Systémová zmena v službe chudobným

V dňoch 7.-8.2.2020 sa v Nitre uskutočnil dvojdňový seminár o Systémovej zmene zameranej na ľudí v chudobe pod vedením Medzinárodnej komisie Vincentskej rodiny na propagáciu Systémovej zmeny.

Seminár venovaný koncepcii Systémovej zmeny viedli členovia Medzinárodnej komisie pán James Claffey (Spolok sv. Vincenta de Paul, USA) a páter Giuseppe Turati, CM (Taliansko). Systémová zmena smeruje ďalej, než len k poskytnutiu jedla, oblečenia, či prístrešia. Umožňuje samotným postihnutým zaangažovať sa do identifikácie príčin ich chudoby a tvorenia stratégie na boj s nimi, pričom vzniknutý problém rieši systematicky a holisticky (s ohľadom na všetky časti celku). Zároveň nekončí odstránením problému a pomocou jednotlivcovi, ale aplikuje získané vedomosti na prevenciu vzniku konkrétneho problému v širšej spoločnosti (napríklad tlakom na legislatívne zmeny či spoločným konaním pre širšiu skupinu obyvateľstva).

.
Mohlo by sa zdať, že naša krajina nie je v situácii, kedy by sme museli intenzívne riešiť otázku chudoby a špeciálne bezdomovectva, opak je však pravdou. A práve členovia Vincentskej rodiny, v duchu charizmy svojho zakladateľa svätého Vincenta de Paul, zameriavajú svoju pozornosť na tieto oblasti. Či už pátri Lazaristi (Misijná spoločnosť), sestry Vincentky (Dcéry kresťanskej lásky), Satmárky a Máriine sestry, ale aj členovia laických spoločenstiev (Spolok svätého Vincenta de Paul, Spolky kresťanskej lásky, Združenie Zázračnej medaily, Združenie mariánskej mládeže, MISEVI a nezisková organizácia Depaul Slovensko, ktorá prevádzkuje zariadenia na pomoc ľuďom bez domova). Títo všetci sú tí, ktorí stoja v prvej línii boja s chudobou na Slovensku.

.
Každá zo zúčastnených vetiev odovzdala na stretnutí svoje reálne skúsenosti s implementáciou Systémovej zmeny v oblasti, v ktorej pôsobí. Toto stretnutie umožnilo zároveň užšie prepojenie jednotlivých vetiev a lepšiu koordináciu ich aktivít. Pretože ako učil svojich spolupracovníkov a nasledovníkov svätý Vincent, ak má byť pomoc efektívna, musí byť systematická a organizovaná.  Všetci sme sa zhodli na tom, že je nevyhnutné zmeniť náš pohľad a pohľad celej spoločnosti na problematiku chudoby, ale aj pohľad na ľudí, ktorých postihuje. Musíme sa zbaviť predstavy, že chudobní sú iba príjemcami pomoci. Podstatou Systémovej zmeny je aj idea obojsmernosti – aj ten, ktorý pomáha, aj ten, ktorý pomoc prijíma, rovnocenne participuje na riešení problému.  Taktiež nemôžeme považovať túto ich situáciu za nemennú a nezmeniteľnú. Veď ak my neveríme v zmenu, ako v ňu môžu veriť oni?

.
Udalosti Vincentovho života ho viedli k nasledovaniu Krista v službe chudobným. Svätý Vincent zasa učí nás, že chudobní sú našimi pánmi a naša láska k nim má byť nekonečne vynaliezavá. Preto naša práca v duchu vincentskej charizmy znamená nasledovanie Krista tým najlepším spôsobom. Zdá sa, že takmer trojmesačné putovanie relikvií tohto svätca milosrdnej lásky po našej krajine na konci minulého roka prinieslo nový vietor aj do našej práce a do celej spoločnosti. Ako povedali viacerí ľudia po jeho odchode.. svätý Vincent síce od nás odišiel, ale niečo nehmatateľné a silné tu stále cítiť. Akoby vietor jeho ducha, ktorý tu zotrváva s nami a nabáda nás k ešte neúnavnejšej práci na našich dielach.

Silvia Lehutová, Združenie Zázračnej medaily

 

zdieľajte - lajkujte :-)