Požehnanie v kaplniek Panny Márie v Snine

V nedeľu 14. januára 2018 bola pri sv. omši o 10.30 hod. vo farnosti Snina milá slávnosť požehnania kaplniek Panny Márie Zázračnej medaily. Hosťom bol vincentín P. Ondrej Skočík CM, ktorý sa v homílii prihovoril veriacim a na konci sv. omše požehnal  kaplnky s Pannou Máriou a odovzdal ich prvým rodinám. Putovné kaplnky – podomová návšteva Panny Márie je apoštolátom Združenia Zázračnej medaily. Panna Mária pravidelne navštevuje rodiny, ktoré sa prihlásili a vyprosuje a rozdáva mnoho potrebných milosti a Božieho pokoja. Jej prítomnosť povzbudí členov rodiny k spoločnej modlitbe a posilňuje v každodenných povinnostiach a starostiach.

Po našej návšteve a predstavení združenia s jeho apoštolátom v septembri 2017 sa vo farnosti postupne prihlasovali rodiny, ktoré mali záujem o tento apoštolát. Vytvorili sa tak štyri skupiny. Každá skupinka má svojho zodpovedného, či vedúceho, ktorý sa stará o putovanie kaplnky Panny Márie. Dve skupiny sa vznikli priamo vo farnosti, tretia v cirkevnej škole a štvrtá vo filiálke Stakčín. Na tento deň sa všetci veľmi tešili a s láskou prijali Pannu Máriu do svojho domu. Ďakujeme pánovi dekanovi  ThLic. Allanovi Tomášovi, ktorý bol otvorený a prijal túto aktivitu vo svojej farnosti. Často hovoril k tejto téme ZZM a povzbudzoval ďalšie rodiny, že je možnosť prihlásiť sa. Záujem je a tak je predpoklad, že vo farnosti budú postupne pribúdať ďalšie skupinky.

sestry vincentky

.