30 pozdravov Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

Mesiac jún je zasvätený už tradične úcte k Božskému Srdcu Ježišovmu. Pripomíname si Jeho lásku voči nám, ktorá zašla až tak ďaleko, že sa nechala ukrižovať. Božia láska je iná ako tá naša, ľudská. Je bezpodmienečná – Boh nás miluje za každých okolností; či už sme dobrí, alebo zlí. Jeho láska je niekedy zjavná, že sa nám chce spievať od radosti, no niekedy je tichá, skrytá… ale stále prítomná. Je verná. Pán Boh nechce naše skutky, ale naše srdce. Túži po našej láske, po nás… Je na nás, ako mu odpovieme, prejavíme lásku slovom, myšlienkou, či úprimným skutkom blížnemu. Buďme veľkorysí…

Buď pozdravené, Srdce môjho Ježiša, zachráň ma!

Buď pozdravené, Srdce môjho Stvoriteľa, zdokonaľuj ma!

Buď pozdravené, Srdce môjho Vykupiteľa, vysloboď ma!

Buď pozdravené, Srdce môjho Sudcu, ospravedlň ma!

Buď pozdravené, Srdce môjho Otca, veď ma!

Buď pozdravené, Srdce môjho Snúbenca, miluj ma!

Buď pozdravené, Srdce môjho Majstra, poúčaj ma!

Buď pozdravené, Srdce môjho Kráľa, korunuj ma!

Buď pozdravené, Srdce môjho Dobrodinca, obohacuj ma!

Buď pozdravené, Srdce môjho Pastiera, živ ma!

Buď pozdravené, Srdce môjho Priateľa, potešuj ma!

Buď pozdravené, Srdce môjho Brata, zostaň vo mne!

Buď pozdravené, Srdce najdobrotivejšie, zažiar vo mne!

Buď pozdravené, Srdce najmilosrdnejšie, odpusť mi!

Buď pozdravené, Srdce najvelebnejšie, zaskvej sa  vo mne!

Buď pozdravené, Srdce najmiernejšie, pôsob vo mne!

Buď pozdravené Srdce, ktoré sa zmilúva, buď mojou zárukou!

Buď pozdravené, Srdce najpokornejšie, spočiň vo mne!

Buď pozdravené, Srdce najtrpezlivejšie, zmiluj  sa!

Buď pozdravené, Srdce najvernejšie, zastaň sa ma!

Buď pozdravené, Srdce najdôstojnejšie a najpodivuhodnejšie, požehnaj ma!

Buď pozdravené, Srdce, sídlo pokoja a mieru, upokoj ma!

Buď pozdravené, Srdce najkrajšie a najžiaducejšie, uchváť ma!

Buď pozdravené, Srdce najsvätejšie, vzácny balzam, zachovaj ma!

Buď pozdravené, Srdce posväcujúce, naprav ma!     

Buď pozdravené, Božské Srdce, lekár a liek na všetky naše neduhy, uzdrav ma!

Buď pozdravené, Srdce Ježišovo, útecha skľúčených, poteš ma!

Buď pozdravené, Srdce Ježišovo, ohnisko lásky, roznieť ma!

Buď pozdravené, Srdce Ježišovo, vzor dokonalosti, osvecuj ma!

Buď pozdravené, Božské Srdce, zdroj šťastia, posilni ma!

Buď pozdravené, Srdce večnej Velebnosti, povolaj ma!

Amen.       

( Sv. Margita Mária Alacoque)