Jubilejný rok – 400. výročie vincentskej charizmy

Rím, 25. januára 2017

 

Drahí členovia vincentskej rodiny!

Milosť a pokoj nášho Pána Ježiša Krista nech je vždy s nami!

Moje srdce je naplnené vďačnosťou a radosťou za tento „dar z neba“ dávajúci vincentskej rodine možnosť po celý rok 2017 sláviť 400. výročie vincentskej charizmy, ktorá zanechala tak hlboké stopy Ježišovej bezvýhradnej lásky vo svete za uplynulých 400 rokov a pokračuje v tom aj dnes!

V tomto roku si každá vincentská rodina sama vyberie dátum začiatku slávenia. Niektorí už začali, iní začnú neskôr. Ale je jeden dátum, ktorý je prameňom, pôvodom tohto slávenia, začiatkom „cesty svätého Vincenta de Paul“, začiatkom vincentskej charizmy. Je to 25. január 1617 v dedinke Folleville [folvil], vo Francúzsku.

Práve v tejto malej dedinke sa Vincenta dotkla nesmierna duchovná bieda vidieckeho ľudu. O niekoľko mesiacov neskôr zažil v meste Châtillon [šatijon] obrovskú materiálnu chudobu, čo bolo podnetom pre založenie Paní kresťanskej lásky, dnes známych pod menom AIC (na Slovensku SKL), ktoré na celom svete vydávajú krásne svedectvo o vincentskej charizme. Vincent začal povzbudzovaním iných, aby menili svoj život zvnútra a aby navštevovali ľudí vo svojom okolí, ktorí sú v materiálnej núdzi. Zároveň prešiel svojou vlastnou konverziou, keď sa rozhodol úplne zasvätiť život ľuďom nachádzajúcim sa v duchovnej i hmotnej biede a podnecovať k spolupráci mnoho a mnoho ľudí, ktorí kráčali v jeho šľapajach, aby Evanjelium urobili živým „tu a teraz“ pre milióny a milóny ľudí za celých 400 rokov, ktoré už odvtedy ubehli. Toto poslanie sa neskončí, dokiaľ kresťanská láska nebude globalizovaná, neobjíme každý kút sveta a nedotkne sa srdca každého človeka!

Téma jubilejného roka, ktorá nás bude sprevádzať celých 12 mesiacov, znie: „Bol som pocestný a pritúlili ste ma…“

Vo vincentskej rodine po celom svete je už mnoho úžasných iniciatív pre slávenie 400. výročia vincentskej charizmy na miestnej, národnej i medzinárodnej rovine a ďalšie iniciatívy sa objavia neskôr. Všetky sú inšpirované Ježišovými slovami z Matúšovho evanjelia 25, 31-46, ktoré sú tak drahé členom vincentskej rodiny a všetkým, ktorí žijú podľa charizmy Vincenta de Paul: „Bol som pocestný a pritúlili ste ma…“

Popri pozornosti na volanie chudobných zvonku nesmieme zabúdať na pohľad dovnútra – na chudobného, ktorý kričí v nás, na chudobu v nás, ktorá volá o pomoc a prosí o vyslobodenie a vykúpenie. Práve vďačnosť a priznanie si vlastnej úbohosti viedla Vincenta k očisteniu srdca; srdca, ktoré tak silno bilo pre ľudí na okraji spoločnosti! Vincent nepristupoval k človekovi cez teológiu „zhora“, ale skôr sa k nemu približoval z postoja svojej vlastnej chudoby, jeho prístup bol teda cez teológiu „zdola“. Prijať pocestného, ktorý je v nás, ktorý existuje v každom z nás, objať tohto cudzinca, akceptovať ho, potom všetko odovzdať Ježišovi, aby uzdravil naše zranenia, úplne sa Mu oddať a celkom sa zveriť jeho Prozreteľnosti – toto bola Vincentova cesta. Nech je to cesta aj každého z nás!

Trvalé plody týchto 400 rokov môžeme vidieť vďaka tisíckam členov početných vetiev vincentskej rodiny, ktorí nás predišli a ktorí sa snažili žiť ako Vincent, podľa jeho charizmy. Teraz je rad na nás.

Popri mnohých iniciatívach, na ktoré sa v tomto roku podujmeme pre oslávenie 400. výročia vincentskej charizmy, by som chcel povzbudiť a vyzvať každého jedného člena vincentskej rodiny k ešte jednej spoločnej iniciatíve, ktorá nijako nie je nová. Mnohí sa ju počas tohto jubilejného roku vynasnažia realizovať na rôznych rovinách, v rôznych častiach sveta, mimoriadnym spôsobom. Na jednej strane je to dávna, pradávna iniciatíva; na druhej strane je to iniciatíva vždy nová, bez prestania nová, ako evanjelium!

Mám na mysli nové povolania k zasvätenému životu v rôznych spoločnostiach v rámci vincentskej rodiny a nových členov v jej laických vetvách. Je samozrejmé, že iniciatíva vychádza vždy od Ježiša, ale my máme spolupracovať a osobe, ktorú Ježiš povoláva – či už k zasvätenému životu alebo k členstvu v laickej vetve vincentskej rodiny – čo najviac pomôcť, aby sa toto volanie naozaj zrealizovalo.

Iniciatíva je nasledovná. Každý z nás – spoločne, v skupine alebo individuálne – sa  počas jubilejného roka upriami na tento konkrétny cieľ: modliť sa, byť pozorný, rozmýšľať, povzbudiť a pozvať nového kandidáta k zasvätenému životu do jednej zo Spoločností vincentskej rodiny, alebo sa stať členom jednej z jej laických vetiev. Azda to nie je reálne? Je to ilúzia? S Ježišom je všetko možné!

Dúfame, že vďaka tejto iniciatíve počas jubilejného roka pribudne mnoho nových povolaní a dobrovoľníkov. Ďalší by sa k nám mohli pridať v nasledujúcich rokoch ako ovocie 400. výročia. Ježišovi nie je nič nemožné a my sme pozvaní robiť, čo je v našich silách, a tak  s ním spolupracovať. Božia prozreteľnosť sa už postará o ostatné. Iniciatíva a výzva sú jasné. Každý člen Spoločnosti v kruhu vincentskej rodiny si pre seba stanoví takýto cieľ: dávam sa Ježišovi ako nástroj na privedenie nového kandidáta do Spoločnosti, do ktorej patrím. Členovia laických vetiev vincentskej rodiny urobia podobne, aby počas tohto jubilejného roka získali pre svoju vetvu nového dobrovoľníka. Nič viac, a nič menej!

Uberajme sa v tomto milostivom roku so slovami svätého Vincenta de Paul:

„Prajem vám nové srdce a celkom novú lásku voči tomu, ktorý nás bez prestania miluje tak nežne, ako keby sa práve teraz do nás zamiloval; veď každé Božie zaľúbenie je vždy nové a nesmierne rozmanité, aj keď sa nikdy nemení.“ (List 288, Coste I, 417-418) 

Nech nás v tomto jubilejnom roku sprevádza príhovor Panny Márie Zázračnej medaily, svätého Vincenta de Paul a všetkých ostatných blahoslavených a svätých vincentskej rodiny!

 

Váš brat vo svätom Vincentovi,

Tomaž Mavrič, CM
Generálny predstavený

 

Na stiahnutie TU!