Požehnanie vo farnosti Cabaj-Čápor

V pondelok 6.septembra večer bola sv. omša v čáporskom Kostole sv. Michala Archanjela. Svätú omšu celebroval
P. Pavol Noga CM a koncelebroval miestny pán farár Stanislav Šipoš za prítomnosti cabaj – čáporských farníkov
a rehoľnej sestry Márie zo ZZM, ktorá nás so ZZM a pomocou Panny Márie prostredníctvom malého škapuliara spolu
so sestrou Renátou oboznámila už pred mesiacom, 8.augusta po svätých omšiach a popoludní, prostredníctvom prezentácie a krátkych svedectiev. Nezvyčajne bolo vyzdobené aj presbytérium, kde čakali na posvätenie a cestu
do nových domovov dve kaplnky Zázračnej medaily.

Páter sa nás vo svojom príhovore, odvolávajúc sa na text príbehu z evanjelia, pýtal, kde máme svoju „vyschnutú ruku“,
v čom, v akej oblasti ? V duchu som mu odpovedala, že takmer všade. Vo vzťahu k Bohu, v prijímaní sviatosti pokánia,
v prijímaní Eucharistie, v aktívnom zapájaní sa do života farnosti, vo vzťahoch s ľuďmi blízkymi i vzdialenými, v živote žitom podľa Božích prikázaní. A z tejto našej biedy nás pozýva k tomu, aby sme obrátili svoj zrak k našej nebeskej Matke Márii a zaplavili ju svojimi prosbami, na ktoré ako milujúca matka čaká. Aby sme sa nebáli pozvať Máriu do našich rodín, vzťahov, a tak s ňou nadviazali úprimný kontakt a skrze Ňu sa viac priblížili k jej Synovi Ježišovi Kristovi. Páter nás s úsmevom vyzval: „Zamínujte medailónikmi celú vašu farnosť!“

.
Po požehnaní kaplniek sme zaspievali povzdych Bez hriechu počatá Panna Mária, ktorý si nacvičili naše speváčky.
A na konci sv. omše sme ešte od srdca zaspievali pieseň Znej pieseň Márii.

Po sv. omši pán farár zaniesol kaplnku pani Helenke Viceovej, ktorá iniciovala založenie ZZM v našej farnosti, a zároveň jej udelil aj sviatosť pomazania chorých.

Tešíme sa z nádeje, ktorú do nás vlieva Panna Mária prostredníctvom ZZM, že ju môžeme „obťažovať“ svojimi radosťami i starosťami. Ďakovať jej za ochranu a starostlivosť, vyprosovať pre nás, farnosť i celý národ milosť dobrého katolíckeho života, aby sme raz v nebi, keď sa ocitneme pred Božou tvárou, dostali pochvalu priamo od Boha Otca.

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

Helena Páleníková