Duchovná obnova pre členov ZZM v Nitre

Duchovné cvičenie ZZM v Kňazskom seminári v Nitre
od 13.-15.08.2021

Členovia Združenia Zázračnej medaily sa od 13.-15.augusta 2021 zúčastnili na duchovných cvičeniach v Kňazskom seminári v Nitre. Prvý deň nás srdečne privítala sestrička Mária Gostíková, ktorá bola hlavná organizátorka tohto podujatia. Zaregistrovali sme sa a dostali sme všetci menovky. Po večeri sme mali prvú prednášku s vdp. Ondrejom Šmidriakom. On 2 roky pôsobil ako misionár v ďalekom Kazachstane, o čom nám neskôr vyrozprával svoje zážitky.

Prvá prednáška bola o stretnutí Ježiša so Samaritánkou pri Jakubovej studni ( Jn 4  5-42 ). Meditovali sme o tom,
ako nájsť čistotu prameňa v nás a zanechať staré veci a ísť za Bohom. Druhý deň sme vítali s rannými chválami
a po raňajkách bola prednáška o zvestovaní Panny Márie, keď archanjel Gabriel oznámil Márii radostnú zvesť o počatí Božieho Syna (LK 1 26-38). Je to radosť pre celé ľudstvo o príchode Mesiáša a radostná zvesť o Božej milosrdnej láske. Našou úlohou je prijať túto lásku a zničiť koreň hriechu – ako hriech nedôvery, hluchoty (nepočúvať Boží hlas) farizejizmu (zanedbať skutok milosrdenstva), hriech zbabelosti (nemať strach), negativizmus (vidieť vo všetkom iba zlo), zapáliť aj malé svetlo pre núdznych. Potom sme mali svätú omšu v kaplnke.

Ďalšia prednáška bola o stretnutí Panny Márie s Alžbetou (LK 1 39-55). Tu sa stretávajú dve láskyplné srdcia a Panna Mária vyspevuje Božiu veľkosť vo chválospeve Magnifikat. Cirkev je obrazom Božej lásky, ktorá nás očisťuje. Duch Svätý nás spája všetkých kresťanov na celom svete. Eucharistia je prameňom jednoty. Dôležité je počúvať Ducha Svätého a s radosťou plniť to, čo nám káže.

.
Poobede nám sestrička Renáta pripravila krásnu prednášku s názvom Panna Mária a Eucharistia. Pri rozmnožení chleba Ježiš vyhlásil: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne nebude hladovať a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“(Jn 6  35) Pri poslednej večeri s apoštolmi ustanovil Eucharistiu, aby zostal s nami aj po smrti. Eucharistia je dar pre Cirkev, buduje naše spoločenstvo v láske. Panna Mária a Eucharistia sú neoddeliteľnou súčasťou. Z jej tela vyšlo vtelené Slovo, Ona zostala pod krížom ako spojená nádoba s Kristovým utrpením.

Na Zázračnej medaile sú dve srdcia Ježiša a Panny Márie a to hovorí o všetkom. Panna Mária nás vo svojich zjaveniach vyzýva k pokore, čistote a k láske k Bohu. Svätý don Bosco vo svojom videní hovorí o záchrane Cirkvi v Eucharistii a Panne Márii.

Adorácia pred Oltárnou sviatosťou je klaňanie sa Bohu a rozhovor s Ním. Tichá adorácia ide od srdca k srdcu,
keď adorujúci otvára svoje srdce Bohu.

Posledná prednáška v sobotu bola o Kazachstane, kde vdp. Šmidriak pôsobil ako misionár. Táto krajina je obrovská;
je ako celá Európa bez Škandinávie. Nachádza sa ďaleko od nás 4500 km v strednej Ázii. Boli tu lágre za stalinského režimu. Dnešní obyvatelia sú väčšinou islamského vierovyznania, ale sú tu aj pravoslávni veriaci, rímskokatolíkov
je málo. Napriek tomu sú tu veľmi súdržné spoločenstvá, ľudia si navzájom pomáhajú.

.
Večer sme sa spoločne pomodlili slávnostný ruženec, išli sme si pozrieť Nitriansky hrad.

V nedeľu sme mali slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Hneď ráno sme pozdravili Pannu Máriu s chválospevmi.
Po raňajkách sme mali poslednú prednášku o svadbe v Káne Galilejskej, kde Ježiš urobil prvý zázrak – premenil vodu na víno.

Sestrička Mária nás oboznámila s činnosťou ZZM v minulom roku a o plánovaných akciách v tomto roku 2021. Alenka Kozárová nás informovala o zbierke Boj proti hladu. Ona je členkou organizačného výboru Vincentskej rodiny, ktorá rozdeľuje finančné prostriedky z tejto zbierky na projekty pre Haiti, Honduras, Ukrajinu, Albánsko. Bližšie informácie môžeme nájsť na internete  www.bojprotihladu.sk.

Pani Silvia Lehutová, aktívna členka ZZM, nás informovala o ďalších aktivitách Združenia – ako pomáhať ľuďom v núdzi – domov pre bezdomovcov v Rožňave. Stretnutie sme uzavreli živou diskusiou o našich charitatívnych činnostiach
vo farnostiach.

Duchovné cvičenie sa skončili svätou omšou a poďakovaním. Pán Boh zaplať za všetkých organizátorov za dobre odvedenú prácu a dúfame, že o rok sa znovu stretneme.

Mgr. Pápayová Lívia

 

zdieľajte - lajkujte :-)