List od Generálneho Otca k ukončeniu 400. výročia vincentskej charizmy

Rím, 25. januára 2018

 

 

List k ukončeniu 400. výročia vincentskej charizmy

„NA PRAHU PIATEHO STOROČIA VINCENTSKEJ CHARIZMY“

„Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi
požehnal
všetkým nebeským duchovným požehnaním.“ (Efezanom 1,3)

 

Všetkým členom Vincentskej rodiny

Drahí bratia a sestry vo svätom Vincentovi!

Milosť a pokoj nášho Pána Ježiša Krista nech je vždy s nami!

Dnes, pri oficiálnom ukončení 400. výročia vincentskej charizmy môžeme so srdcom prekypujúcim radosťou opakovať slová svätého Pavla z úvodu Listu Efezanom. Nebo nás zahrnulo požehnaním každého druhu v osobnej rovine, v každej vetve i v rámci celej Vincentskej rodiny. Nech je táto skúsenosť pre nás prameňom hlbšieho poznania, rozvíjania a šírenia vincentskej charizmy, aby sme neustále prinášali nové ovocie.

V priebehu jubilejného roku Vincentská rodina zorganizovala mnoho iniciatív, slávností a úžasných projektov na miestnej, národnej i medzinárodnej rovine. Na medzinárodnej úrovni celej Vincentskej rodiny sme pripravili:

a) Medzinárodné sympózium Vincentskej rodiny v Ríme od 12. do 15. októbra 2017.

Hneď na druhý deň po skončení Sympózia zasadala komisia, ktorá mala na starosti syntézu, aby preštudovala príspevky účastníkov zo šiestich jazykových skupín. S reflexiami, návrhmi, podnetmi a projektmi budú čoskoro oboznámení všetci členovia Vincentskej rodiny, aby tieto zrnká zasiate na Sympóziu zalievali a umožnili im tak vzklíčiť, rásť a rozvíjať sa.

b)Celosvetová iniciatíva Vincentskej rodiny v prospech ľudí bez domova (Aliancia FAMVIN s ľuďmi bez domova).

Tento projekt celej Vincentskej rodiny, ktorý sa oficiálne začal 14. októbra 2017 na Sympóziu v Ríme, nám umožní prehĺbiť vzájomnú spoluprácu, aby sme účinnejším spôsobom odpovedali na potreby ľudí, ktorí nemajú kde bývať.

c)Vincentský filmový festival pod názvom „Nájsť Vincenta 400“, ktorý sa tiež oficiálne otvoril 14. októbra 2017 počas Sympózia v Ríme, sa bude konať od 18. do 21. októbra 2018 v Castel Gandolfe.

Prípravný tím čoskoro poskytne viac informácii cez rôzne média: webové stránky, sociálne média, YouTube, tlač, spravodajské agentúry a iné. Filmový festival by sa mal stať nástrojom „globalizácie lásky“. Do festivalu sa môže zapojiť každý – či je alebo nie je členom Vincentskej rodiny – a z ktorejkoľvek krajiny. Prebehnú tri súťaže:

1. pre mladých ľudí do 18 rokov, ktorí môžu zaslať báseň, kresbu alebo nejaký text;
2. pre osoby, ktoré pošlú scenár filmu s možnosťou jeho realizácie v budúcnosti;
3. pre tých, ktorí pripravia krátky film.
Spoločnou témou je život a charizma svätého Vincenta de Paul.

d) Púť relikvie srdca svätého Vincenta de Paul.

Púť ďalších relikvií bude pokračovať po Európe a ak Pán Boh dá, rozšíri sa aj na ostatné kontinenty.

 

Na začiatku 5. storočia vincentskej charizmy by som rád ako prvé kroky na tejto ceste navrhol dve iniciatívy:

a)Obnoviť a prehĺbiť náš vzťah so svätými, blahoslavenými a Božími služobníkmi Vincentskej rodiny na celom svete ako vzormi vincentskej spirituality a charizmy, a to nasledovnými spôsobmi:

  1. Oživiť uctievanie a utiekanie sa k príhovoru svätých, blahoslavených a Božích služobníkov, a to počnúc na miestach, kde sa narodili, žili, pracovali, zomreli a kde sú pochovaní, alebo tam, kde sa uchovávajú ich relikvie. Prehlbujme svoj vzťah s nimi prostredníctvom rôznych iniciatív. Obnovenie tejto blízkosti na miestnej rovine povzbudí a pomôže k šíreniu ich úcty a väčšiemu utiekaniu sa k ich príhovoru v ostatných častiach sveta.
  2. Organizovať stretnutia, počas ktorých by ich mohli spoznať tí, ktorí ich nepoznajú, alebo len málo; organizovať púte; pripravovať modlitbové stretnutia pre deti, mládež i dospelých; vydávať nové brožúrky; vytvárať prezentácie v programe PowerPoint; používať rozličné komunikačné prostriedky.
  3. Neustále prosiť Pána o milosť, aby Cirkev mohla kanonizovať všetkých blahoslavených, Božích služobníkov či ďalších potenciálnych kandidátov na svätorečenie. Každý nech sa vo svojej vetve Vincentskej rodiny, do ktorej patrí, ale aj v rámci celej Vincentskej rodiny zo všetkých síl usiluje prispieť k tomu, aby mohlo dôjsť k ich oficiálnemu uznaniu zo strany Cirkvi.

Ide o to, aby sme čo možno najviac priblížili svoj život, svoje snahy, službu, projekty,  aktivity, plány a spoločné túžby k tým, ktorí nás predišli a teraz už za nás orodujú v nebi. Ak ich budeme prosiť, aby sa za nás prihovárali u Boha, urobia to. Sú pre nás vzorom, ako žiť vincentskú spiritualitu a charizmu. Možno je ľahšie predstaviť iným ľuďom novších svätých, blahoslavených či Božích služobníkov. Všetci sa však prihovárajú alebo sa môžu prihovárať deťom, mladým, dospelým a všetkým našim súčasníkom v tejto etape dejín ako vzory svätosti. Sú tiež zdrojom nových povolaní pre zasvätený život alebo aktívne zaangažovanie sa laikov v rámci rôznych vetiev Vincentskej rodiny v poslaní Ježiša Krista, v poslaní Cirkvi.

b)Obnoviť a prehĺbiť „kultúru povolaní“.

Keď hľadáme, čo je príčinou poklesu duchovných povolaní, aktívneho zapojenia sa mladých ľudí i dospelých do života Cirkvi a šírenia viery v niektorých častiach sveta, často sa nám vynárajú tieto dôvody: konzumná spoločnosť, materializmus, individualizmus, egoizmus, systematická sekularizácia spoločnosti… Mohli by sme hovoriť o akejsi „antikultúre povolaní“.

Chcel by som vás všetkých vyzvať, aby sme spojili svoje sily a odkryli dnešným deťom, mládeži a dospelým, ktorí sú ovplyvnení touto „antikultúrou povolaní“, krásu, čaro a zmysluplnosť jasne povedaného „áno“ na Ježišovo volanie! Obraciam sa na každého s výzvou, aby sme ukázali deťom, mladým a dospelým, že dať kladnú odpoveď svojím rozhodným „áno“ na Ježišovo pozvanie je niečo normálne a nie nenormálne. Musíme spoločne pracovať na obnovení kultúry povolaní.

Naše povolanie sa vracia k prameňu nášho bytia, pretože Boh na nás myslel ešte pred stvorením sveta a pred naším počatím.

„Skôr, než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa, skôr, než si vyšiel z lona, zasvätil som ťa.“ (Jeremiáš 1,5)
„Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil.“ (Efezanom 1,4)
„Ustanovím ťa za svetlo pohanom.“ (Izaiáš 49,6)

Kultúra povolaní predstavuje prostredie, v ktorom každý môže objaviť a znovu nájsť dôvod svojej existencie na tejto zemi, zmysel svojho života, poslanie, ktoré má naplniť, povolanie, na ktoré má odpovedať. Kultúra povolaní dáva prvenstvo Ježišovi, či už ide o povolanie k laickému stavu alebo k zasvätenému životu.

V srdci nosíme hlbokú túžbu odovzdať budúcim generáciám charizmu a spiritualitu, ktorú sme dostali. Modlitby za nové povolania spolu s naším úsilím a aktivitami neustále vystupujú k Bohu. Začiatok 5. storočia vincentskej charizmy nám ponúka novú príležitosť zintenzívniť snahy o vytváranie kultúry povolaní. Je to aj v súlade s témou tohoročnej biskupskej synody, ktorá sa bude konať v októbri v Ríme: „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“.

Zverme to všetko Božej prozreteľnosti a príhovoru Panny Márie Zázračnej medaily, svätých, blahoslavených a Božích služobníkov Vincentskej rodiny a navzájom sa povzbudzujme slovami svätého Vincenta de Paul, ktorý na otázku, čo ešte mohol v živote urobiť, odpovedal: „viac“.

 

Váš brat vo svätom Vincentovi,

Tomaž Mavrič,
Generálny predstavený

 

Originál listu na stiahnutie TU!

.