Modlitbové dopoludnie v Topoľčiankach

V sobotu 1. júla 2023 sme s radosťou prichádzali na modlitbové stretnutie do Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej v Topoľčiankach. Stretnutie bolo pripravené pre vedúce skupín a tých, ktorí prijímajú kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily do svojich domovov.

O 9:00 sme sa začali modliť radostný rozjímavý ruženec, po ktorom nasledovala modlitba za Svätého Otca Františka. Nakoľko to bolo stretnutie Topoľčianky a okolie (Zlaté Moravce, Obyce, Žitavany, Machulince a Topoľčianky), každý desiatok sa modlila iná farnosť. O 9:35 sme pokračovali svätou omšou, ktorú celebroval Mons. ThDr. Jozef Daško, PhD. Po sv. omši nasledovala moderovaná adorácia 7 tajomstiev Eucharistie spojená s hudbou. Na záver adorácie nám Mons. Daško udelil požehnanie.

O trištvrte na jedenásť nasledovali Svedectvá a aktuality ZZM. Medzi sebou sme sa pozdieľali, aké požehnanie prináša Panna Mária Zázračnej medaily do našich rodín, ako sa stáva súčasťou nášho domu, ako sa tešíme na jej príchod (zvlášť deti), ako v nás vzbudzuje túžbu modliť sa. Naučíme sa s ňou podeliť o naše problémy, radosti a starosti. Ďakujeme a vyprosujeme si potrebné milosti. Rodina sa pri nej spoločne naučí modliť sa. Je to však na každej rodine, ako prežije čas s Pannou Máriou Zázračnej medaily

.

Potom nasledovala prezentácia G. Borgarino a Božia prozreteľnosť. Potešili sme sa, že nás sestra Mária naučila modliť Ruženec k Božej prozreteľnosti Ježišovho Srdca. Bolo to úžasné. Na záver sme sa spoločne pomodlili a ukončili stretnutie.

Ďakujeme, sestra Mária, za úžasné milé stretnutie s Pannou Máriou Zázračnej medaily. Pre nás to bola duchovná obnova. Jednoducho to bolo stretnutie s našou nebeskou Matičkou Máriou. Cez modlitbu sv. ruženca, sv. omšu, Eucharistiu nás vedie Panna Mária k svojmu synovi Ježišovi Kristovi. Panna Mária nám dáva pocítiť nežný dotyk Boha – spočinúť v Jej náručí.

Ďakujeme za milosti, ktoré sme na tomto stretnutí dostali a prosíme o nové dary a milosti do ďalších dní. Boli sme na krásnom požehnanom pútnickom mieste spolu s Pannou Máriou, kde tečú rieky Božích milostí. Kde nachádzame pri Panne Márii pokoj, svetlo, Lásku, nádej a radosť. Domov sme prichádzali radostne s požehnaním.

Vyslovujeme veľké Pán Boh zaplať za toto krásne požehnané stretnutie, Vám sestra Mária, boli ste úžasná a dali ste zo seba mnoho milostí, vyžarovala z Vás úžasná láska, radosť .

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame.

Mária Petrovičová z Obýc

———————-

1.júla sme my, členovia ZZM z farnosti Topoľčianky, Žitavany, Obyce, Zlaté Moravce a Machulince prežili požehnané dopoludnie s putujúcou kaplnkou Panny Márie Zázračnej medaily a so sestrou Máriou z Nitry. Zišli sme sa v Topoľčiankach v kostole zasvätenom sv. Kataríne Alexandrijskej, kde sa každoročne koná púť k Panne Márii Škapuliarskej.

Stretnutie začalo o 9. hod. príhovorom sestry Márie a sv. ružencom. Nasledovala sv. omša, ktorú celebroval pán farár Mons. Jozef Daško, správca farnosti v Topoľčiankach. Po jej ukončení nasledovala adorácia 7 tajomstiev Eucharistie, pri ktorej bolo silné cítiť prítomnosť Pána Ježiša a jeho matky Panny Márie.

Po ukončení adorácie sme sa zdieľali so svedectvom, ako Panna Mária pomáha a koná riešiť naše ťažké situácie.

1. svedectvo
Jeden pán zblúdil a stal sa jehovistom. Trpela tým jeho manželka, deti ,vnúčatá .Modlili sa za neho, boj bol veľký, bola mu darovaná Zázračná medaila Panny Márie a on ju prijal. Panna Mária vykonala svoje dielo a zvíťazila ako vždy. Pri ďakovnej sv .omši niesol spolu s manželkou obetné dary. Bola dojatá celá farnosť. Nakoľko pán bol starší, už je aj so svojou manželkou vo večnosti, odišli ako kajúci veriaci .

2. svedectvo
Mladá rodina mala síce požehnané manželstvo, ale manžel je ľahostajný a nie je otvorený pre prijatie kaplnky Panny Márie do domu. Manželka si presadila prijatie kaplnky do rodiny, v rodine cítiť návštevu Panny Márie a začína sa situácia meniť. Panna Mária vie, Panna Mária môže a pevne veríme, že Panna Mária pomôže!

Od viacerých členov a aj z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že keď je kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily v dome, je celkom iná atmosféra taká pokojná, plná radosti .

Na záver nám sestra Mária premietala a zaujímavo rozprávala o G. Borgarino a Božej prozreteľnosti.

Bude nám cťou, ak takýchto stretnutí bude ešte viac.

BEZ HRIECHU POČATÁ PANNA MÁRIA, ORODUJ ZA NÁS, KTORÍ SA K TEBE UTIEKAME.

Evka Žitavany

.