Duchovná obnova v Pruskom

Napriek mnohým prekážkam, ktoré boli, vidíme, že Panna Mária zasiahla. Veľmi sme sa potešili, že 23. apríla 2022, v sobotu pred Nedeľou Božieho milosrdenstva, sa u nás v Pruskom uskutoční duchovná obnova ZZM, ktorá bola naplánovaná už na jeseň 2021 a kvôli korone sa musela zrušiť. Stihli sme to ešte v oktáve slávenia Veľkej noci, kedy Božia milosť preteká prúdmi a stala sa požehnaním pre farnosť a veriacich, ktorí prišli. Bola úžasne zorganizovaná, všetko vopred pripravené. Od začiatku do konca sme boli šťastné a ďakujeme, že sme mohli spolupracovať na príprave a celého priebehu stretnutia. Od 8,00 hodiny prichádzali veriaci do farského Kostola sv. Petra a Pavla a na naše veľké prekvapenie sa podľa registrácie kostol naplnil 150-imi účastníkmi a ctiteľmi Panny Márie Zázračnej medaily zo 46-ich dedín a miest vzdialenejších a z okolia.

Duchovnú obnovu sme začali o 8,30 sv. ružencom so zamysleniami, do ktorého sa zapojili ľudia z rôznych farností. Po dve ženy, kľačiace pred oltárom, sa striedali pri každom desiatku, jedna prečítala meditáciu k príslušnému tajomstvu, druhá sa modlila. Medzi jednotlivými desiatkami sprevádzala modlitbu spevom naša mládež, ktorá sa v tomto zložení stihla dať „dokopy“ len tesne pred obnovou s úžasným dvojhlasným nápevom „Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame“. Svätý ruženec bol nádherný a hudba so spevom potešila srdce  a dojala.

.
Po sv. ruženci nasledovala prednáška o. Ľudovíta Gabriša, farára zo susednej farnosti Červený Kameň, familiárne nazývaného Luigi. Prednášku začal vzývaním Ducha Svätého na príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Lebo tam, kde je Ona prítomná, je Duch Svätý. A On sa toho skutočne ujal. Prednáška bola plná nádeje, ktorú obzvlášť potrebujeme v tejto dobe…Začal s objasňovaním 20-tich dôvodov založených na Božom Slove, prečo nevidíme odpovede na svoje modlitby, ktoré prepojil so situáciami v našich životoch. Varoval najmä pred falošným strachom a obavami, ktoré môžu občas nosiť aj masku zbožnosti. Ak je v duši skutočná viera a dôvera v Boha, tam nie je priestor pre strach. Ďalšími prekážkami môžu byť neposlušnosť, pochybnosti, sebeckosť, zlá motivácia, neschopnosť plniť Božie prikázania, neschopnosť zotrvať v Kristovi, neschopnosť nasledovať príklad svätých, modloslužba, neprimeraný vzťah medzi manželmi, neúprimnosť, neúcta, nedostatočná chvála, pýcha… Účastníci sa duchovne povzbudili v nadšení a horlivosti pre osobnú premenu a obnovu, vďaka hlbokým myšlienkam z  prednášok dp. Ľudovíta.

Nasledovala adorácia, priestor pre vnútorné stíšenie, zamyslenie, pohľad do svojho vnútra pred Ježišovým pohľadom. Jeho prítomnosť vo vystavenej Oltárnej sviatosti dávala mnohé podnety na vhĺbenie sa do svojho vnútra a zároveň tichú, ale silnú komunikáciu s Ním. Bolo to tiež pozvanie na očistenie duše, v kostole bola neopísateľná atmosféra spojená s vysluhovaním sviatosti zmierenia štyrmi kňazmi, ktorí prijali pozvanie do služby. Sme im za to nesmierne vďační. Každému venovali potrebný čas a o záujme svedčili aj dlhé rady pred nimi. Za všetko hovorili aj slzy, ktoré sa mnohým zaleskli v očiach… Počas adorácie zároveň prebiehalo aj pásmo o Božej prozreteľnosti a spoločne sme sa na záver adorácie pomodlili veľmi silný ruženec k Božej prozreteľnosti Ježišovho Srdca.

.
Srdcom celého stretnutia bola svätá omša, ako najvzácnejší dar. Sv. Filip Neri povedal, že v modlitbe prosíme Boha o milosti, ale vo sv. omši ho nútime, aby nám ich dal. A veru stále je o čo prosiť. A Panna Mária sa pridáva ku nám. Keď prosíme cez Ňu, vždy sa to vyplatí, jej predsa Boh nič neodmietne. A tak ako je prítomná pri svojom Synovi pri každej sv. omši, aj tu bola prítomná. Aj v podobe novej kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily. Je to už desiata kaplnka vo farnosti, ktorá čakala na požehnanie, aby sa mohla vydať na putovanie medzi nové mladé rodiny s deťmi, ktoré sú ochotné otvoriť nielen dvere svojich domov, ale i svojich sŕdc. Sv. omšu slúžil o. Luigi, kde sa znova v kázni dotýkal duší, keď nadviazal na prednášku, prečo naše modlitby zostávajú dole a nevystupujú k nebesiam? Tým kameňom, ktorý veľmi ťaží, je neodpustenie. (Lebo ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy). Hovoril o duchu krivdy, ktorý pôsobí potichu, vyústi do sebaľútosti, rokmi sa to iba nabaľuje a ťahá nás to stále nižšie, ak sa nerozhodneme odpustiť z celého srdca a neustále odpúšťať nedokonalosti iných…

Na konci sv. omše už bola pripravená mladá rodinka s piatimi deťmi (aj keď kvôli chorobe dve museli zostať dom), ktorá ako prvá po tom, čo sa spolu pomodlili Modlitbu prijatia, slávnostne a s radosťou prevzala novú putovnú kaplnku PMZM ihneď po jej požehnaní o. Luigim. Pri posvätení tejto kaplnky sme si opäť priblížili krásnu, prvú chvíľu v našich rodinách, kde ju s láskou a očakávaním prijímame.

.
Po záverečnom požehnaní a slávnostnom ukončení sv. omše sa účastníci presunuli do miestnej reštaurácie, keďže po nasýtení ducha už bola potrebná aj posila pre telo. Výdatný obed bol aj skvelou príležitosťou na komunikáciu, vzájomné zdieľanie sa a obohacovanie navzájom, výmenu skúseností, čo pokračovalo aj v telocvični ZŠ, (ďakujeme za poskytnutie priestorov pani riaditeľke školy), kde sme sa všetci po obede presunuli. Tu boli pripravené rôzne materiály ZZM, brožúry, knižky, obrázky, medaily, ktoré si mohli účastníci vziať za dobrovoľný príspevok. A nechýbalo ani pohostenie a dobrá káva.

.
Program pokračoval prezentáciou o histórii  vzniku pôsobenia ZZM na Slovensku. Ďalej nasledovali svedectvá viacerých odvážnych žien (verím, že nabudúce sa pridajú aj muži), ktoré svedčili o tých vypočutých modlitbách, keď ich Panna Mária nenechala v núdzi, keď sa na jej mocný príhovor udiali zázraky aj silné obrátenia. Čas sme využili naplno, ale nestačil na vyslovenie všetkých myšlienok a svedectiev.

O. Luigi predniesol tretiu prednášku, ktorá nadviazala na predchádzajúcu tému a bola povzbudením, ale aj zodpovedaním na mnohé otázky, ktoré si kladie každý z nás. Ako povedal o. Luigi, ak je človek otvorený pre pravdu, mnohé veci si uvedomí, dostane odpoveď na svoje otázky, sám Boh ho konfrontuje a uvádza do pravdy.

Práve v predvečer Nedele Božieho milosrdenstva sme stretnutie ukončili korunkou Božieho milosrdenstva, ktorú sa taktiež modlili zástupcovia piatich farností. Verím, že tento čas milostí s našou nebeskou Mamou bude znásobený a požehnaný a prinesie hojné ovocie všetkým, ktorí sa s vierou „dotkli“ Ježišovho, ale i Máriinho plášťa, ktorí aspoň kúsok pootvoria dvere srdca pre lúče milostí, ktorými Boh cez Pannu Máriu chce uzdraviť každé jedno srdce, každú jednu rodinu a budovať jednotu založenú na Kristovej láske.

.

Na záver už len poďakovanie, ktoré patrí hlavnej organizátorke Ľudke Poláčkovej, sestričke Gemme zo ZZM, duchovnému otcovi Luigimu, nášmu p. farárovi Jánovi Rusnákovi i ďalším spovedajúcim kňazom dp. Dominikovi Brňákovi a saleziánovi don Cyrilovi. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na úspešnom priebehu duchovnej obnovy, priložili pomocnú ruku k dielu alebo obetovali modlitbu. Nech Vám to Pán vynahradí mnohými milosťami. Ale predovšetkým vďačnosť patrí Tomu, od ktorého pochádza všetko dobro, nášmu Bohu i Tej, ktorá Mu je vo všetkom nápomocná, Panne Márii.

Vďační členovia ZZM v Pruskom

o. Luigi 1. prednáška DO Pruské 23.4.2022
o. Luigi 2. prednáška DO Pruské 23.4.2022