Radostný ruženec s PM Zázračnej medaily

Úvod

Svätý Otec Ján Pavol II. hovorí: „Modlitba ruženca mala dôležité miesto v mojom duchovnom živote už od mladosti. Sprevádzal ma vo chvíľach radosti aj vo chvíľach skúšok. Jemu som zveril množstvo starostí, v ňom som vždy našiel posilu. Ruženec je moja najobľúbenejšia modlitba. Je to nádherná modlitba! Nádherná vo svojej jednoduchosti a hĺbke.“

Jednotlivé tajomstvá posvätného ruženca nám umožňujú vytvoriť živé spoločenstvo s Pánom Ježišom cez Srdce Jeho Matky.

„Na rukách Panny Márie som zbadala prstene s drahokamami, tri na každom prste … akoby pätnásť tajomstiev ruženca. Povedala mi: „Jas lúčov vyžarujúcich z drahokamov je symbol milostí, ktoré rozdávam všetkým, čo o ne prosia. Niektoré drahokamy nežiarili. To sú milosti, o ktoré ľudia zabúdajú prosiť. Panna Mária mi dala pochopiť, že Jej je milé, keď ju prosíme…“

Týmto výrečným spôsobom nám Panna Mária dala najavo, že ruženec je modlitba, ktorou sa máme na Ňu obracať.

  1. decembra 1876 – deň pred smrťou – sestra Katarína povedala sestre Cosnard: „Nech sa zbožne modlia! Nech sa zbožne modlia ruženec! Ak ho budú správne používať… budú mať mnoho povolaní.“

Sestra Katarína sa modlila ruženec tak vrúcne, že sestry sa s obľubou zastavovali u nej na vrátnici, aby sa s ňou mohli aspoň chvíľu pomodliť. „Slová modlitby vyslovovala v pokojnom rytme jasným a melodickým hlasom, v ktorom bolo čosi dojímavé a príťažlivé“. Najmä „ Zdravas Mária milostiplná“ vyslovovala s toľkým zápalom a zbožnosťou, že to všetky sestry ohromovalo. Trpela, keď sa ruženec odriekal mechanicky a priveľmi rýchlo, ľahostajne a s nesústredenosťou.

            Náš Ježišu, zjednocujeme sa s Tebou, aby sme dôstojne chválili Tvoju svätú Matku a Teba v Nej a skrze Ňu. Zriekame sa všetkých roztržitostí, ktoré by nám mohli prísť na myseľ počas tohto ruženca.

 

  1. TAJOMSTVO: …KTORÉHO SI PANNA Z DUCHA SVÄTÉHO POČALA.

            Raduj sa Panna Mária, raduj sa tisíckrát! Raduj sa dcéra Siona! Raduj sa plná milostí, lebo „uprostred Teba je Pán“. Je v tvojom lone! Neboj sa, našla si milosť u Boha! Si živý Boží stánok, v ktorom Boh chce novým spôsobom prebývať medzi ľuďmi.

Vítame Božieho Syna. Cesta, ktorú začína v lone Panny Márie, končí na kríži – a to všetko pre mňa. Boh prišiel na svet len kvôli mne. Stal sa človekom. Prežívajme toto tajomstvo ako niečo veľmi osobného.

Svätá Lujza zanietená láskou k Panne Márii, povedala: „Tešme sa a blahoželajme Panne Márii za to, že si ju Boh vyvolil, aby v Jej lone spojil ľudskú prirodzenosť s božskou.“

„Fiat Panny Márie bolo nesené veľkou pokorou. Ona sa stráca v Bohu, v Božích plánoch. Tešme sa na každé Anjel Pána, ktoré dáva rytmus svätosti celého dňa, aby Boh sa vtelil v nás svojou svätosťou, dokonalosťou, aby mohol byť viditeľný skrze nás, v nás.

            Pane Ježišu, pre toto tajomstvo Vtelenia a na príhovor Tvojej svätej Matky prosíme o hlbokú pokoru srdca. Milosť tajomstva Vtelenia nech zostúpi do našich duší a učiní ich skutočne pokornými.

 

  1. DESIATOK : … KTORÉHO SI PANNA PRI NÁVŠTEVE ALŽBETY V ŽIVOTE NOSILA.

Panna Mária je na ceste. Po celej ceste je klaňanie, láska, zmier Božiemu Synovi.

Návšteva Panny Márie u Alžbety priniesla:

– posvätenie Jánovi Krstiteľovi – samotný zvuk Máriinho hlasu a Ježišova
prítomnosť v Jej lone spôsobili, že Ján sa zachvel radosťou

– zjavenie pravdy o Vtelení a divoch Božích,

– príklad svätosti, pomoc a radosť,

– Magnificat.

Panna Mária nebola pripravená na také uvítanie, na zjavenie svojho tajomstva. A keď ju Alžbeta pozdravila ako Matku svojho Pána, spieva Magnificat. On vytryskol z Jej Srdca.

Duša plná Boha zjavuje krásu, pokoru, lásku.

Panna Mária nastupuje cestu, nosiť Ježiša dušiam, roznášať radosť! A v tejto ceste pokračuje i z neba. Naučme sa touto oslavou Boha ako Panna Mária posväcovať každé miesto, kde sme, kde pracujeme, kde chodíme – všade. To poteší Božské Srdce i Srdce Panny Márie; oslávi to Boha a prospeje celému svetu.

            Drahý Ježišu, pre toto tajomstvo a na príhovor Panny Márie prosíme o dokonalú lásku k svojim blížnym. Milosť tajomstva návštevy nech zostúpi do našich duší a učiní ich naozaj dobročinnými.

 

  1. DESIATOK: … KTORÉHO SI PANNA V BETLEHEME PORODILA.

V hostinci nebolo pre nich miesta“. „Prišiel do svojho vlastného, no vlastní ho neprijali.“ „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť.“

Pán Ježiš sa narodil v stajni, v nehostinnom – mohli by sme povedať nedôstojnom prostredí, ktoré však na druhej strane poskytlo pre posvätnú udalosť potrebnú diskrétnosť.

            Veľké veci sa rodia v tichu, ďaleko od hluku sveta. Narodil sa Emanuel ! Narodil sa Boh! Je to svätá noc. Svet netuší, čo sa deje. Svet hýri, hreší alebo spí. Panna Mária a svätý Jozef sú modliace srdcia zeme. Oni tvoria styčné body zeme s nebesami. Svet ich nepozná, Boh o nich vie, a to stačí.

            Aj stretnutie sestry Kataríny sa uskutočnilo v noci. Bola to pre sestru Katarínu, našu Spoločnosť a celý svet tiež svätá a tajomná noc.

O pol dvanástej v noci som počula, že ma niekto oslovil. Videla som 4 -5 ročné dieťa. Povedalo mi: „Sestra Katarína, poď do kaplnky, Svätá Panna ťa čaká.“ „Už je tu!“

Počula som šum, ako šušťanie hodvábnych šiat. Prichádzalo od tribúny pri obraze svätého Jozefa. Dieťa zopakovalo: „Panna Mária je tu!“

„Keď som uvidela Pannu Máriu, vrhla som sa k Nej, kľačala som na schodíkoch oltára s rukami opretými o kolená Svätej Panny“.

„Ťažko by som vedela vyjadriť, čo som vtedy cítila, čo sa odohrávalo vo mne. To boli najkrajšie chvíle môjho života“.

Najpodstatnejšie a najvyššie hodnoty vstupujú na tento svet v podobe poníženosti, skrytosti a ticha. To, čo je na tomto svete rozhodujúco veľké, od čoho závisia jeho osudy a dejiny, je to, čo sa našim očiam vidí malé. To je rozhodnutie Svätej noci – ticho, skrytosť a láska. Pre posvätnú udalosť je potrebná diskrétnosť.

            Pane Ježišu, pre toto tajomstvo a na príhovor Tvojej svätej Matky prosíme o zrieknutie sa dobier sveta, lásku k chudobe a chudobným. Milosť tajomstva narodenia nech zostúpi do našich duší a učiní ich chudobnými duchom.

 

  1. DESIATOK: … KTORÉHO SI PANNA SO SV. JOZEFOM V CHRÁME OBETOVALA.

            „On je ustanovený na pád a povstanie pre mnohých v Izraeli.“ „Tvoju vlastnú dušu prenikne meč.“

S teológiou slávy je nerozlučne spätá teológia kríža. S Božím služobníkom je späté veľké poslanie byť nositeľom Božieho svetla pre svet. Toto poslanie sa však naplní práve v temnote kríža.

Boh je láska. Lásku však možno aj nenávidieť, keď si vyžaduje prekročenie seba samého. Predpoveď utrpenia je konkrétnym spôsobom adresovaná Panne Márii. Odpor voči Synovi sa týka aj Matky a ostro sa zarezáva do Jej Srdca.

Panna Mária obetuje svojho Syna Bohu. Dáva s Ním i Seba, svoj život. Dáva svoju vôľu a možnosť trpieť a milovať. Dáva všetko, čo ju bude stáť láska k Pánu Ježišovi a dôstojnosť Božieho materstva.

Panna Mária povedala sestre Kataríne: „Dieťa moje, Pán Boh Ťa chce poveriť zvláštnym poslaním. Budeš mnoho trpieť, ale pretrpíš všetko, pretože to bude na slávu Božiu… Budeš trpieť, až kým všetko nepovieš spovedníkovi, ktorý je tvojím duchovným vodcom. Bude mať námietky, ale neboj sa, milosť Božia bude s Tebou!“

Ak má tvoj život mať pravú hodnotu, buď vždy v tomto geste obetovania. Nes ho ku každej modlitbe, zvlášť ku svätej omši. Daj všetko, i seba!  A všetko od lásky Božej prijmi! Takéto obetovanie, doprevádzané pokornou láskou, je radosťou Božiemu Srdcu, šťastím Bohorodičky, ktorá túži, aby jej deti pokračovali v Jej obeti – v Jej duchu a kráse.

            Drahý Ježišu, pre toto tajomstvo a na príhovor tvojej svätej Matky prosíme o dar múdrosti a čistoty srdca i tela. Milosť tajomstva obetovania nech zostúpi do našich duší a učiní ich naozaj múdrymi a skutočne čistými.

 

  1. DESIATOK: … KTORÉHO SI PANNA SO SV. JOZEFOM V CHRÁME NAŠLA.

            „Nevedeli ste, že musím byť „v tom, čo je Otcovo?“

„Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci.“

Aj viera Panny Márie je vierou „na ceste“. Je to viera, ktorá sa často ocitá v temnote a musí dozrieť nato, aby túto temnotu prekročila. Panna Mária Ježišovým slovám nerozumie, no uchováva ich vo svojom srdci a necháva ich v ňom postupne dozrieť.

Slová Pána Ježiša sú vždy väčšie než náš rozum. Vždy presahujú naše chápanie. K ich správnemu pochopeniu patrí pokora zachovať túto veľkosť presahujúcu naše možnosti a nezmenšovať ich. Viera znamená podrobiť sa tejto veľkosti a postupne do nej vrastať.

            Sestra Katarína – svätica mlčania. Zachovala tajomstvo svojej Kráľovnej.

Keď Alfonz Ratisbonne vstúpil do rehole, žiadal si vidieť sestru, ktorá mala prvá také isté videnie ako on. Chcel si s ňou pohovoriť o tejto milosti a potvrdiť jej pravdivosť. Katarína sa však natrvalo rozhodla ostať nepoznanou. Odmietla vyhovieť jeho žiadosti.

Aj otec arcibiskup ju chcel vidieť. Môže mať zahalenú tvár. Nebude zisťovať kto je. Odmietla.

Pri blahorečení sestry Kataríny sv. Otec Pius XI.  povedal: „Zdá sa, akoby dnešný človek hľadal zmysel života len vo vonkajších prejavoch. Aké ďaleké sú nám príklady tichého a utiahnutého života. Všetko, čo nesie pečať verejnosti, je akoby charakteristickou požiadavkou dneška.

A predsa, musíme uznať, že vnútorný ukrytý život je nutnosťou pre kresťanský život. Nie je možné vládnuť pokladmi čistoty, dôstojnosti, skromnosti, kresťanskej lásky, pokladmi modlitby, milosti, v Bohu ukrytého života, ak ich starostlivo neukrývame. Sestra Katarína vedela zachovať tajomstvo svojej Kráľovnej“

            Pane Ježišu, pre toto tajomstvo a príhovor Tvoj svätej Matky prosíme o naše obrátenie a obrátenie všetkých hriešnikov. Milosť tajomstva nájdenia Ježiša v Chráme nech zostúpi do našich duší a naozaj ich obráti.

 

Záverečná modlitba:

Ó, môj Bože, buď naveky zvelebený za to, že si vyvolil svätú Pannu… Bolo potrebné, aby si Tvoja všemohúcnosť Ňou poslúžila na rozdrvenie hlavy hada, ako si to vo svojej spravodlivosti prisľúbil.

Najsvätejšia Panna, prijmi naše blahoželania a modlitby, ktoré ti predkladáme spolu s celým svojím srdcom, aby bol oslávený Boh za rozhodnutie, ktorým Ťa láskavo vyvolil za Matku svojho Syna.

Svätá Panna, patríme Ti, aby sme dokonalejšie patrili Bohu. Nauč nás napodobňovať Tvoj svätý život tak, aby sme plnili to, čo Boh od nás žiada. Pokorne Ťa prosíme o pomoc. Amen.

Na stiahnutie TU!