FD v Nitre a prijatie do AČ ZZM

V lete r.2018 putovala k nám do Trnavy, Farnosti Božieho milosrdenstva, po prvý raz kaplnka P. Márie Zázračnej medaily. S radosťou a veľkou vďačnosťou Panne Márii som sa prihlásila za členku Združenia Zázračnej medaily. Odvtedy pravidelne aspoň raz za polrok privítame Pannu Máriu ZM v našom domove. S ňou vždy prichádza do rodiny stíšenie a pocit istoty, ako v prítomnosti Mamy.
Prežívať radosť a pocit bezpečia z neustálej prítomnosti – vo dne i v noci – Panny Márie ZM  vo vlastnej domácnosti chcem dopriať aj iným ctiteľom Panny Márie. Z tohto dôvodu som využila ponuku na aktívne členstvo v ZZM, ktorá prišla v septembri t.r. od vedenia ZZM na Slovensku.


Prihlásila som sa na 2 formačné víkendy k sestričkám vincentkám do Nitry. Boli to dni prežité v milom spoločenstve ctiteľov Panny Márie, ktorých spájala ochota a snaha prehlbovať svoje schopnosti pri šírení úcty a oddanosti  k Panne Márii ZM. Pomáhali nám v tom krásne prednášky sr. Renáty Bezákovej DKL o mariánskej úcte, humorom okorenené prednášky direktora ZZM P. Jozefa Nogu o pôvode, charaktere, cieľoch a prostriedkoch ZZM,  o duchu a štruktúre Združenia i možnostiach členstva.
Aktívnu službu v ZZM s konkrétnymi príkladmi činnosti nám priblížila prezidentka ZZM  Bc. Silvia Lehutová.
Inšpirovať sme sa mohli aj filmom o sv. Vincentovi de Paul a sv. Lujze de Marillac, ktoré pre nás pripravila sr. Mária Gostíková DKL. Ona nás povzbudzovala  aj k šíreniu modlitby Ruženca k Božej Prozreteľnosti Ježišovho Srdca, ktorá bola pre viacerých členov nášho spoločenstva neznáma.

Okrem prednášok a filmov bol náš čas formačných dní naplnený modlitbou, každý deň sv. omšou, adoráciou pred Sviatosťou oltárnou a na záver spoločnou modlitbou Zasvätenia Panne Márii Zázračnej medaily, ktorá predchádzala slávnostnému prijatiu zúčastnených do aktívneho členstva v ZZM.

Všetkým sestričkám, na čele so sr. Agnesou Šurinovou DKL, koordinátorkou ZZM, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a priebehu tohto požehnaného stretnutia, i tým, ktoré nás milým úsmevom obdarúvali pri stretnutiach na chodbe, či v jedálni,  chcem vyjadriť veľké a úprimné Pán Boh Vám odmeň!

Alena Kopčanová

.