Správa združenia

Na zriadenie Združenia Zázračnej medaily na národnej úrovni sa vyžaduje schválenie štatútov generálnym direktorom.

Generálny direktor
So súhlasom Svätého Otca je generálny predstavený Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul a Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul generálnym direktorom združenia.

Kompetencie generálneho direktora:
– Schvaľuje štatúty združenia a zmeny v štatútoch.
– Menuje národného direktora a sestru koordinátorku na návrh príslušného vizitátora CM a vizitátorky DKL.
– Prezentuje všeobecné usmernenia pre duchovnú animáciu, správu a apoštolát združenia.

Národná rada

Národná rada je základným orgánom správy združenia. Národnú radu tvorí národný direktor, sestra koordinátorka, národný prezident, národný sekretár, národný pokladník a zástupcovia regionálnych centier.

Zástupcovia regionálnych centier sú aktívni členovia združenia navrhovaní miestnymi centrami a volení národným zhromaždením na obdobie štyroch rokov a môžu byť ešte raz znovuzvolení.

Národná rada sa snaží o animáciu členov v mariánskom duchu a o prehlbovanie kresťanského a vincentského ducha v rámci farností.

Kompetencie národnej rady:
– Vypracováva a prehodnocuje pastoračný plán a plán činnosti združenia.
– Navrhuje generálnemu direktorovi zmeny v štatútoch združenia.
– Schvaľuje rozpočty, príjmy, výdavky a bilancie za každé rozpočtové obdobie.
– Rozhoduje o vylúčení aktívnych členov.
– Schvaľuje vnútorné smernice.
– Zvažuje a realizuje rozpustenie združenia.

Národná rada zasadá aspoň trikrát v roku. Národná rada je v službe a všeobecných členov združenia.

Miestne a regionálne centrá

Okrem národnej rady sa pre lepšie fungovanie Združenia Zázračnej medaily zriaďujú aj miestne a regionálne centrá.
Regionálne centrum sa vytvára pri komunite DKL v danom regióne a spája aktívnych a všeobecných členov združenia z miestnych centier.

Miestne centrum tvorí spoločenstvo aktívnych členov, ktorí rozvíjajú apoštolát evanjelizácie a služby vo svojich farnostiach a vo svojom okolí.
Miestne centrá so svojimi aktivitami predstavujú skutočný život združenia.
Pre zriadenie miestneho a regionálneho centra združenia sa vyžaduje schválenie národnej rady a písomný súhlas príslušnej cirkevnej autority v súlade so všeobecným a vlastným právom.
Regionálne i miestne centrá sú v službe aktívnych a všeobecných členov združenia.

(Štatúty ZZM Kapitola VI. článok 15. – 24.)