Návšteva vo farnosti Urmince a požehnanie kaplnky

V piatok 1. apríla 2016 nám vo farskom kostole po večernej sv. omše predstavili rehoľné sestričky Vincentky z Nitry
– sr. Gemma a sr. Renáta – združenie Zázračnej medaily a ich apoštolát modlitby. Hneď po ich prednáške sa začala vytvárať prvá skupina cca 25 rodín, ktoré sa budú pravidelne po celý rok modlievať. Každá rodina príjme na týždeň
malú prenosnú kaplnku so sochou Panny Márie. Členovia rodiny sa pri kaplnke stretávajú a spolu modlia.

Po týždni si ju opäť prevezme ďalšia rodina. Cieľom apoštolátu je podporovať spoločnú modlitbu v našich rodinách,
oživiť kresťanský a duchovný život a šíriť úctu k Panne Márii. Kaplnka je zatiaľ umiestnená vo farskom kostole.
Keď sa vytvorí prvá skupina, slávnostne sa kaplnka požehná a odovzdá prvej rodine. Koordinátorom apoštolátu
je v našej farnosti pani Alena Bagová z Urminiec. V prípade, že máte záujem sa zapojiť, ohláste sa buď na farskom
úrade alebo osobne u pani Bagovej.

Verím, že tento apoštolát prinesie veľa Božieho požehnania pre našu farnosť, a že vďaka modlitbám si vyprosíme
mnohé duchovné milosti pre naše rodiny, uzdravenia duše i tela, obnovu sviatostného života, zbavenie sa závislostí, ochranu pred zlom, obnovu manželských vzťahov, urovnanie sporov medzi rozhnevanými ľuďmi, viacej lásky a súcitu, väčší záujem mladých o duchovný život a nové kňazské a rehoľné povolania atď. Vrúcna vďaka patrí rehoľným sestričkám za ich prednášku, svedectvá a nadšenie pre apoštolát.

V nedeľu 1. mája 2016 vdp. Jozef Garaj slávnostne požehnal a odovzdal prenosnú kaplnku Panny Márie prvej rodine.

Marián Janček, správca farnosti