Tretí formačný deň v Oščadnici

Na začiatku Svätého roka milosrdenstva a prelome starého roka s novým rokom a po krásnom sviatku Zjavenia Pána sme sa tešili na 3. formačný deň pre aktívnych členov ZZM Panny Márie.

Hneď ráno o 8.30 hod. sme privítali naše sestričky Renátu a Gemmu a ďalších členov z okolitých dedín. Vždy sa tešíme na tieto krásne dni formácie a spolupráce aj s členmi iných farností ako i výmenou skúseností. Každý jeden spoločný deň je prežiarený radosťou a láskou.

Sestrička Gemma nám premietala dokument o obdivuhodnom živote a službe sv. Lujzy de Marillac, spoluzakladateľky Spoločnosti dcér kresťanskej lásky v Paríži v roku 1633. O jej spolupráci so sv. Vincentom de Paul a ich dielach milosrdnej lásky, kde súžili telesne a duchovne chudobným, opusteným a chorým. Chatillione sur Chardone bola farnosť, kde sv. Vincenta de Paul pôsobil. Tu bol inšpirovaný ochotou a dobrou vôľou veriacich pomáhať chudobným. 8. decembra 1617 založil Spolok kresťanskej lásky, je to spoločenstvo žien vo farnostiach, ktoré sa venovali charite. Sv. Vincent toto dielo lásky zveril sv. Lujze.

Sestrička Renáta pokračovala vo svojich prednáškach o prehĺbení úcty k Panne Márii. Zásady kresťanského života bol názov ďalšej prednášky. V nej nám s. Renáta priblížila, ako žiť svoju vieru v dennom živote. Poukázala na modlitbu sv. Augustína, na lásku sv. Alfonza de Liguori k Panne Márii, hovorila aj o pýche a nečistote, pokání a pokore, meditácii krížovej cesty, ako zdroja veľkých milostí. Povzbudzovala nás, aby sme si našli čas v piatok aspoň 15 minút meditovať o umučení nášho Pána Ježiša Krista, o spytovaní svedomia a kráčaní spolu s Ježišom a Pannou Máriou v živote. Hovorila o dôležitosti zúčastňovania sa denne na svätej omši, aj keď sa nám zdá, že nemáme čas, pretože sami po čase zistíme, že nám všetko pôjde oveľa ľahšie, aj času budeme mať zrazu dostatok na každú jednu prácu a ešte aj oveľa viac. Pripomínať si prítomnosť Božiu aspoň krátkou návštevou kostola. Jedným s prostriedkov prehĺbenia úcty a lásky k Panne Márii sú aj obrazy, sošky, medailičky. Najsilnejším prostriedkom pre náš duchovný vzrast a vzťah k Pánu Bohu a k Panne Márii je duchovné sväté prijímanie a svätá modlitba, ku ktorej potrebujeme pokoru, túžbu milovať, dôverovať, osobný vzťah s Bohom a srdce – rozdávať svoju lásku druhým.

.
Po krátkej prestávke osvieženia a zdieľania nás páter Ondrej potešil svojím príchodom, aby nám vysvetlil ďalšiu časť zo štatútov nášho združenia: o duchu združenia a prežívaní nášho duchovného života, čo bolo pekne prepojené s prednáškou sestry Renáty.

Keď sa blížila 12 hodina presunuli sme do kostola Nanebovzatia Panny Márie na svätú omšu. Svätá omša slávená ku cti Panny Márie bola doprevádzaná organom, zástava PMZM bola pred oltárom, to všetko posilňovalo dôstojnosť sv. omše. Na záver svätej omše pani Liptáková zavinšovala pátrovi Ondrejovi, sestričkám Renáte a Gemme a vinš poslala aj sestričke Veronike a pátrovi Jozefovi ako i všetkým prítomným nielen v slovenčine ale aj v domácom Oščadnickom nárečí, čo bolo veľmi milé a úsmevné, pretože z toho naši hostia veľa neporozumeli.

Po obede sme pokračovali v prednáške vysvetľovania štatútov – o našom kresťanskom živote, o čnostiach združenia a odpustkoch. Opäť sme mali zdôraznené, aké dôležité je čítanie Svätého písma, modlitba sv. ruženca, rozjímanie o Svätom písme, či kontemplácia. Sila prameniaca z tohto postoja modlitby podopiera celé združenie. Cez modlitbu sa rozvíja náš vzťah s Bohom – „je životne dôležitá pre náš duchovný život.“ Ale aj evanjelizácia a služba – osvojovanie si vincentského ducha – vidieť v blížnom Ježiša Krista – snažiť sa pomôcť slabým, chudobným telesne, ale aj duchovne. Potom nasledovala prednáška o Panne Márii ako o dare Božej milosti.

Silný duchovný zážitok sme zakončili krásnou rozjímavou modlitbou radostného ruženca ako i korunkou Božieho milosrdenstva, ktorá je pre nás obzvlášť v roku Božieho milosrdenstva veľmi dôležitá. Rozlúčili sme sa spoločnou modlitbou k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, a s radosťou v srdci sme sa pobrali do svojich príbytkov.

Janka Koudelková, členka ZZM
.