Stretnutie a požehnanie kaplnky v Slovenskom Grobe

V nedeľu 12. mája 2019 sme na pozvanie rodín, ktoré prejavili záujem o apoštolát putovania Panny Márie, prišli do novej farnosti Slovenský Grob. So súhlasom miestneho pána farára sme sa zúčastnili na nedeľných sv. omšiach, kde sme v krátkosti povedali všetkým prítomným o Združení a jeho apoštoláte podomovej návštevy Panny Márie. Popoludní o 13:30 hod. sme mali stretnutie vo farskom kostole, kde sme podrobnejšie cez prezentáciu predstavili dar, ktorý nám dala Panna Mária cez našu sestričku Katarínu Labouré – Zázračnú medailu. Z tohto zjavenia vzniklo Združenie Zázračnej medaily, ktorého apoštolátom je aj podomová návšteva kaplnky Panny Márie po rodinách s cieľom, aby si rodiny vyprosovali potrebné milosti, aby si uvedomili Jej živú prítomnosť a stálu ochranu a aby sa učili v rodinách spoločnej modlitbe. Povzbudili sme sa aj niekoľkými svedectvami zo života. Nech je prítomnosť a orodovanie Panny Márie požehnaním pre Vaše rodinky!

.
V piatok 21. júna 2019 bol pre farnosť Slovenský Grob vzácnym dňom. Vincentín P. Jozef Garaj pri sv. omši o 18,00 hod, požehnal kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily a odovzdal prvej rodine. Kaplnka od tohto dňa začala putovať po týždni v rodinách farnosti, ktoré sa prihlásili a túžia sa schádzať pri spoločnej modlitbe spolu s Pannou Máriou, aby si tak vyprosovali Božie požehnanie pre seba aj celú farnosť.

.
vďačné sestry vincentky