Návšteva farnosti Bratislava – Lamač

V sobotu 3. februára 2018 o 15.00 hod. sa uskutočnilo už dlhšie očakávané a pripravované stretnutie všetkých, čo prijímajú do svojich domácností kaplnku so sochou Panny Márie. Je to apoštolát Združenia Zázračnej medaily – podomová návšteva Panny Márie Zázračnej medaily s cieľom oživovať vieru a dôveru v Božiu pomoc cez našu Matku Pannu Máriu a povzbudzovať k spoločnej modlitbe v rodinách. Prítomnosť Panny Márie – sprostredkovateľky mnohých milostí je duchovná pomoc rodinám v ich mnohých ťažkostiach s ktorými sa stretávajú!

Na začiatku P. Jozef Garaj CM povedal krátku katechézu na tému rodina a osobné stretnutie sr. Kataríny Labouré s Pannou Máriou. Po nej požehnal v poradí už tretiu kaplnku, pekne pripravenú pred oltárom, ktorá bude putovať po chorých, starých a opustených ľuďoch farnosti. Veľmi sa na ňu tešia! Po tom nasledovala prezentácia o zjavení, o združení, o podomovej návšteve Panny Márie, ktorú viedla sr. Gemma a po nej nasledovalo niekoľko svedectiev, ako Panna Mária koná cez Zázračnú medailu a aj cez prítomnosť putovnej kaplnky Panny Márie v rodinách. O tom porozprávala pani Sylvia Lehutová aktívna členka združenia. Počas našich slov si viacerí spomenuli na osobné skúsenosti pomoci a ochrany Panny Márie s ktorými sa niektorí podelili. Stretnutie sa nieslo v srdečnej atmosfére aj vďaka členom ZZM, ktorí ho pripravili. Veľká vďaka patrí aj pánovi farárovi ThDr. Milanovi Sovovi PhD., za láskavé prijatie a že nám umožnil toto stretnutie vo farskom kostole. Na záver sme sa ešte stretli osobne s viacerými členmi na malom agapé v pastoračnom centre. Všetko na Božiu česť a slávu skrze Pannu Máriu!

vďační účastníci stretnutia

.

zdieľajte - lajkujte :-)