Duchovné cvičenia a stretnutie koordinátorov v Hronskom Beňadiku

12. – 14. júna 2020 sa v benediktínskom kláštore v Hronskom Beňadiku uskutočnili duchovné cvičenia ZZM s pátrom Františkom Honíškom CM pod patronátom sestričiek vincentiek, Gemmy a Renáty. V rámci duchovných cvičení sa dňa 13.6.2020 uskutočnilo aj formačné stretnutie vedúcich/koordinátorov skupín ZZM.

Na úvod by som rada použila vetu pátra Františka, ktorá viackrát rezonovala týmto stretnutím, citujem: „Nie ste tu na tejto duchovnej obnove náhodou. Tu, do tohto kláštora, vás pozvala Panna Mária a vy ste jej pozvanie prijali.“

Aký požehnaný čas modlitby, ticha, adorácie, rozjímania a nových duchovných obzorov! Duchovné cvičenia pátra Františka sa niesli v intenciách prvého Božieho prikázania. Svojimi otvorenými otázkami nás nútil premýšľať nad tým, ako sa my sami vidíme očami nášho Boha, ktorý je v prvom rade otcom, ktorý nás miluje nepochopiteľnou láskou, a ktorý nám dal veľkorysý dar slobody v našom rozhodovaní pre/proti Bohu, a ktorý nás tak miloval, že obetoval svojho jediného Syna. Ak chceme s našim nebeským Otcom nadviazať úzke spojenie, musíme mu načúvať, a to dokážeme len v tichu, utíšením vlastných myšlienok, v úplnej odovzdanosti, až potom dokážeme byť otvorení jeho hlasu.
Ticho, pokoj, odovzdanosť sa Bohu… toto bola základná idea duchovných cvičení v kláštore. Neviem si predstaviť ideálnejšie prostredie. Podstatnou súčasťou kláštora je aj vlastná kaplnka s možnosťou slávenia Eucharistie. Práve tu sme sa mohli stíšiť, vypnúť, načúvať, adorovať a tešiť sa z prítomnosti Trojjediného Boha.

.
Vďaka katechéze sestričky Renáty sme mali možnosť plne si uvedomiť hĺbku, obsah, význam a potrebu adorovať Ježiša. Adorácia ako prejav vzájomnej lásky, medzi nami a Ježišom, ktorú neobmedzuje ani čas ani priestor. Keď objavíme podstatu adorácie, dáva nám pokoj, radosť a zbavuje nás trápení tohto života. Stáva sa každodennou nevyhnutnosťou. Adorovať môžeme niekoľkokrát denne, kdekoľvek sa nachádzame a máme čas a miesto na krátke stíšenie sa: „Hovor Pane, Tvoj sluha počúva…“

Novým duchovným poznaním bol aj hlboký obsah ďalšej úlohy Márie ako Matky Eucharistie. Pravdivé, jasné a logické zároveň! Panna Mária je Matkou Ježiša Krista, ktorý je sprítomnený v Eucharistii. Panna Mária je teda Matkou Eucharistie. Toto zistenie bude v nás navždy rezonovať.

.
Náš čas bol požehnaný účasťou na slávení sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Bazilike sv. Benedikta. Hlavným celebrantom slávnostnej svätej Omše bol Mons. Peter Brodek, generálny vikár Nitrianskej diecézy. Súčasťou slávnosti bola Eucharistická procesia. Práve v tejto Bazilike sv. Benedikta sa nachádza vzácna relikvia kúsok plátna s kvapkami Kristovej krvi, ktorú daroval pápež Pavol II. kráľovi Matejovi Korvínovi, ten za dôstojné miesto jej uloženia uznal práve Hronský Beňadik. V súčasnosti sa relikvia nachádza v kaplnke Božej krvi.

Ako už v úvode bolo spomenuté, toto stretnutie v kláštore malo okrem duchovného rozmeru aj praktický charakter. Dňa 13.6.2020 sa uskutočnilo formačné stretnutie vedúcich, resp. koordinátorov skupín ZZM. Zišlo sa tu spolu 60 členov, ktorí si našli priestor na výmenu informácií, pozitívnych aj negatívnych skúsenosti s podomovou návštevou Panny Márie v domácnostiach jednotlivých farností.

.
Toto stretnutie bolo veľmi potrebné, hlavne pre nových členov ZZM. V rámci neho vystúpila so svojim príspevkom aktívna členka združenia pani Silvia Lehutová, ktorá nielen zhodnotila doterajšiu činnosť ZZM, ale načrtla aj víziu budúcich cieľov zduženia, ktoré sa neobmedzujú len na koordináciu podomovej návštevy Panny Márie v rodinách, ale aj na pozornosť a pomoc ľuďom v núdzi v našom okolí, na možnosti podpory nielen vo forme peňazí či vecí, ktoré z dlhodobého hľadiska nemajú efektívny výsledok. Zámerom je trvalejšie dobro, všímať si týchto ľudí, ich schopnosti, stupeň vzdelania a pokúsiť sa im nájsť vhodnú prácu, aby sa aj vlastným pričinením dostali z ťažkej životnej situácie. Pani Silvia ponúkla členom ZZM, aby sa zapojili podľa svojich možností a schopností. Stretnutie pokračovalo osobnými rozhovormi pri agapé a bolo doplnené premietaním filmu: „Tichý posol“ o sv. Kataríne Labouré a zjavení Panny Márie v Paríži na Rue du Bac 140.

Duchovné cvičenia boli v poobedňajších hodinách ukončené dobrým nedeľným obedom a historickou obhliadkou Baziliky sv. Benedikta a kláštora v Hronskom Beňadiku.

Ďakujeme sestričkám Gemme a Renáte, pátrovi Františkovi a všetkým, ktorí sa o nás s láskou starali, aby sme sa bezstarostne mohli sústrediť na veci duchovné.

Ďakujeme hlavne Tebe, Panna Mária, za pozvanie, aby sme mohli duchovne rásť a prinášali dobré ovocie.

Eva

 

zdieľajte - lajkujte :-)