Cieľ združenia

 • Nasledovať Ježiša Krista v sile Ducha Svätého podľa príkladu Panny Márie, pravej učeníčky.
 • Podporovať a šíriť úctu k Panne Márii prostredníctvom podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily a rozdávaním Zázračnej medaily.
 • Podporovať kresťanskú formáciu svojich členov, aby boli schopní šíriť učenie Cirkvi a posolstvo Zázračnej medaily vo svojom rodinnom i sociálnom prostredí a plniť zverené poslanie napodobňujúc Pannu Máriu ako vzor kresťanského života.
 • Rozvíjať v členoch ducha evanjeliovej lásky v službe chudobným a núdznym podľa charizmy sv. Vincenta de Paul. Podľa možností sa snažiť spolupracovať s inými vetvami Vincentskej rodiny. Plnenie cieľov a prostriedkov združenia nie sú viazané pod hriechom. Záväzky a zasvätenie sa sú na úrovni dobrých predsavzatí. (Štatúty ZZM kap. III. čl. 7)

Prostriedky pre plnenie cieľov združenia

 • Nosiť Zázračnú medailu ako znak prítomnosti Panny Márie v ich živote a ako vonkajší prejav prebývania pod jej materskou ochranou. Tento znak vyjadruje túžbu nasledovať nepoškvrnenú Pannu Máriu v jej pokore pred Bohom a žiť v posväcujúcej milosti.
 • Podľa možností sa častejšie zúčastňovať na svätej omši, pravidelne prijímať sviatosť zmierenia. Mať neustále na pamäti, že naša plodnosť v živote a v apoštoláte závisí od osobného vzťahu s Kristom.
 • Pravidelne čítať Božie slovo (2 Tim 3,15–17), praktizovať osobnú a spoločnú modlitbu, čítať náboženskú literatúru, bulletin združenia, každodenne sa pomodliť aspoň jedno tajomstvo svätého ruženca na úmysel Cirkvi a združenia, zúčastňovať sa na pobožnostiach Novény k Panne Márii Zázračnej medaily alebo sa ju modliť súkromne.
 • Zúčastňovať sa na stretnutiach skupiny v miestnych a v regionálnych centrách, na každoročných duchovných cvičeniach, duchovných obnovách a príležitostných prednáškach o Panne Márii.
 • Apoštolát evanjelizácie a služby je rôznorodý:
  • Podomová návšteva Panny Márie Zázračnej medaily,
  • Šírenie Zázračnej medaily,
  • Zapojenie združenia do farskej pastorácie,
  • Aktivity k úžitku tých, ktorí žijú v telesnej alebo duchovnej biede, napr. služba a pomoc deťom, mládeži, chudobným a viacdetným rodinám, osamelým a starším ľuďom, podporovanie kultúry života atď. (Štatúty ZZM kap. III. čl. 8)