Návšteva v Bardejove – Vinbarg

Nedeľa 1. júla 2018 bol prvý prázdninový deň a my sme ho strávili v bardejovskom kraji. Na pozvanie rodín a s dovolením pátrov saleziánov sme boli vo farnosti Bardejov, na sídlisku Vinbarg a v kostole sv. Anny, ktorý tiež spravujú pátri saleziáni. Pri sv. omšiach sme mali priestor povedať pár slov o Zázračnej medaile, o apoštoláte Združenia Zázračnej medaily a putovaní kaplnky Panny Márie v rodinách. Po sv. omšiach sme rozdávali Zázračné medaile s letáčikmi. O 14:00 hodine sme sa vrátili do kostola na spoločné stretnutie so záujemcami a podrobne sme priblížili cez prezentáciu a svedectvá všetko, čo sa týka zjavenia Panny Márie sv. Kataríne Labouré, Združenia Zázračnej medaily a podomovej návštevy Panny Márie. Veriaci tejto farnosti s nadšením prijali našu ponuku a zapojili svoje rodiny do tohto apoštolátu modlitieb v rodinách s prosbou o mocný príhovor Panny Márie.

.
Po našom odchode sa vo farnosti vytvorili tri skupiny rodín. P. František Honíšek CM 11. septembra 2018 pri sv. omši požehnal putovné kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily a odovzdal ich prvým rodinám, v ktorých bude pravidelne putovať.

.
Na Vinbargu sme sa rozlúčili a naša púť pokračovala do Bardejovskej Dlhej Lúky, kde nás v kostole očakávali členovia združenia, ktorí prijímajú kaplnku Panny Márie do svojich rodín. Ako na prvú nedeľu sa o 16:00 hod. pomodlili sv. ruženec s pánom kaplánom Petrom Pastrnákom. Keďže pribudla nová skupina vo filiálke Smilno, doniesli sme putovnú kaplnku Panny Márie, pán kaplán ju požehnal a odovzdal prvej rodine. Nasledovala naša prezentácia s katechézou a svedectvami. Sme vďačné, že sa mohlo toto spoločné stretnutie uskutočniť aj v tejto farnosti. Nech je Božia pomoc, na príhovor Panny Márie, neustále prítomná vo všetkých rodinách!

.
V modlitbe pamätajú sestry vincentky.