Akadémia k PM 2020

Melódia 1.

Rok 2020  je pre celú Vincentskú rodinu, pre všetkých ctiteľov Panny Márie a vôbec pre celý svet výnimočný tým, že si pripomíname 190 rokov od zjavení Panny Márie  sv. Kataríne Labouré. Zjavenia  môžeme považovať za osobitný prejav lásky Panny Márie, že si zvolila práve našu Vincentskú rodinu  za strážkyňu zjavení.

Prenesme sa v duchu do minulosti.  Od 1. zjavenia Panny Márie sv. Kataríne Labouré, ktoré sa udialo na vigíliu sviatku sv. Vincenta z 18. na 19. júla 1830, ubehli už 4 mesiace. Sestra Katarína veľmi túžila znova uvidieť Pannu Máriu. 

Melódia 2.

Je 27. novembra 1830.  O pol šiestej večer počas rozjímania v kaplnke na rue du Bac (čítaj rü d bak) sestra Katarína v hlbokom tichu  počula šelest hodvábnych šiat.

Dnešný človek pred tichom uteká… Kardinál Sarah v knihe Sila ticha napísal: „Ľudstvo sa musí vzoprieť diktatúre hluku. Na dosiahnutie duševného oddychu a rovnováhy je potrebné ticho. Bez neho niet života. V tichu sa rodia a zjavujú najväčšie mystériá sveta… Ticho je brána, cez ktorú môžeme vstúpiť k Bohu a ktorá nám umožňuje stretnúť sa s Ním.“ 

Pesnička: Božia láska príď (alebo podľa vlastného výberu)

Melódia 3.

Zjavenie sa odohralo v troch po sebe nasledujúcich obrazoch:

Katarína spomína: „Vo výške obrazu sv. Jozefa som videla Pannu Máriu. Bola strednej postavy. Tvár mala takú krásnu, že neviem slovami vyjadriť jej krásu. Šaty mala hodvábne, zlatožltej farby.  Stála na bielej pologuli. Pod nohami bol had. V rukách držala zlatú guľu zohrievala ju svojou láskou, pritláčala si ju k srdcu a akoby ju s materinskou láskou podávala Bohu.  Počula som vnútorný hlas:

Panna Mária: „Dieťa moje, táto guľa predstavuje celý svet, zvlášť Francúzsko a každého človeka.“

Na sestru Katarínu veľmi zapôsobilo to, že Panna Mária kládla dôraz na symboliku gule. Katarína určite z nadprirodzeného vnuknutia spoznala kráľovskú hodnosť Panny Márie.  A hoci bola vždy mlčanlivá a rezervovaná, oduševnene zvolala: „Aké to bude krásne, keď sa povie: Panna Mária je Kráľovnou vesmíru, Kráľovnou Francúzska a Kráľovnou každého človeka. Bude to obdobie pokoja, radosti, dlhotrvajúceho šťastia! Budú nosiť jej obraz na zástavách! Prejde celým svetom!“

Panna Mária má pod nohami hada. Tento výjav sa nachádza aj v knihe Genezis. Mária zvíťazila nad hriechom. Satan ju nikdy nezviedol. Don Dominik Chmielewski píše v knihe Kecharitomene (Milostiplná): „Satan nenávidí Máriin pohľad, jej moc a slávu. A bude robiť všetko pre to, aby Pannu Máriu odstránil z našich životov. Ako jej deti  sme ukrytí v jej presvätom lone. My sa však často poddávame hriechu a ona kričí v pôrodných bolestiach, aby nás porodila pre Boha, zrodila pre nebo.“

Nikto nepozná lepšie našu krehkosť ako dobrotivý Pán Boh a nikto nemá pre nás také pochopenie ako Pán Ježiš a naša nebeská Mamka.

Juraj Nikodemský, biskup z 9. st., sa na Pannu Máriu obracia takto:

Nehovor, Božia matička, že nám nemôžeš pomôcť pre množstvo našich hriechov. Máš takú veľkú moc a dobrotu, že ani najväčší počet hriechov ju nepreváži. Máš neprekonateľnú silu. Ani množstvo hriechov nezdolá Tvoju dobrotu. Nič neodolá Tvojej moci. Tvoju slávu považuje Tvorca za svoju vlastnú slávu. Tvoj Syn plní s radosťou Tvoje prosby, akoby Ti splácal svoj dlh.

Pesnička: Tebe patrí chvála (alebo podľa vlastného výberu)

Melódia 4.

Sestra Katarína pokračuje v opise druhého obrazu takto:

Katarína: „Vtedy sa na prstoch Panny Márie objavili prstene s krásnymi drahokamami, z ktorých vychádzali lúče svetla.  

Panna Mária: „Lúče predstavujú  milosti, ktoré rozdávam všetkým, čo o ne prosia.“ Drahokamy, ktoré nesvietia, predstavujú  milosti, o ktoré ľudia zabúdajú prosiť.“

Prekrásne lúče, väčšie i menšie sú symbolom starostlivej a nežnej Božej lásky, ktorá chce z našich sŕdc odstrániť každú tmu i každý tieň hriechu.

Panna Mária sa vždy s vrúcnou modlitbou obracia na svojho Syna. Predstavuje mu všetky duše. Nestojí pred Ježišom ako jeho Matka, ale ako jeho stvorenie – ako pokorná služobnica. Ježiš sa však na ňu díva najskôr ako na Matku. Medzi nimi panuje vzájomná úcta. Sv. Katarína bola tiež pokorná  a veľmi jednoduchá. V jej rukopise sa píše: „Budem si vyprosovať, aby sa na mne vyplnila Božia vôľa. Ak chce, aby som bola ponižovaná, nebudem si žiadať nič iné. Nech je pochválené jeho sv. meno. Želám si celkom patriť Tebe. Urob so mnou, čo budeš chcieť. Ó, Mária, vypros mi všetky milosti, ktoré potrebujem:“ 

Panna Mária si želá, aby sme sa na ňu obracali s prosbou o pomoc vo všetkých záležitostiach nášho života. Jedna modlitba je Panne Márii však osobitne milá – modlitba sv. ruženca.

Na každom prste mala Panna Mária 3 prstene. V každom prsteni bol drahokam primeranej veľkosti. Panna Mária mala na každej ruke 15 desiatkov. Výrečným spôsobom nám dala najavo, že sa na ňu máme obracať modlitbou sv. ruženca. Keď sa na smrteľnej posteli pýtali sv. Kataríny, aby im povedala niečo o Panne Márii, zašepkala: „Povedzte všetkým, aby sa zbožne modlievali ruženec.“

Pesnička: Magnificat (alebo podľa vlastného výberu)

Melódia 5.

A Katarína pokračuje:

Katarína: „Potom z rúk Panny Márie guľa zmizla. Ruky, z ktorých žiarili prekrásne lúče, spustila k zemi, na ktorej stála. Okolo obrazu som uvidela zlatými písmenami napísaný povzdych: Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.“

Povzdych zreteľne poukazuje na Nepoškvrnené počatie. Celé zjavenie bolo prípravou na vyhlásenie dogmy o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie. Často vrúcne opakujte tento povzdych. V tomto našom svete, v ktorom prevláda konzumizmus a materializmus, prosme Pannu Máriu, aby nás naučila žiť sväto.

Melódia 6.

Tretí obraz vysvetľuje sestra Katarína nasledovne:

Katarína: „Po chvíli sa  obraz otočil. V strede sa objavilo veľké písmeno M, nad ním kríž. Opieral sa o krátku priečku. Pod písmenom M boli 2 srdcia Pána Ježiša a Panny Márie. Okolo sa objavilo 12 žiariacich hviezd.

V srdci počula hlas: „Daj podľa tohto vzoru raziť medailu. Tí, ktorí ju budú nosiť posvätenú a budú sa nábožne modliť povzdych, budú sa tešiť zvláštnej ochrane Panny Márie.“

V centre medaily  je láskyplný postoj Pána Boha k ľudstvu: tajomstvo vtelenia a kríža,  kde je Mária  úzko spojená so svojím synom Ježišom a jeho poslaním spásy celého ľudstva. Mária má účasť na samotnom akte Kristovej vykupiteľskej obety. Máriino prebodnuté Srdce trpelo vždy s Ježišom.

Pesnička: Vždy je s nami (alebo podľa vlastného výberu)

Melódia 7.

Symbolika Zázračnej medaily je nevyčerpateľná. Kríž nad medailou nám chce zároveň povedať, že tak ako Panna Mária aj my budeme mať podiel na tajomstve kríža. Panna Mária nás pozýva, aby sme so svojimi bolesťami, problémami, ťažkosťami prichádzali pod kríž, kde nás jej Syn posilní, uzdraví a vleje svetlo do našich každodenných  situácií…

Dve Najsvätejšie Srdcia Ježiša a Márie na medaile nás chcú priviesť  k oživeniu úcty k Božskému Srdcu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. 12 hviezd nám pripomína, že aj my máme byť apoštolmi v prostredí, v ktorom žijeme. 

Zjavenia Panny Márie sv. Kataríne Labouré poukazujú  ešte na 1 dôležitú skutočnosť. Panna Mária zdôrazňuje úctu k Eucharistii a privádza k Eucharistii. Zjavila sa v kaplnke, pri oltári, pri svätostánku. Panna Mária  dôrazne povzbudzovala Katarínu, aby pri ťažkostiach spojených s jej poslaním prichádzala k svätostánku.

Katarína hovorí: „Panna Mária ľavou rukou ukázala na oltár a odporúčala mi, aby som v trápení prichádzala pred oltár a tam si vylievala svoje srdce. Uistila ma, že tam dostanem potrebnú útechu.

Pri treťom  zjavení Panna Mária stála kúsok nad svätostánkom. Svätostánok bol zaplavený  lúčmi, ktoré vychádzali z jej rúk. Ježiš v Eucharistii je  najvzácnejší dar, na ktorom mala účasť aj Panna Mária.

Zjavenia Panny Márie na rue du Bac začali pri Eucharistii a končili pri Eucharistii.

Keď nás Panna Mária privádza k Eucharistii, dáva nám poznať celú Cirkev, kňazov, hierarchiu, kult, ktorého stredobodom je Eucharistia.

Cirkev žije z Eucharistie. V Denníku Gabriely Bossis Pán Ježiš  hovorí Gabriele: „ Keď som ustanovil Oltárnu sviatosť, videl som všetky tvoje sväté prijímania vopred. K tomu, kto ma prijme do svojho srdca, sa nasťahuje celé nebo, lebo ja som nebo. Každé tvoje sv. prijímanie nech je také, ako bolo prvé. Sväté hostie som pre teba pripravil už od poslednej večere. Moja láska, planúca v Eucharistii, je nekonečná a rozmanitá.“

Zázračná medaila je 1 z najkrajších darov nebies. Ak niekoho milujeme, nosíme často jeho obraz pri sebe. O čo viac to platí o našej nebeskej Matke! Nosme Zázračnú medailu  s veľkou úctou, vďačnosťou a nebojme sa jej prejaviť svoju lásku slovom i  skutkom. Pohľad na medailu a vyznanie lásky  nás uvádzajú do prítomnosti Panny Márie a jej Syna. Modlitbou povzdychu Bez hriechu počatá Panna Mária pripravujeme a urovnávame  cestu Panne Márii.

Mária, ďakujeme Ti, že si s nami počas celého nášho života, že sa s nami modlíš, trpíš, rozlišuješ Božiu vôľu. Mária, ďakujeme Ti, že si neustále s nami po našom boku. Prosíme Ťa, daj nám materinské srdce – srdce, ktoré je nežné, štedré, srdce, ktoré je láskavé voči všetkým, ktorí sú okolo nás a s nami.  (E. Vella, Dokonalá žena)

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!

Pesnička: Bez hriechu počatá… (alebo podľa vlastného výberu)

 

Zdroje:

J. Eyler CMNepoškvrnená a jej medaila, vydavateľstvo Charis spol. s r. o, 1995

On a ja, Duchovné rozhovory s Ježišom, Denník Gabriely Bossis,  vydavateľstvo Damian spol.  s r. o, 2002
Robert Sarah –  Sila ticha, vydavateľstvo Lúč, 2017

Elias Vella – Dokonalá žena, vydavateľstvo Kumrán, 2015

 

Na stiahnutie:
Text Akadémia
Texty k pesničkám
Piesne a melódie
Prezentácia
Prezentácia – film