Sviatok Panny Márie Zázračnej medaily v Bardejove

Dňa 18. novembra 2017 sa za hojnej účasti  veriacich, stretli členovia Združenia Zázračnej medaily z farností z okolia Bardejova – Bardejov, Nižná a Vyšná Šebastová, Dlhá Lúka, Šiba, Hervartov, Bardejovská Nová Ves, Marhaň, Koprivnica, Malcov, aby spoločne oslávili sviatok Panny Márie Zázračnej medaily, ktorý sa slávi 27. novembra. Prostredníctvom farského časopisu „Mozaika“ boli pozvaní všetci farníci.

Tento deň je aj prvý deň Deviatnika pred sviatkom Panny Márie Zázračnej medaily. Naša oslava sa začala v podvečer mariánskou piesňou: Spievajme Márii. Sestra Mária prečítala zamyslenie nad tým, ako môžeme my, ako členovia Združenia Zázračnej medaily, šírením podomovej návštevy kaplnky Panny Márie, odpovedať na výzvy fatimského posolstva v našom živote a v apoštoláte a  odčiňovať päť druhov urážok a rúhaní proti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Pokračovali sme modlitbou radostného ruženca s rozjímaním a korunkou Božieho milosrdenstva.

Vyvrcholením bola sv. omša, ktorú spevom a hudbou nádherne skrášlili mladí z Bardejova. Hlavným celebrantom bol P. Ondrej Skočík CM. V homílii a v príhovore po sv. omši nás povzbudil k tomu, aby sme sa nechali viesť Pannou Máriou, držali Ju za ruku a tak boli istí, že Ona nás vždy povedie správnou cestou za svojim Synom. Každú milosť dostávame prostredníctvom Panny Márie. Tiež spomenul, že jedine sestra Katarína bola tak omilostená, že svoje zopäté ruky položila do lona Panny Márie, čo je uznané Cirkvou. Nikde inde zjavením omilostené duše nemohli sa jej dotýkať.

.
V prosbách z príležitosti 400 rokov vincentskej charizmy, sme ďakovali za celú vincentskú rodinu a  prosili, aby nám Pán pomáhal vždy s úctou prinášať Ježišovu lásku tým, ktorí to potrebujú a ktorých nám pošle do cesty. Sv. Vincent vyburcoval ľudí, aby sa tí, čo majú veľa, podelili s tými, čo nemajú čo jesť. Prosili sme o požehnanie pre tých, ktorí žijú v Azylovom dome v BJ a aj všetkých, ktorí im pomáhajú, aby skrze ich skutky spoznali, že aj oni sú jeho milované deti. Ako obetný dar sme niesli červené srdce symbol lásky, na ktorom bol nápis: „Maj súcit s chudobnými, potom bude pokoj tvojho srdca nekonečný,“ a koláče pre opustených, čo žijú v Azylovom dome v BJ.

Po skončení sv. omše sme sa spoločne pomodlili prvý deň deviatnika k Panne Márii Zázračnej medaily. Dali sme si spoločný úmysel – prosba o Božie požehnanie, dary Ducha Svätého, ochranu Panny Márie ZM a zdravie pre všetkých misionárov sv. Vincenta de Paul, dcéry kresťanskej lásky, služobníc chudobných, aby v súlade s Božou vôľou plnili poslanie, ku ktorému ich Pán povolal.

Vlastný úmysel si dal každý sám. Spoločné stretnutie s Pannou Máriou sme ukončili poďakovaním a agapé.

vďační aktívni členovia ZZM a sestry vincentky