa podelili aj o svedectvá a o sile modlitby spojenou so Zázračnou medailou a podomovou kaplnkou Panny Márie.

Počas svätej omše sme mali možnosť pri záverečnom požehnaní relikviou blahoslavenej Zdenky Schelingovej získať plnomocné odpustky.

.

Vyjadrili sme veľkú vďačnosť za zorganizovanie obnovy. Za príjemné prostredie, za obsluhu a ústretovosť, za čo vďačíme domácej komunite mladých ľudí, ktorí sa dobrovoľne obetovali pre túto službu. Čas prežitý na duchovnej obnove bol pre nás požehnaným časom a nesmiernym obohatením našej duše, srdca, ale aj obohatením nášho života. Obohatilo a usmernilo nás to v mnohom. Myslím, že každé jedno srdce bolo dotknuté Duchom Svätým a Duch Svätý vyplnil každý prázdny priestor srdca každého, kto bol prítomný

Dp. Peter Olas zanechal hlboký dojem na každého jedného a za to sme mu naozaj veľmi vďační a s láskou mu vyprosujeme každodenné požehnanie a milosť, pevné duchovné a fyzické zdravie a úspešné ukončenie štúdia, ktoré pokračuje v Ríme.

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.“

Zuzana Kostrošová, účastníčka DC

.