Duch združenia

Duchovný život

Členovia združenia

  • si uvedomujú, že vnútorný život a život spoločenstva budovaný a prežívaný na pevnom základe dáva silu a vierohodnosť svedectvu, ktoré sa združenie snaží vydávať napĺňaním svojich cieľov.
  • prežívajú kresťanský život hlboko vo viere a v radosti s vedomím, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8, 28).
  • sa snažia praktizovať čnosti, ktoré vyplývajú z vlastnej identity a ducha združenia.

Čnosti združenia

Modlitba a kontemplácia

Pozvaní Pannou Máriou („Prichádzajte k tomuto oltáru…“, „Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.“) sa členovia združenia snažia o pravidelné stretnutia s Bohom v modlitbe a v kontemplácii, tak osobnej ako i spoločnej; obnovujú si často svoje zasvätenie sa Panne Márii, opakujúc povzdych na medaile: „Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!“ Sila prameniaca z tohto postoja modlitby podopiera celé združenie a pomáha pri evanjelizácii ostatných ľudí.

Členovia sa snažia ustrážiť si pravidelný čas na osobnú modlitbu, modlitbu v rodine a modlitbu v spoločenstve združenia.

Bratské spoločenstvo

Prežívať spoločné stretnutia v evanjeliovej láske, čo je našou úlohou i radosťou, podľa príkladu Panny Márie, ktorá je zhromaždená vo večeradle spolu s rodiacou sa Cirkvou. Toto dáva zmysel združeniu, zjednocuje ho a pozýva ho k sláveniu liturgie a tiež k spoločným stretnutiam.

Prežívať svoj život v láske, ktorá je oslovujúca v súčasnom svete, v rodinnom spoločenstve a v spoločenstve združenia (Jn 13, 35; Sk 2, 42 – 47; Sk 4, 32 – 35).

Evanjelizácia

  • Prinášať svojím životom Krista ostatným ľuďom podľa príkladu Panny Márie.
  • Snažiť sa napodobňovať postoje Panny Márie vo vzťahu k Bohu a k ostatným, aby sme im ohlasovali radostnú zvesť Ježiša Krista. Využiť na to apoštolát podomových návštev Panny Márie a ponúknuť pomoc a kaplnku aj chudobným rodinám a rodinám vzdialeným od Boha a Cirkvi.

Služba

  • Osvojovať si vincentského ducha, ktorý nás pobáda vidieť v blížnom Ježiša Krista a pre ukazovať mu službu v chudobných telesne a duchovne. (Štatúty ZZM Kap. IV. čl. 9,10)