DC a prijatie do aktívneho členstva – Nitra

Prví aktívni členovia Združenia Zázračnej medaily (ZZM) na Slovensku

„Boh nikdy nevolá k dielu, ku ktorému by nedal potrebné milosti.“ Aj s takouto myšlienkou sv. Vincenta de Paul, napísanou na záložke s motívom Pána Ježiša, sme odchádzali – my, aktívni členovia Združenia Zázračnej medaily (ZZM) -z Provinciálneho domu Spoločnosti dcér kresťanskej lásky v Nitre v nedeľu 14. júna 2015. Po duchovných cvičeniach, ktoré viedol P. Ondrej Skočík CM, sme boli všetci plní pekných dojmov a duchovných zážitkov. Veď Slovensko má už 36 aktívnych členov ZZM!

Duchovné cvičenia 12. – 14. 6. 2015 boli ukončením tejto polročnej formácie a zároveň boli akoby ukončením Školy Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie (keďže prebiehali počas týchto dvoch veľkých sviatkov). Výraznou bodkou bolo prijatie do aktívneho členstva ZZM, a to počas nedeľnej sv. omše, celebrovanej
P. Ondrejom Skočíkom CM.

V jeho homílii zazneli tieto myšlienky: “….mnohí z Vás sa za krátky čas zasvätíte Panne Márii, ktorá je sprostredkovateľkou všetkých milostí a darov….. ….mnohí, ktorí budete vstupovať do združenia, ste prešli istou formáciou, stretnutiami, poznaním tajomstva Božej lásky, tohto odkazu neba pre nás…. prívlastok „aktívny člen“
má svoje pokračovanie, a to máme teraz preniesť do nášho života. Teda – máme byť aktívni v prospech Boha,
v prospech Božieho kráľovstva spolu s Pannou Máriou. Staňme sa teda naozaj aktívni. Takí, ktorí milujú, ktorí čerpajú
z Boha lásku a snažia sa ju rozdávať, napriek tomu, že prídu mnohé ťažkosti, nejaké nepríjemnosti, nejaké krízy. Pamätajme na to, že vždy bude niekto, kto nám pomôže…“

Nech teda aj Mária je tou, ktorá nás vedie k Ježišovi, ktorá rozvíja v nás tie dobré veci, aby nám ukázala cestu,
ktorou máme ísť. Zasvätiť sa Panne Márii – znamená «nikdy nezahynúť» – pretože Mária si svoje deti ochráni….
Boh je láska a ten, kto je v Bohu, zvíťazí. Majme dôveru, že aj v našom živote zvíťazí Božia dobrota a dosiahneme to,
čo je pre nás prichystané….

Po homílii nasledoval obrad prijatia aktívnych členov do Združenia Zázračnej medaily. P. Ondrej Skočík CM sa prihovoril prítomným, citoval štatúty združenia o cieli a úlohách aktívnych členov, predstavil kandidátov a s radosťou ich prijal
do združenia. Na znak príslušnosti k združeniu dostal každý člen z rúk P. Ondreja dekrét o prijatí, ktorý bude tento slávnostný deň pripomínať; odznak združenia – Zázračnú medailu, ako stálu prítomnosť Panny Márie a štatúty združenia, ktoré budú našim sprievodcom a zapísali sme sa do Knihy aktívnych členov združenia. Na záver obradu prijatia sme spoločne predniesli modlitbu zasvätenia sa Panne Márii Zázračnej medaily, počas ktorej sa mnohým leskli
v očiach slzy. Veď sme sa spoločne prihovorili Bez hriechu počatej Panne Márii, Matke Božej a Matke ľudí, učeníčke Ježiša Krista a podľa príkladu sv. Kataríny Labouré sme si ju zvolili za Matku, aby sme sa zasvätili Bohu, nášmu Otcovi. Silne na nás pôsobili hrubo vytlačené slová: «Bez hriechu počatá Panna Mária, … Vzor zasvätenia sa Bohu,
… prijmi celé moje bytie, disponuj so mnou, telom i dušou, aby som tak mohol/a nasledovať Krista a prijať svetlo a silu Ducha Svätého.» V kaplnke Panny Márie Zázračnej medaily sme sa so zázračnými medailami na krku cítili ako skutočné Božie deti v sieni kráľovstva nášho Otca; ako deti, ktoré Mu plne dôverujú. A s takýmto vedomím a zároveň ďalším želaním sme vyslovovali záverečné slová modlitby: «aby Boh – Láska, Otec, Syn a Duch Svätý, kraľoval v mojom srdci
a vo všetkých srdciach. Jemu na slávu po všetky veky vekov. Amen.»

Nasledovalo vyznanie viery, prosby veriacich, v ktorých sme prosili aj za nových členov združenia, o požehnanie,
aby tak ako Panna Mária ochotne a s pokorou počúvali Ježišove slová a vnášali ich do svojho života, a tak vytvárali hlboké osobné spoločenstvo s Ním.
Obetné dary niesli novoprijatí členovia v sprievode. Medzi darmi boli dve torty zlatej farby – jedna symbol rubu a druhá líca Zázračnej medaily – dielo a dar jednej z prijatých aktívnych členiek, Alenky Kozárovej zo Šurian. Po slávnostnom požehnaní, na záver sv. omše, nasledovalo poďakovanie pátrovi, sestrám, duchovnému sprievodcovi o. biskupovi Mons. Štefanovi Vrablecovi. Po spoločnej fotografii pred oltárom nasledoval slávnostný obed.

Zdravím všetkých pozdravom: „Milosť a pokoj nášho Pána Ježiša Krista nech je vždy v našich srdciach!“

S láskou, vďakou a úctou jedna z aktívnych členiek ZZM Jana Slobodníková v spolupráci so sestrami vincentkami.

“Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame!”