Príhovor generálneho otca

PANNA MÁRIA ZÁZRAČNEJ MEDAILY OTVÁRA DVERE VŠADE, KAM PRICHÁDZA

(Príhovor generálneho otca T. Mauriča pri otvorení generálneho zhromaždenia ZZM)

Drahý otec Carl, sestra Carolina, sestra Ana Amélia, drahí zvolení členovia generálnej rady
a členovia tohto generálneho zhromaždenia ZZM!

Veľmi sa teším, že tu s Vami dnes môžem byť a môžem sa s vami podeliť s niekoľkými úvahami o Panne Márii Zázračnej medaily.

         Ako dobre vieme, milióny ľudí na celom svete sa denne obracajú na Pannu Máriu, aby za nich orodovala, aby orodovala za tých, ktorí sú im drahí, dokonca aby orodovala za strápených bratov a sestry, ktorých ani nepoznajú. Títo ľudia tak nekonajú z vlastného popudu. Nie je to žiaden ľudský vynález. To Ježiš preberá iniciatívu a posiela Máriu, aby pôsobila vo svete a pomohla každému ľudskému stvoreniu. On chce, aby sa Jeho Matka dotkla životov trpiacich a núdznych na celom svete. Napokon, On nám ju dal, aby sa stala našou Matkou (porov. Ján 19:27).

        Medzi všetkými tvormi neba i zeme nie je nik známejší, viac uctievaný, častejšie pred nás kladený ako vzor. Neexistuje žiadna iná osoba, do ktorej by Boh prostredníctvom Ježiša vložil viac dôvery. Mária si ani na jediný okamih nemyslí, že je to pre Jej zásluhy. Ale všetko, čím je, všetko čo má, považuje za milosť, za dar, za znak milosrdenstva pochádzajúceho od Ježiša.

        V niektorých kultúrach nie je kráľovnou manželka kráľa, ale jeho matka. Zatiaľ čo on má najvyššiu moc, jeho matka na neho vplýva. Vidíme to aj na Márii a Ježišovi na svadbe v Káne, kde On prijíma jej nepriamu žiadosť, hoci jeho čas ešte neprišiel, aby nedošlo k zahanbeniu mladého páru na ich svadbe. (porov. Jn 2,1-11).

          Hoci sv. Vincent a sv. Lujza žili zhruba 200 rokov pred tým, ako sa začala raziť Zázračná medaila, obaja boli hlboko oddaní Panne Márii. Vincent vyjadruje svoju hlbokú dôveru v jej ochranu takto: Boh vo mne vždy udržiaval živé presvedčenie, že budem oslobodený pre svoje neustále modlitby k Nemu a k Preblahoslavenej Panne Márii. Pevne verím, že len na jej príhovor som bol oslobodený od hriechu. (1)

Na všetkých štyroch miestach, kde máme misie sa majú všetci dobre. Zdá sa, že náš Pán sa zľutúva nad touto malou Spoločnosťou na príhovor Preblahoslavenej Panny. Majúc na zreteli tento cieľ, poslali sme pána Boudeta, aby ju v Chartres navštívil. (2)

          Svätá Lujza často hovorila o Márii ako o „našej Jedinej Matke.“ (3) Osobne prosila Najsvätejšiu Pannu, aby jej pomohla plniť plány, ktoré má s ňou Boh. Som celá Tvoja, Najsvätejšia Panna, aby som ešte úplnejšie patrila Bohu. Nauč ma teda napodobňovať Tvoj svätý život plnením Božích plánov v mojom živote. Pokorne Ťa prosím, aby si mi v tom bola nápomocná. (4)

(1) CCD I, 6; list 1 Monsieur de Comet v Dax. CCD odkazuje na sériu, Vincent de Paul, Korešpondencia, Conferences, Documents, preložila a upravila Jacqueline Kilar, DC; a Marie Poole, DC; et al; anotovaný od Johna W. Carvena, CM; New City Press, Brooklyn a Hyde Park, New York, 1985-2014; odteraz CCD, nasledované číslom zväzku a strán.
(2) CCD I, 350; list 249 Robertovi de Sergis v Amiens, november 1636.
(3) duchovné spisy L. de Marillac, upravené a preložené z pôvodného francúzskeho vydania Sainte Louise
de Marillac: Écrits Spirituels od Louise Sullivan, DC; New City Press, Brooklyn, New York, 1991, strany 281,
621, 735, 835; odteraz SW.
(4) SW 695.

          Najmä pod menom Panna Mária Zázračnej medaily je Mária vzývaná pri všetkých druhoch utrpenia. V odpovedi na toto vzývanie Ona otvára všetky zatvorené dvere, dostáva sa aj na tie najnemožnejšie miesta, mení životy a srdcia. Táto premena sŕdc sa deje prostredníctvom prijatých milostí a zázrakov, ktoré sa dejú v životoch ľudí.

Hneď po kríži je najrozšírenejším kresťanským symbolom na celom svete Zázračná medaila. No aj napriek tomu mnohí ľudia ešte nemali možnosť o nej počuť, dozvedieť sa Máriino posolstvo, prijať a nosiť Zázračnú medailu. Nedostávajú milosti, o ktoré majú prosiť tak, ako Mária prikázala svätej Kataríne Labouré, skromnej dcére kresťanskej lásky počas zjavenia v r.1830 v kaplnke ich Materského domu v Paríži.

           Ako nám pripomenul pápež František: S Duchom Svätým uprostred ľudu vždy stojí aj Mária. Ona zhromažďovala učeníkov, aby ho vzývali (porov. Sk 1, 14), a tak umožnila misijnú explóziu, ku ktorej došlo na Turíce. Ona je Matkou evanjelizujúcej Cirkvi a bez nej nemôžeme naplno pochopiť ducha novej evanjelizácie. (5)
Združenie Zázračnej medaily má obrovský potenciál pre evanjelizáciu. V mnohých krajinách sveta sa už v tomto smere robí veľa, ale musíme využiť tento milosťou naplnený čas generálneho zhromaždenia, aby sme oživili oheň v každom jednom členovi. Musíme myslieť tak, ako myslel svätý Vincent de Paul, keď odpovedal na otázku, ktorú mu položila rakúska kráľovná: „Čo iné ste ešte mohli urobiť?“ On odpovedal: „Mohol som urobiť viac!“

          Svätý Vincent opísal Ježišovu lásku k ľudstvu, keď nám daroval sviatosť Eucharistie, ako „nekonečne vynaliezavú“. Členovia Združenia Zázračnej medaily tiež musia byť „nekonečne vynaliezaví“ vo svojom úsilí o evanjelizáciu. Krajinu, v ktorej žijete, musíte evanjelizovať so Zázračnou medailou. Do škôl, farností, nemocníc, na pracoviská, do väzenia, na univerzity, na úrady So Zázračnou medailou sa musíte dostať na existenčné a fyzické periférie. K opusteným, chorým, starým, k osobám ponoreným do rôznych závislostí: k alkoholikom, drogovo závislým, gamblerom, závislým od sexu atď. Musíte ju použiť na to, aby ste sa dotkli životov ľudí, ktorí nemajú vhodné miesto na život, bezdomovcov a tých, ktorí potrebujú základné životné potreby: jedlo, lieky, vzdelanie, dôstojné pracovné miesta atď. A konajúc toto, slovom a skutkom, budete pre všetkých týchto ľudí poslami nádeje. Keď šírite medailu, odovzdajte s ňou aj leták s vysvetlením jej pôvodu a s modlitbou, ktorú sa môžu ľudia pomodliť.

        Tým, že týmto ľuďom prinesiete Zázračnú medailu a poviete im o jej histórii, pochopia silu milosti, ktorú nám Panna Mária skrze ňu sprostredkúva. Porozprávajte im o zjaveniach Panny Márie svätej Kataríne. Vysvetlite im, ako sa snažila presvedčiť svojho otca direktora, že sa jej zjavila Božia Matka a zverila jej posolstvo a kázala jej dať raziť medailu. Ako náhle sa medaila začala šíriť, udialo sa na Máriin príhovor tak veľa zázrakov, hlavne počas epidémie cholery, že ju ľudia začali volať „zázračná“. A tak sa stalo, že sa stala po celom svete známou ako Zázračná medaila. Povedzte im, čo Mária povedala Kataríne:

Prichádzajte k tomuto oltáru. Tu dostanú mnohé milosti tí, ktorí o ne budú prosiť vrúcne a s dôverou. Tieto lúče sú symbolom milostí, ktoré vylievam na tých, ktorí ma o ne prosia.

          Môžete sa s nimi tiež podeliť o svedectvá, o nespočetné zázraky, ktoré sa udiali, a o milosti, ktoré ľudia dostali na príhovor Márie a cez jej Zázračnú medailu. Môžete ich nájsť na rôznych stránkach na internete, vrátane Medzinárodného Združenia Zázračnej medaily.

          Takto ľudia začnú dôverovať v Máriin príhovor. Pozvite ich, aby vždy nosili Zázračnú medailu na krku, ako aj na iných miestach (vrecká, peňaženky, autá, vo vstupe do svojich domovov atď.), aby ju mali stále pri sebe. Povzbudzujte ich, aby ju rozdali členom svojej rodiny, priateľom, spolupracovníkom a známym, aby takto pomáhali šíriť oddanosť k Márii skrze Zázračnú medailu.

(5) František, Apoštolská exhortácia Evangelii gaudium, Rím, 24. novembra 2013, č. 284; odteraz EG.

         Okrem evanjelizácie, šírenia Zázračnej medaily všade, kde sa dá, povzbudzujem Vás aj k pokračovaniu vytvárania modlitbových skupín Združenia Zázračnej medaily. Pozývajte do Združenia nových členov, aby tak rástlo a napomáhalo šíreniu Máriinho posolstva. Naliehajte na mladých ľudí, aby si vytvárali vlastné modlitbové skupiny v rámci Združenia. Oni vedia, ako osloviť svojich rovesníkov lepšie ako ktokoľvek iný.

          Žiadam Vás, aby ste sa počas tohto generálneho zhromaždenia zamysleli nad tým, ako založiť Združenie Zázračnej medaily v krajinách, v ktorých ešte nie je prítomné. Aký najlepší spôsob by sme si vybrali a urobili to? Stále máme pred sebou dlhú cestu, ak chceme založiť Združenie vo všetkých 165 krajinách, v ktorých je prítomná aspoň jedna vetva Vincentskej rodiny.

        Tým, že ste evanjelizátormi, horlivými misionármi , choďte až na kraj sveta, aby ste hlásali lásku, ktorú nám Ježiš prináša prostredníctvom takých konkrétnych znamení ako je Máriina Zázračná medaila. Keď budeme tak konať, budeme mať istotu, že kráčame po bezpečnej ceste.

Dovoľte mi na záver pomodliť sa túto peknú modlitbu pápeža Františka k Panne Márii:

Mária, Panna a Matka, ty, ktorá si pobádaná Duchom Svätým, privítala Slovo života v hĺbke tvojej pokornej viery: keď si sa úplne odovzdala Jemu Večnému, pomôž nám povedať naše vlastné „áno“ na naliehavé volanie, naliehavejšie než kedykoľvek predtým, aby sme ohlasovali Ježišovu radostnú zvesť. Naplnená Kristovou prítomnosťou, priniesla si radosť Jánovi Krstiteľovi, až zajasal v lone svojej matky. Prekypujúc radosťou, zaspievala si o veľkých veciach, ktoré ti urobil Boh. Stojac pod krížom s neochvejnou vierou prijala si radostnú útechu vzkriesenia a pripojila si sa k učeníkom v očakávaní Ducha, aby sa evanjelizujúca Cirkev mohla zrodiť. Získaj pre nás teraz nový zápal zrodený zo vzkriesenia, aby sme všetkým mohli priniesť Evanjelium života, ktoré víťazí nad smrťou. Daj nám svätú odvahu hľadať nové cesty, aby dar nevädnúcej krásy oslovil každého muža a ženu. Panna načúvania a rozjímania, Matka lásky, Nevesta večnej svadobnej hostiny, oroduj za Cirkev, ktorej si čistým vzorom, aby nikdy nebola uzavretá do seba, lebo inak by stratila vášeň pre ustanovenie Božieho kráľovstva. Hviezda novej evanjelizácie, pomôž nám prinášať žiarivé svedectvo spoločenstvu, službu, horlivosť a veľkorysú vieru, spravodlivosť a lásku k chudobným, aby tak radosť Evanjelia dosiahla všetky končiny Zeme, osvetľujúc aj okraje nášho sveta. Matka živého Evanjelia, prameň šťastia pre Božích maličkých, oroduj za nás. Amen. Aleluja!

Otázky:

1. Ako najlepšie postupovať, aby som pozvala ďalšie osoby, najmä mladých ľudí v mojej krajine, aby sa stali súčasťou Združenia Zázračnej medaily?

2. Aké konkrétne kroky môžem urobiť v spolupráci s ostatnými členmi, aby sme ľuďom priniesli posolstvo Zázračnej medaily slovom a skutkom?

3. Aké konkrétne kroky môžem urobiť v spolupráci s ostatnými členmi, aby sme priniesli Združenie Zázračnej medaily do krajín, v ktorých ešte stále nie je?

 

Tomaž Mavrič CM
generálny otec