40 – dňová novéna za duše v očistci

40 – D Ň O V Á   N O V É N A
(od Popolcovej stredy do Kvetnej nedele)
novéna za duše v očistci sa môže modliť v každom čase a zvlášť
v období, keď máme osobitne pamätať na našich drahých zosnulých

 

Boh vo svojom nekonečnom milosrdenstve ponúka ľuďom nesmierne milosti k záchrane celých rodín ako posledný prostriedok pre tých, ktorí prijmú jeho podmienky.

Základné podmienky:

  1. Dobrá sv. spoveď a počas celej novény byť v posväcujúcej milosti.
  2. Denne sa zúčastniť na sv. omši a prijať Eucharistiu.
  3. Pomodliť  sa na úmysel Sv. Otca.
  4. Vzbudiť si úmysel získať plnomocné odpustky pre duše v očistci.
  5. Modlitba Ruženca k predrahej krvi a Litánií k predrahej krvi.

Tým, ktorí splnia tieto podmienky, Trojjediný Boh udelí tieto milosti:

  1. 40 duší (nemenovaných) bude zachránených .
  2. 40 duší (menovaných) dostane milosť a budú zachránené.
  3. 40 duší z každého stupňa očistca bude zachránených .
  4. Istá záchrana vlastných duší a každej duše z členov rodiny.

Nespočetné milosti a osobitné milosti obsiahnu tí, ktorí budú uzmierovať P. Boha a prosiť o zľutovanie. Tento prísľub nebeského Otca je potvrdený viacerými omilostenými dušami a tiež Pannou Máriou z 10.10.1994.

R U Ž E N E C    K    P R E D R A H E J     K R V I

Na zrnkách Otčenáša sa modlí:

Ó, Ježišu, obmy svojou predrahou krvou celý svet, zmy všetku nečistotu hriechu
a obnov ho skrze Ducha Svätého.

Na zdravasových zrnkách sa modlí:

Môj Ježišu, odpustenie a milosrdenstvo, pre zásluhy Tvojej drahocennej krvi.

Na konci desiatkov sa modlí:

Bolestiplné a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

Na záver:

Večný Otče, obetujem Ti predrahú krv nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie mojich hriechov,
na odčinenie hriechov celého sveta, k úteche duší v očistci a pre potreby svätej Cirkvi. Amen.

Za Svätého Otca a na jeho úmysly Otče náš…

 

Na stiahnutie!