Duchovné cvičenia ZZM v Čičmanoch

Duchovné cvičenia ZZM v Čičmanoch v dňoch 10.-12.6.2022 s P. Dominikom Pavlom CM

Počas druhého júnového víkendu v dňoch 10.-12.6.2022 sme sa po dvoch rokoch opäť mohli stretnúť na duchovných cvičeniach ZZM v penzióne Bystrík v Čičmanoch.

V piatok po registrácií, ubytovaní a večeri sme sa v kaplnke spoločne pomodlili bolestný ruženec a potom nasledovala svätá omša, pri ktorej sa nám páter Dominik bližšie predstavil. Nasledovalo kompletórium, vyloženie Oltárnej sviatosti a nočná adorácia, kde sme sa postupne vystriedali a ráno o 6:30 hod. sme adoráciu ukončili eucharistickým požehnaním.

.
V prednáškach počas nasledujúcich dvoch dní nás páter Dominik previedol rôznymi témami. Porozprával nám o sv. Vincentovi de Paul, sv. Lujze, o sv. Kataríne Labouré, o daroch Ducha Svätého, Panne Márií a o modlitbe svätého ruženca. Každý z nás je povolaný k svätosti, ale na každého z nás vplýva rodinné prostredie, naše túžby, plány – ktoré, ale nemusia byť v pláne nášho života podľa nášho Pána. Nesmieme zabúdať, že pokora je základ kresťanskej viery, preto pokorne pristupujme ku sviatosti zmierenia. Pokora privádza do duše všetky ostatné čnosti. Boh spôsobí zmenu v našom živote, dáva nám podnet, ale človek musí slobodne odpovedať na toto pozvanie, túto zmenu. Ak nás Boh k niečomu volá, dáva nám do srdca aj túžbu po tom. Aj Cirkev v týchto časoch prechádza krízou. Je veľa utrpení a vojen, a preto sa máme veľa modliť na tieto úmysly. Ľudia v dnešnej dobe komunikujú a berú informácie z Twiteru, Instagramu, Facebooku, YouTube ….. a len málokto si pýta radu u nášho Pána.

.
Ducha Svätého máme prosiť:
o dar múdrosti, aby sme lepšie poznali Boha a jeho dokonalosť,
o dar rozumu, aby sme lepšie chápali tajomstva svätej viery,
o dar poznania, aby sme sa v živote riadili prikázaniami tejto viery,
o dar rady, aby sme vždy a vo všetkom hľadali radu u Boha a vždy ju nachádzali,
o dar sily, aby nás strach a ľudské ohľady od Boha neodvrátili,
o dar nábožnosti, aby sme vždy Bohu slúžili so synovskou láskou,
o dar bázne voči Bohu, aby sme sa báli hriechu, ktorý Boha uráža.

Tri významné sviatky Panny Márie:

8.december – Nepoškvrnené počatie Panny Márie – mala sa stať Matkou Božieho Syna, preto bola uchránená od dedičného hriechu.
1.január – Bohorodička – sviatok materstva Panny Márie – porodila Božieho Syna.
15.august – Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie – usnutie Panny Márie – s telom bola vzatá do neba, jej hrob nenájdeme, sv. Katarína Labouré sa  pri zjavení dotýkala jej tela. Máme milovať Pannu Máriu, skrze Pannu Máriu sa dostaneme k Ježišovi. Panna Mária vždy ukazovala na svojho Syna, nikdy nie na seba, bola prvou Ježišovu učeníčkou.

Začiatky  modlitby svätého ruženca sú na prelome 12 a 13.st.. Jeho autorom bol sv. Dominik. 150 x Zdravas Mária sa modlili mnísi v kláštoroch omnoho skôr – namiesto odriekania žalmov, nevedeli čítať. Sviatok Ružencovej Panny Márie 7.10. sa viaže k roku 1571 – bitka na mori pri Lepante – modlitba ruženca pomohla k víťazstvu kresťanského sveta.

.
Sestra Gemma nám priblížila históriu ZZM krátkym filmom, ktorý bol urobený pri príležitosti 10. výročia existencie ZZM a tiež nám porozprávala o Zelenom a Červenom škapuliari. Spoločne s ňou sme sa modlili sv. ruženec, Korunku k Božiemu milosrdenstvu a Ruženec k Božej prozreteľnosti.

V nedeľu pri svätej omši sme mali možnosť pri záverečnom požehnaní získať plnomocné odpustky. V posledný deň duchovných cvičení zazneli krásne svedectvá o sile modlitby, o tom, že keď nosíme Zázračnú medailu pri sebe, Matka Božia nás ochraňuje a tiež o tom, že ak nám Boh aj napriek modlitbe nesplní to, o čo ho prosíme, má pre nás nachystané niečo lepšie – niečo, čo osoží našej spáse.

Čas, ktorý sme prežili na duchovných cvičeniach, bol pre nás požehnaným časom, duchovne sme pookriali. Verím, že múdrosť, ľudskosť, pokora a hlboká viera, ktorá vychádzala zo srdca pátra Dominika zanechala u mnohých zúčastnených hlboký dojem, poznanie a vedomie, že sme boli na správnom mieste. Vyprosujeme mu veľa Božích milosti, nech sa v ňom krásne čnosti prehlbujú a naša nebeská Matka nech nad ním rozprestrie svoj ochranný plášť.

.
Veľká vďaka patrí sestre Gemme, ktorá sa o nás s láskou starala, všetko potrebné k DC nachystala a podarilo sa jej spojiť aj so sestrou Renátkou, takže mnohé sme boli rady, že sme ju mohli vidieť a počuť prostredníctvom PC. Obidvom sestričkám prajeme veľa Božích milostí a ochranu nebeskej Matky.

Počas duchovných cvičení sme vytvorili krásne duchovné spoločenstvo. Pán Boh zaplať všetkým zúčastneným, ktorým prajeme veľa Božích milostí a Božieho požehnania.

Darina Malová a Danka Batisová