Návšteva vo farnosti Púchov

POŽEHNANÝ DEŇ PREŽITÝ VO FARNOSTI PÚCHOV

Po 4. formačnom dni v Oščadnici, ktoré sa konalo 6.2.2016 sme na druhý deň, 7.2.2016 pokračovali vo svojom poslaní vo farnosti Púchov. Vo farskom kostole pri troch sv. omšiach a vo filiálke Streženice sme predstavili ZZM a jeho apoštolát podomovú návštevu. Čakalo nás milé prekvapenie, keď po sv. omšiach sa mnoho rodín prihlásilo do pripravených zoznamov. Po poslednej sv. omši vo farskom kostole bola vyložená Sviatosť Oltárna na tichú adoráciu.

Popoludní o 15.30 hod. sa pán dekan Mons. Michal Keblušek pomodlil sv. ruženec a po ňom uschoval Sviatosť Oltárnu do Svätostánku. Hneď po modlitbe sme mali priestor na prezentáciu o Zázračnej medaile, podrobné predstavenie združenia a informácie, ako prebieha apoštolát podomová návšteva Panny Márie. Nechýbali ani viaceré svedectvá o udelených milostiach a daroch skrze prítomnosť Panny Márie v rodinách. Záujem prejavilo mnoho veriacich, o čom svedčila ich vysoká účasť v kostole, kedy sa tiež mali možnosť prihlásiť a zapísať. Boli veľmi vďační za užitočné a obohacujúce využitie nedeľného popoludnia. Na záver sme sa pomodlili modlitbu zasvätenia sa Panne Márii a p. dekan nám dal požehnanie. Večer, po ukončení stretnutia, keď sme odchádzali z farnosti, bolo prihlásených okolo 100 rodín, aj veriacich žijúcich osamote.

Ďakujeme veľmi pekne Mons. Kebluškovi, aj p. kaplánovi Matúškovi a rodinám, za srdečné a láskavé prijatie. Nech ich, aj celú farnosť, neustále sprevádza Božie požehnanie a pokoj srdca, na mocný príhovor Panny Márie Zázračnej medaily.

.
4. apríla 2016 bol pre púchovskú farnosť vzácnym dňom. Vincentín P. Pavol Kavec pri sv. omši, požehnal 13 kaplniek Panny Márie Zázračnej medaily. Kaplnky od tohto dňa putovali týždeň po jednotlivých rodinách farnosti. Prihlásilo sa spolu 325 rodín, ktoré sa budú pravidelne schádzať pri spoločnej modlitbe spolu s Pannou Máriou, aby si tak vyprosovali Božie požehnanie pre seba aj celú farnosť.

.
vďačné sestry vincentky