Štvrtý formačný deň v Oščadnici

Na začiatku 4.formačného stretnutia 6.2.2016, sme pozdravili Pannu Máriu piesňou: Celá krásna si, Mária …

Deň začal prednáškou o praktizovaní pokory v našom živote. „Kto chce na zemi nájsť opravdivú pokoru, nech ju hľadá u kňaza Vincenta. Nestačí povedať, že pokora bola jeho čnosťou. Ona bola v istom zmysle jeho záľubou. Nikto z najpyšnejších ľudí sa neusiloval tak o chválu, ako on o pohŕdanie a poníženie“ hovoril istý kardinál o sv. Vincentovi.
Sv. Lujza zasa odporúčala: „Vo svojom správaní a pri práci hľaďme na Pannu Máriu a uvedomme si, že najväčšiu úctu
jej preukážeme nasledovaním jej čností, najmä pokory, lebo práve pre ňu vykonal Boh v nej také veľké tajomstvá
.“
S. Renáta nás pobádala k tomu, aby sme sa každý nad sebou zamysleli: „Ako je to s mojou pokorou?! Túžim po sláve, uznaní či obdive?“ Máme prosiť Pannu Máriu: „Panna Mária vyprosuj mi pokoru, ale prosím ťa, o silu, aby som pokorovanie vedela aj prijať. Pokora je krásna a oslovujúca čnosť. Túžme po nej! Zmení nás na Bohu milých. Prostriedkom na získanie pokory je vyhýbať sa rozprávaniu o sebe, či už v dobrom, alebo v zlom. Čnosť pokory sa má odrážať v celom našom správaní. Pokora plodí lásku, pokora ochraňuje lásku. Duša, aké prostriedky si zvolíš, aby si vystúpila, kam ťa Boh volá? Sú to: pokora srdca, neustála modlitba, odovzdanie sa do Božej Prozreteľnosti…

Po prednáške sme pozreli jedno svedectvo – ako našiel človek úplne, pohltený okultizmom, ktorému sa začal venovať s dobrým úmyslom, pomáhať druhým – nič netušiac, aké vážne následky to bude mať pre neho a jeho najbližších v živote – po ťažkom životnom boji, opäť vieru.

.
Potom sme privítali nášho P. Ondreja, ktorý sa nám s veľkou radosťou a horlivosťou ponáhľal priblížiť tajomstvá
Sv. písma. Sväté písmo je sväté – kto číta Sv. písmo vstupuje na svätú pôdu. Čítame Sv. písmo, aby sme sa nechali formovať podľa P. Ježiša. Kto číta Sv. písmo má zaujať postoj P. Márie, ktorá všetky slová zachovávala vo svojom srdci
a premýšľala o nich. Mali by sme ho čítať s vierou, Boh sa nám prihovára tu a teraz. Sv. písmo je „DOM“, do ktorého vstupujeme, aby sme v ňom bývali. Je to Božie slovo vyjadrené ľudským jazykom. Slová Sv. písma sú teda Božie slová.
Aj diabol rešpektuje slová Písma ako najvyššiu autoritu, aj keď Boha nenávidí. Keď diabol pokúšal Ježiša, o čo viac bude pokúšať nás. Diabol nie je všade ako Boh, ani nevie o všetkom, ale vidí, v čom sme už zlyhali, v čom sme slabí a láka nás, či už na alkohol – „daj si, cigarety – choď a zapáľ si, si vystresovaný – najedz sa“. Božie slovo je nevyhnutné pre náš život. Nielen z chleba je človek živý. Preto je potrebné rozvíjať náš duchovný život. Ignorovanie Božích slov je urážanie.
P. Ondrej nám dal aj návod ako správne čítať Sv. písmo – nevytrhávať vety z kontextu, ale ani nevkladať doň to čo tam nie je napísané. Na čítanie Sv. písma je potrebný dostatočný čas a po prečítaní je dobré si zvoliť vetu, ktorá vystihne prečítané, a ktorú si budeme v priebehu dňa pripomínať a rozjímať nad ňou. Je dobré, už deťom približovať Sv. písmo,
len si treba nájsť správnu formu – CD, detská biblia či animované biblické príbehy.

Po sv. omši a spoločnom obede, sme pokračovali ďalej s vysvetľovaním ďalšej časti štatútov – čo je všeobecné a čo aktívne členstvo. Aktívne členstvo je pre nás, ako povedal P. Ondrej, „BONUS“ – pre posilnenie svojej lásky a úctu k Panne Márii. Je potrebné, aby sa cezeň mohlo združenie ďalej rozvíjať a pôsobiť v našej krajine, v našich farnostiach, či v našich rodinách. Aktívne sa zapájať do pomoci vo farnosti – vyhľadávať ľudí v našom okolí, ktorí potrebujú našu pomoc /starí, chorí, či opustení ľudia/, zapájať sa do charitatívnych činností, predmodlievať sa v kostole… Týmito formačnými stretnutiami sa pripravujeme na prijatie do aktívneho členstva. Je však potrebné písomné vyjadrenie našej túžby stať sa aktívnym členom združenia.

Opäť sme prežili silný duchovný zážitok a tešíme sa na ďalšie stretnutie. Bolo vidieť radosť na tvárach ľudí, ktorí prichádzajú už pravidelne mesiac, čo mesiac. Náš spoločný deň sme ukončili uzdravujúcou, rozjímavou modlitbou radostného ruženca s Kráľovnou pokoja a zasvätením sa Panne Márii. Pochválený buď Ježiš Kristus.

Martina Kučáková, členka ZZM

 

zdieľajte - lajkujte :-)