S vďakou za DC ZZM v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre

S vďakou za DC ZZM s exercitátorom Františkom Honíškom CM v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre 1.7. – 3.7. 2022

Keď sme v tieto dni navštívili Mamu,

počuli sme: „Pokoj tomuto domu!“

Tieto slová riekol exercitátor,

ktorý vie, že nik z nás nie je „predátor“,

ale ako medzi vlkmi baránok,

ktorý dobre vie, čo je bohostánok.

Výrok: „Len srdcom vidí človek správne…“

veď neviditeľné je vždy to hlavné,

to podstatné, ktoré oči nevidia

(aj preto iných zbytočne nesúdia,

hoc zaslepení boli i sú Židia,

no Pán Ježiš vie, že všetci sme ľudia…)

– tento výrok Exupéry napísal

v diele Malý princ, o ktorom vie náš Kráľ.

Veď priblížilo sa Božie kráľovstvo,

a teda s ním aj Kráľovo Otcovstvo!

Tešme sa, že Pán počíta s každým z nás!

Obetujme mu preto všetok náš čas!

Podľa Písma máme sa tešiť z toho,

že naše mená, hoci ich je mnoho,

že sú všetky už v nebi zapísané

a je to pre nás veľké požehnanie!

Dobrý Kráľ počíta s každým jedným z nás,

nezáležiac od toho, či máme jas

a či máme akú – takú povahu,

či máme milosť už – už v dosahu,

či sme boli menej, viacej zranení,

či istým spôsobom nepochopení…

Ty pôjdeš!“ – Tá LÁSKA nemá hranicu!

Aj preto sme zanechali „mýtnicu“,

počujúc: „Poď za mnou!“- Toto volanie,

na duchovné cvičenia zas pozvanie…

Po návrate „tam nebude mýtnica“,

možno ani žiadna lásky hranica,

ale priestor, kam pozveme Ježiša,

lebo jeho nádej nám je najbližšia.

Len s Ním môžeme na dobrú stranu prejsť,

len s Ním môžeme mať najlepšiu povesť,

len s Ním sa môže kapitola meniť,

len s Ním máme spolupatričnosti niť!

Veď O n si pre zrod vybral hriešny národ,

aby nám zanechal pre Život návod…

Koľko miesta sme mu dali v tieto dni?

Spokojná je s nami naša Pani?

Zostávali sme v dostatočnom tichu?

A vychutnali sme si obživy chuť?

Záverečné spytovanie svedomia

je na záver, keď sme už v duchu doma,

teda na prechodnom svetskom pobyte,

v tom našom pozemskom krátkom živote…

Vtom ďalšia otázka: „Kde si?“ – zaznieva,

dostali ju od Boha Adam, Eva…

Každý sa teda zamýšľal nad sebou,

či má bližšie, či vzdialenejšie nebo,

či má hriech, ktorý mu počúvať bráni

a či nie je platcom zbytočných daní…

Pane, vďaka Ti, že si nás zaodel!

Vďaka, že s Tebou môžeme dosiahnuť cieľ!

Vďaka Ti za navrátenú dôstojnosť,

za pocit, že som už Tvoj, nie ako hosť!

Vďaka Ti za každú adoráciu,

za nekonečnej lásky gradáciu,

za zamýšľanie sa nad Božou vôľou,

nad tým, čo poviem, keby šiel okolo,

keby sme vo výťahu stretli Otca,

Boha, ktorý nemá obraz jak sudca,

no je bohatý na milosrdenstvo

a na láskyplné krásne otcovstvo,

na požehnanie cez kňaza každého

– kráľovského a tiež všeobecného…

Vďaka Ti za všetky kresťanské čnosti,

za to, že taktiež na Tvojej činnosti

sa zúčastním, keď poviem: „Boh Ti žehnaj!“

A blížny môže znovuobjaviť Raj…

Vďaka i za Tvoje gestá pozvania,

za otvorené srdce, za pokánia…

Vždy nám otváraš svojho srdca rúcho,

čo môžeme vnímať len so Svätým Duchom…

Vďaka za všetky stretnutia, návštevy,

za Tvoju starosť o mňa, za odevy,

za to, že má vnímaš, že existujem,

hoci vo svete nie vždy napredujem!

Vďaka za jestvovanie v Tebe, v Mame,

hoc nie vždy som v merku na instagrame!

Dôstojný František, v kňazstvo odetý!

Vďaka za príklad Márie, Alžbety,

za príklad Boha v človeku hocktorom,

za Vášho, nášho Ducha Svätého Dom!

Vďaka za dôraz na náš súhlas Bohu,

za inšpiráciu aj pre túto slohu!

Vďaka za dôraz na každú modlitbu,

ktorá predchádza i úrodnú sejbu,

po tom, čo sa v nás to Slovo počalo

a Božie konanie v nás tak začalo…

Vďaka za to množstvo slov i otázok,

vďaka za náplň sŕdc a na celý rok,

vďaka za vyslania nás v Božom mene,

vďaka za to, čo speje k lepšej zmene!

Milujúca sestra Mária Jana,

ktorá miluje v prvom rade Pána,

potom svojho blížneho, teda aj nás!

Vďaka aj za tvojho srdca tichý hlas,

ktorý bol so srdcami v harmónii

– ako v orchestra dobrej symfónii…

Vďaka za slová o Prozreteľnosti,

za premenu Pánom hriechov na čnosti!

Vďaka za zvesť o sestre Gabriele,

ktorá Bohu dala srdiečko celé!

Vďaka za krásne poznanie o kvetoch,

ktoré v nás po spovedi vidí Pán Boh!

Zajtra máš sviatok, kvet patrí i Tebe!

Vďaka za približujúce sa nebe!

Kuchári a pán vicerektor Šidlo!

Vďaka za telesné, duchovne jedlo,

vďaka za ozaj rozmanitú stravu,

my nemali sme nijakú obavu!

Nech Kňazský seminár žehná, chráni Pán,

nech je vždy plný každý tanier i džbán,

nech Pánovi pútnik srdce otvára,

nech sa sv. Gorazd vždy prihovára,

nech každý odtiaľto odchádza iný,

lepší, bez pocitu neblahej viny!

Nech prežívate vždy požehnaný čas!

Vďaka Bohu za toto miesto, za Vás,

za starobylú Nitru, hodnú slávy,

ktorú o dva dni čakajú oslavy…

Nech sa náš duch povznáša na svätého Tomáša!

V nedeľu 3.7.2022 v Meste pod Zoborom Janka Slobodníková

Sme veľmi vďační za duchovné cvičenia v Nitre, že nám Pán doprial čas, aby sme tam mohli prísť a na chvíľu sa stíšiť z uponáhľaného sveta. Potešilo nás, že bola celonočná adorácia, a tak sme mohli adorovať a viac času stráviť s Pánom Ježišom pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou. Páter František nás povzbudil svojimi prednáškami a sestrička Mária nás naučila modliť sa Ruženec k Božej prozreteľnosti. Bol to požehnaný čas.

Tešíme sa na ďalšie duchovné cvičenia.

S láskou Iveta a Juraj

.