Sviatok Panny Márie Zázračnej medaily vo farnostiach

Vedúce a členovia ZZM z rôznych farností nám poslali zaujímavé články, aby sa s nami podelili, ako prežívali
190. výročie sviatku Panny Márie Zázračnej medaily. Už sme uverejnili článok a video k sláveniu, ktoré si môžete prečítať a pozrieť TU.

A teraz zopár vašich príspevkov.
Pán Boh zaplať!

 

Dolný Kubín
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali – službou či účasťou na slávení 190. výročia zjavenia Nepoškvrnenej Panny Márie sr. Kataríne Laboure a daru Zázračnej medaily v D. Kubíne, počas sv. omše a adorácii. Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!

Ďakujeme aj všetkým členom ZZM, ktorí pripravujú slávenie vo svojich farnostiach. Nech je Panna Mária, mocne prítomná v každej rodine, v každom srdci, aby nás naučila žiť sväto, aj v týchto ťažkých časoch, ktoré prežívame!

Gemma

 

Habovka
V piatok sme mali vystavenú Sviatosť oltárnu už od tretej hodiny poobede. Pred svätou omšou sa koordinátorky ZZM modlili bolestný ruženec. Po ruženci bola adorácia. O piatej začala detská svätá omša. Pán farár si pripravil krásnu kázeň pre deti zo života sv. Kataríny Labouré.

Po svätom prijímaní sa požehnali a modlitbou prijatia privítali ďalšie ľ kaplnky podomovej návštevy Panny Márie. V súčasnosti je v ZZM zapojených 100 rodín. Pribúdajú ďalšie rodiny. Takže bude päť kaplniek… tá šiesta je kaplnka… ktorú sme hneď po svätej omši už aj zaniesli…do rodiny vážne chorej, ktorej rodina je samozrejme…v ZZM Habovka

Po svätej omši sme mali akadémiu venovanú 190. výročiu zjavenia Panny Márie na rue de Bac v Paríži. Na plátne boli premietané nielen texty piesní… ktoré sa spievali …. ale aj fotodokumentácia…. dievčatá pripravili obrázky Kataríny Labouré… vyobrazenie Zázračnej medaily…..

Akadémiu sme nacvičili tak… že každá z koordinátoriek mala svoju úlohu… Rozprávač… Katarína… Panna Mária… citácie Saraha… Chmielewskeho….moji obľúbení ?

Akadémiu hudobne dopĺňali naši mladí hudobníci…. nielen texty piesní… ale aj hudobný sprievod počas čítania akadémie. Bolo to veľmi pekné. Veľa ľudí ostalo po svätej omši… ohlasy boli pekné… ľudia boli dojatí z nesmiernej lásky našej Mamky

Po akadémii bola zbierka na boj proti chudobe.

 

Hul
U nás, na filiálke Hul, ktorá patrí do farnosti  Dolný Ohaj, sme mali  slávnostnú sv. omšu pri príležitosti 190. výročia zjavení Panny Márie sv. Kataríne v pondelok 30. 11. 2020. Sv. omša  bola obetovaná za všetkých členov ZZM.

Pred sv. omšou som porozprávala o vzniku ZZM u nás, o tom ako sme sa rozrastali a ako sme vďační Pánu Bohu a Panne Márii za tento nesmierny dar neba.

Po sv. omši si mohli ľudia zobrať Zázračné medaily, ktoré som nachystala. Teším sa, že sa medailičky minuli všetky. Ani jedna neostala nazvyš. Pán Boh myslel na všetkých.

Anka Baranová

 

Oravská Lesná
V piatok 27.11. sme mali  adoráciu a sv. omšu. Všetko v réžii našej mládeže. Týždeň predtým mi počas sv. omše napadlo, že súčasťou našich rodín, ktoré prijímajú kaplnku s Pannou Máriou, sú aj mladí ľudia. A jedna osôbka, ktorá vedie spevokol mladých, je moja kolegynka. Teraz aj tak nespievajú, tak som ju oslovila…Pán farár súhlasil, že sa môže zahrať a zaspievať aj náš povzdych Bez hriechu počatá…. A keď som videla, ako si pred oltárom kľakajú mládenci a dievčatá…a predmodlievajú sa…moje pocity…radosťou veľkou srdce mi jasá… A mladí prečítali aj čítanie a prosby počas sv. omše. Kostol bol celkom zaplnený! Niektorí museli ísť až na chór. (Teraz môže byť v ňom 270 osôb).

No a stále sa tešíme…Kaplnka s Pannou Máriu bola pred oltárom do 8. decembra.  A  kostolník si už zvykol zapáliť aj sviečky pri P. Márii. Škoda, že som v 1.adventnú nedeľu nemala fotoaparát. Bol nádherný pohľad na kaplnku obklopenú všetkými tými nádhernými adventnými vencami, ktoré si ľudia priniesli na posvätenie…Pred každou sv. omšou sa veriaci v našom kostole modlili sv. ruženec, ktorý sa končil povzdychom Bez hriechu počatá…

 

Petrovany
V piatok 27.11.2020 sa v Kostole sv. Petra a Pavla v Petrovanoch uskutočnila nádherná akadémia k sviatku Panny Márie Zázračnej medaily. Akadémia bola pripomienkou na úžasné udalosti, ktoré sa odohrali pred 190 rokmi, keď sa sv. Kataríne Labouré vo Francúzsku zjavila Panna Mária. Akadémia sa začala vo večerných hodinách pred sv. omšou. Celou akadémiou nás okrem nádherných melódií a meditácií spojených s udalosťami zjavenia, sprevádzali svojím spevom dospelí mladí, ktorí sa s láskou zapojili do realizácie tejto krásnej slávnosti. Počas akadémie sme spolu prežívali krásu a pokoj plynúci z Máriinho zjavenia, z jej slov i posolstvo, ktoré nám zanechala.

Po Akadémii nasledovala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval náš duchovný otec Dr. Vladimír Novák. Jeho milé a povzbudivé slová počas homílie pookriali na srdci každého z nás. Aj počas sv. omše sa chrámom ozývali piesne mladých ku cti našej milovanej nebeskej Mamky Márie. Sme veľmi radi, že aj naša farnosť Petrovany je súčasťou Vincentskej rodiny a máme u nás tri kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily, ktoré putujú v našich rodinách a prinášajú nám veľa lásky, pokoj i požehnanie.

 

Rakúsy
Členov  ZZM som oboznámila so sviatkom aj v Krížovej Vsi ,lebo tam pracujem. Starším som novénu vytlačila pred sviatkom a dohodli sme sa ,že nielen vtedy, ale môžeme sa spojiť   v krátkej modlitbe aj počas týchto chaotických dní, v čase keď kaplnka odchádza do rodín. U nás to je každý utorok o 19. 30h  modlitbou 3 × Zdravas´ a Bez hriechu počatá…ľudia  súhlasili … a pána kaplána  Karola Križiana som požiadala, aby k tomuto sviatku niečo ľuďom pekné povedal a on krásne v ten deň  na sv. omši  rozprával  o ZZM a Panne Márii.

Taktiež sme si dohodli čas v ten deň, keď sa pomodlíme sv. ruženec, ktorý  ste spomínali, že môžeme ním obdariť Pannu Máriu.. Mňa osobne veľmi obdarila Panna Mária,   lebo v ten sviatok bola kaplnka u nás doma a my sme sa tešili.  Maroško  tam vložil Mamičke aj niekoľko listov…Vzala som Mamičku aj do škôlky a deti ju tiež obdarili listami a urobili kvetinový ruženček.

Evka Mačičáková

Šaľa
27.11. sme slávili v Šali slávnostnú svätú omšu ZZM a preberali sme 4. kaplnku. Náš pán kaplán ju požehnal.  Boli sme veľmi radi, že Panna Mária úraduje a máme nových členov.

 

Špačince
27.11. začala v našej farnosti putovať ďalšia – už štvrtá – kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily v apoštoláte podomovej návštevy Panny Márie. Kaplnku požehnal a prvej rodinke odovzdal vdp. Peter Mikula počas dnešnej slávnostnej svätej omše na sviatok Panny Márie Zázračnej medaily a zároveň na 190. výročie zjavenia a daru Zázračnej medaily.

Vďaka, otec Peter, za to, že ste dnešný krásny sviatok slávili spolu s nami.
Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame!

Silvia Lehutová AČ ZZM Špačince

 

Šurany
ZZM v Šuranoch oslávilo 27.11.2020 jubileum – 190. výročie zjavenia Panny Márie sv. Kataríne Labouré. Slávnostná sv. omša o 18:00 hodine bola obetovaná za všetky rodiny, ktoré prijímajú do svojich domácností kaplnku Panny Márie. Veľké ĎAKUJEM patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na prípravách a nesení obetných darov, lektorom aj mladým spevákom, aj všetkým, ktorí sa zúčastnili.

 

Trnava
V Trnave sme mali akadémiu so sv. ružencom počas adorácie pred sv. omšou. Pretože bol piatok, ešte sme sa o čas podelili s tradičnou korunkou k Božiemu milosrdenstvu ,ale všetko vyšlo dobre a Ave Maria už zaznela počas tichej adorácie tesne pred sv. omšou.

Viera Kucmanová Trnava

 

Trstená
Vo farnosti Trstená deň 27. 11. 2020 bol slávnostný tým, že sme mali akadémiu pre všetkých ctiteľov Panny Márie, keď sme si pripomenuli 190 rokov od zjavení Panny Márie sv. Kataríne Labouré.

Aby sme dôstojne a s radosťou oslávili tento sviatok, modlila som sa deviatnik k Panne Márii Zázračnej medaily  od 18 . novembra a ona si to tak prekrásne pripravila:

Na akadémiu boli pozvaní členovia Združenia Zázračnej medaily, ktorí sa zúčastnili pri realizácii akadémie. Piesne počas akadémie zabezpečili hrou na gitare a spevom sestrička  Veronika Mosf z rehole františkánov s Dominikou Horňákovou. Texty, ktoré nám pripravili sestričky vincentky, čítala Evka Valková,  sestrička Alžbetka z františkánskej rehole a Hela Baránková. Melódie počas čítania zabezpečoval Martin Rehák. Na záver akadémie sa členovia modlili posvätný ruženec.

Po ukončení akadémie bola slúžená svätá omša za členov Združenia zázračnej medaily vo farnosti Trstená a filiálky Zábiedovo. Slávnostnú atmosféru vyzdvihol počas slúženia svätej omše  a príhovormi k úcte Panny Márie vdp. kaplán Martin Tešla. Počas svätej omše Panne Márii zaspieval Janko Pallo pieseň Ave Mária a cítili sme sa ako v nebi.

Panna Mária sa skutočne stará o všetko, čo potrebujeme, hlavne o našu spásu. Terajší svet potrebuje duše plné Boha podľa vzoru sr. Kataríny, duše mlčiace, milujúce, modliace a mariánske.

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!

Hela Baránková