DC a stretnutie koordinátorov v Hronskom Beňadiku

V termíne od 12.06.2020 do 14.06.2020 sa v benediktínskom kláštore v Hronskom Beňadiku uskutočnili duchovné cvičenia ZZM s pátrom Františkom Honíškom CM pod patronátom sestričiek vincentiek, Gemmy a Renáty. V rámci týchto duchovných cvičení sa dňa 13.06.2020 uskutočnilo aj formačné stretnutie vedúcich/koordinátorov skupín ZZM.

Na úvod by som rada použila vetu pátra Františka, ktorá viackrát rezonovala týmto stretnutím, citujem: „Nie ste tu na tejto duchovnej obnove náhodou. Tu, do tohto kláštora, vás pozvala Panna Mária a vy ste jej pozvanie prijali.“

Aký požehnaný čas modlitby, ticha, adorácie, rozjímania a nových duchovných obzorov! Duchovné cvičenia pátra Františka sa niesli v intenciách prvého Božieho prikázania. Svojimi otvorenými otázkami nás nútil premýšľať nad tým, ako sa my sami vidíme očami nášho Boha, ktorý je v prvom rade našim otcom, ktorý nás miluje nepochopiteľnou láskou, a ktorý nám dal veľkorysý dar slobody v našom rozhodovaní pre, či proti Bohu a ktorý nás tak miloval, že obetoval svojho jediného Syna. Ak chceme s našim nebeským Otcom nadviazať úzke spojenie, musíme mu načúvať, a to dokážeme len v tichu, utíšení vlastných myšlienok,  v úplnej odovzdanosti a až potom dokážeme byť otvorení jeho hlasu.

.
Ticho, pokoj, odovzdanosť sa Bohu… toto bola základná idea duchovných cvičení v tomto kláštore. Neviem si predstaviť ideálnejšie prostredie. Podstatnou súčasťou kláštora je aj vlastná kaplnka s možnosťou slávenia Eucharistie. Práve tu sme sa mohli stíšiť, vypnúť, načúvať, adorovať a tešiť sa z prítomnosti Trojjediného Boha.

Vďaka katechéze sestričky Renáty sme mali možnosť plne si uvedomiť hĺbku, obsah,  význam a potrebu adorovať Ježiša. Adorácia ako prejav vzájomnej lásky, medzi nami a Ježišom, ktorú neobmedzuje ani čas, ani priestor. Keď objavíme podstatu adorácie, dáva nám pokoj, radosť a zbavuje nás trápení tohto života. Stáva sa každodennou nevyhnutnosťou. Adorovať môžeme niekoľkokrát denne, kdekoľvek sa nachádzame a máme čas a miesto na krátke stíšenie sa: „Hovor Pane, Tvoj sluha počúva…“

Novým duchovným poznaním bolo aj hlboký obsah ďalšej úlohy našej nebeskej Matky Márie ako Matky Eucharistie. Aké pravdivé, jasné a logické zároveň! Panna Mária je Matkou Ježiša Krista, ktorý je sprítomnený v Eucharistii. Panna Mária je Matkou Eucharistie. Toto zistenie bude v nás rezonovať už navždy.

.
Ako už v úvode bolo spomenuté, toto stretnutie v kláštore malo okrem duchovného rozmeru aj praktický charakter. V rámci týchto duchovných cvičení sa dňa 13.06.2020 uskutočnilo aj formačné stretnutie vedúcich, resp. koordinátorov skupín ZZM. Zišlo sa tu spolu 60 členov. V rámci tohto stretnutie bol priestor na výmenu informácií,  pozitívnych aj negatívnych skúsenosti s podomovou návštevou  Panny Márie v domácnostiach jednotlivých farností. Toto stretnutie bolo veľmi potrebné, hlavne pre nových členov ZZM. V rámci tohto stretnutia vystúpila so svojim príspevkom aktívna členka združenia pani Silvia Lehutová, ktorá nielen zhodnotila doterajšiu činnosť ZZM, ale načrtla aj víziu budúcich cieľov zduženia,  ktorá sa neobmedzuje len na koordináciu podomovej návštevy Panny Márie v rodinách, ale aj na pozornosť a pomoc ľuďom v núdzi v našom okolí, či zapojiť sa pomocou tým, ktorí pomáhajú, pričom sa nechce zaoberať len materiálnou pomocou vo forme peňazí, či vecí, ktoré nemôžu z dlhodobého hľadiska efektívne pomáhať. Zámerom je trvalejšie dobro, všímať si týchto ľudí, hlavne ich schopnosti, stupeň vzdelania a pokúsiť sa im nájsť vhodnú prácu, aby sa aj vlastným pričinením dostali z ťažkej životnej situácie. Pani Silvia ponúkla členom ZZM, aby sa zapojili podľa svojich možností a schopností. Stretnutie pokračovalo osobnými rozhovormi pri agapé a bolo doplnené premietaním filmu: „Tichý posol“ o sv. Kataríne Labouré a zjavení Panny Márie v Paríži na Rue du  Bac 140.

.
Požehnanou chvíľou bola aj naša účasť na slávení sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Bazilike sv. Benedikta, v nedeľu 14.06.2020. Hlavným  celebrantom slávnostnej svätej omše bol Mons. Peter Brodek, generálny vikár Nitrianskej diecézy. Súčasťou slávnosti bola aj Eucharistická procesia. Celá slávnosť bola v priamom prenose vysielaná aj RTVS. Práve v tejto Bazilike sv. Benedikta sa nachádza vzácna relikvia Kristovej krvi. Relikviou je kúsok plátna s kvapkami Kristovej krvi, ktorú daroval pápež Pavol II. kráľovi Matejovi Korvínovi a ten za dôstojné miesto uloženia relikvie uznal Hronský Beňadik. V súčasnosti sa relikvia nachádza v kaplnke Božej krvi.

Duchovné cvičenia boli v poobedňajších hodinách ukončené dobrým nedeľným obedom a historickou obhliadkou Baziliky sv. Benedikta a kláštora v Hronskom Beňadiku.

 

.
Ďakujeme sestričkám Gemme a Renáte, pátrovi Františkovi a všetkým, ktorí sa o nás s láskou starali, aby sme sa bezstarostne mohli sústrediť na veci duchovné. Ďakujeme hlavne Tebe, Panna Mária za pozvanie, aby sme mohli duchovne rásť a dokázali prinášať dobré ovocie.

Eva, účastníčka DC