Stretnutie vo farnosti Rudno nad Hronom

V nedeľu 23. júna 2019 sme navštívili farnosť v banskobystrickej diecéze Rudno nad Hronom so súhlasom správcu farnosti dp. Andrejom Porubským. Vo farskom kostole v Rudne a vo filiálke Voznica pri sv. omšiach sme sa v krátkosti prihovorili a predstavili ZZM a jeho apoštolát podomovú návštevu. Po sv. omšiach sme pred kostolom rozdávali Zázračné medaily s letáčikmi.

Popoludní o 14.00 hod. sme vo filiálnom kostolíku sv. Kataríny Alexandrijskej vo Voznici  mali priestor na prezentáciu o Zázračnej medaile, podrobné predstavenie Združenia a informácie, ako prebieha apoštolát podomovej návštevy Panny Márie. Nechýbali ani viaceré svedectvá o udelených milostiach a daroch skrze prítomnosť Panny Márie v rodinách. Očakávali nás farníci, ktorí sa prihlasujú a s radosťou túžia po prítomnosti Panny Márie. Boli vďační za užitočné  a obohacujúce využitie nedeľného popoludnia. Na záver sme sa pomodlili modlitbu zasvätenia sa Panne Márii. Ďakujeme všetkým za milé prijatie a spoločenstvo. Nech pána farára, aj celú farnosť, neustále sprevádza Božie požehnanie a pokoj srdca, na mocný príhovor Panny Márie Zázračnej medaily.

 

 

zdieľajte - lajkujte :-)